Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη Μεσόγειο παραμένει το “Harry S. Trumman” με ορμητήριο τη Σούδα

Στην Μεσό­γειο θα παρα­μεί­νει το αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­πλα­νο­φό­ρο «USS Harry S. Truman» και η αρμά­δα που το συνο­δεύ­ει, με από­φα­ση του υπουρ­γού Αμυ­νας των ΗΠΑ. Όλα πλοία ενταγ­μέ­να στη δύνα­μη του 6ου Στό­λου των ΗΠΑ που επι­χει­ρεί σε Ευρώ­πη και Αφρι­κή και τελευ­ταία εντεί­νει την παρου­σία του στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, οξύ­νο­ντας τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς με τη Ρωσία.

«Ο υπουρ­γός Άμυ­νας διέ­τα­ξε την αερο­ναυ­τι­κή δύνα­μη του USS Harry Truman να παρα­μεί­νει στη ζώνη επι­χει­ρή­σε­ων της ευρω­παϊ­κής διοί­κη­σης (EUCOM) αντί να μετα­βεί στη ζώνη επι­χει­ρή­σε­ων της κεντρι­κής διοί­κη­σης (CENTCOM), όπως προ­βλε­πό­ταν», ανέ­φε­ρε μια αξιω­μα­τού­χος του Πεντα­γώ­νου, η οποία ζήτη­σε να μην κατονομαστεί.

Η αξιω­μα­τού­χος του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας ανέ­φε­ρε ότι η αλλα­γή της απο­στο­λής της αρμά­δας «αντα­να­κλά την ανά­γκη για συνε­χή παρου­σία στην Ευρώ­πη». «Είναι απα­ραί­τη­τη για να επα­να­βε­βαιώ­σου­με στους συμ­μά­χους μας και τους εταί­ρους μας τη δέσμευ­σή μας στη συλ­λο­γι­κή μας ασφά­λεια», πρό­σθε­σε.

Από τη Σούδα το ορμητήριο του

Η από­φα­ση αυτή, ανα­δει­κνύ­ει την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα της μετα­τρο­πής της Σού­δας σε αμε­ρι­κα­νι­κό ορμη­τή­ριο, όπως προ­βλέ­πει και η νέα ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία για τις βάσεις. Η επ’ αόρι­στο παρα­μο­νή του αερο­πλα­νο­φό­ρου στην περιο­χή κατα­δει­κνύ­ει την χρή­ση της Σού­δας, ως βάση και αν χρεια­στεί ορμη­τή­ριο του στό­λου, καθώς στο Μαρά­θι, βρί­σκε­ται η μόνη προ­βλή­τα (Κ‑14) που μπο­ρεί να δέσει και να ανε­φο­δια­στεί αερο­πλα­νο­φό­ρο σε ολό­κλη­ρη την περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσογείου.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στη Σού­δα, θα ελλι­με­νι­στεί επ’ αόρι­στο και ο στο­λί­σκος που συνο­δεύ­ει το αερο­πλα­νο­φό­ρο, ο οποί­ος συνή­θως απο­τε­λεί­ται από αντι­τορ­πι­λι­κά, αλλά και υπο­βρύ­χια. Κάτι που σημαί­νει ότι τα αμε­ρι­κα­νι­κά πλοία θα κατα­κλύ­σουν ολό­κλη­ρη την περιοχή.

Οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις, είναι σε ετοι­μό­τη­τα για την υπο­δο­χή και υπο­στή­ρι­ξη του αερο­πλα­νο­φό­ρου και της αρμά­δας συνο­δεί­ας του, που ανα­μέ­νε­ται να φτά­σει στη Σού­δα ακό­μα και σήμερα.

Άλλω­στε, ήδη από την παρα­μο­νή των Χρι­στου­γέν­νων έδε­σε στον Πει­ραιά ένα από τα πλοία συνο­δεί­ας του, το «USS Jason Dunham».

ΚΚΕ logo

Αύριο η κινητοποίηση της ΤΕ Χανίων του ΚΚΕ

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Χανί­ων του ΚΚΕ «καλεί τον χανιώ­τι­κο λαό να δια­τρα­νώ­σει με κάθε τρό­πο την αντί­θε­σή του στον ελλι­με­νι­σμό του αερο­πλα­νο­φό­ρου “Τρού­μαν” στη βάση της Σού­δας από 30/12 έως 3/1».

Στο πλαί­σιο αυτό, καλεί σε μηχα­νο­κί­νη­τη πορεία αύριο Πέμ­πτη 30 Δεκέμ­βρη, στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς.

«Οι φονιά­δες των λαών είναι ανε­πι­θύ­μη­τοι στα Χανιά!», υπο­γραμ­μί­ζει και καλεί τον χανιώ­τι­κο λαό να απαιτήσει:

  • Καμία διευ­κό­λυν­ση στους φονιά­δες των λαών. Καμία συμ­με­το­χή της χώρας στις ΝΑΤΟι­κές επιχειρήσεις.
  • Οχι στη μετα­τρο­πή της Σού­δας σε πολε­μι­κό στό­χο, ούτε σε ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών.
  • Να ξηλω­θούν οι βάσεις του θανά­του από τη χώρα μας. Να κλεί­σει η βάση της Σούδας.
  • Να καταρ­γη­θεί η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Στρα­τιω­τι­κές Βάσεις.
  • Καμία συμ­με­το­χή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, οι οποί­ες εκτός των άλλων μεγα­λώ­νουν το κύμα προ­σφυ­γιάς και μετανάστευσης.
  • Ακύ­ρω­ση της Συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας για το Προ­σφυ­γι­κό, απε­γκλω­βι­σμό των προ­σφύ­γων και μετά­βα­ση στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους. Κανέ­να στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης προ­σφύ­γων που­θε­νά στην Ελλάδα.
  • Καμία αλλα­γή των συνό­ρων και των Συν­θη­κών που τα καθορίζουν.
  • Απο­δέ­σμευ­ση από τις λυκο­συμ­μα­χί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο