Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη Ρωσία βρέθηκαν σίδερα σιδερώματος ξένης προέλευσης με ενσωματωμένα συστήματα υποκλοπών

Ο διευ­θυ­ντής της Διεύ­θυν­σης ραδιοη­λε­κτρο­νι­κής βιο­μη­χα­νί­ας του υπουρ­γεί­ου Βιο­μη­χα­νί­ας και Εμπο­ρεί­ου Βασί­λι Σπακ δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ότι στη Ρωσία βρέ­θη­καν σίδε­ρα σιδε­ρώ­μα­τος ξένης προ­έ­λευ­σης «με ενσω­μα­τω­μέ­νο σύστη­μα υπο­κλο­πών», μετα­δί­δει το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Ria Novosti.

«Υπάρ­χουν ‘κοριοί’ (μέσω των οποί­ων παρα­κο­λου­θεί­ται ο χρήστης‑σ.σ). Μερι­κά σίδε­ρα είχαν μικρό­φω­να. Ένα συνη­θι­σμέ­νο σίδε­ρο με μικρό­φω­νο. Αντί­στοι­χα από το μικρό­φω­νο αυτό πρέ­πει κάτι, κάπου να μετα­δί­δε­ται, απαι­τεί­ται ένας τρό­πος (σύν­δε­σης)», δήλω­σε ο Σπακ.

Ωστό­σο, στο τηλε­γρά­φη­μα του ρωσι­κού πρα­κτο­ρεί­ου δεν διευ­κρι­νί­ζε­ται το πού και κάτω υπό ποιες προ­ϋ­πο­θέ­σεις βρέ­θη­καν τα σίδε­ρα που είναι κατάλ­λη­λα για υπο­κλο­πές συνο­μι­λιών ή αν διο­χε­τεύ­θη­καν ευρέ­ως στο εμπό­ριο ή αν εστά­λη­σαν σε κυβερ­νη­τι­κές υπηρεσίες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο