Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη συμμαχία των ΗΠΑ η πραξικοπηματική «κυβέρνηση» Βολιβίας

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Βολι­βί­ας της Για­νί­νε Άνιες, από την αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση που ανέ­τρε­ψε στις 10 Νοέμ­βρη τον εκλεγ­μέ­νο Πρό­ε­δρο Εβο Μορά­λες, ο οποί­ος διέ­φυ­γε στο Μεξι­κό και στη συνέ­χεια στην Αργε­ντι­νή, ανα­κοί­νω­σε την Κυρια­κή ότι η χώρα εντά­χθη­κε στη λεγό­με­νη Ομά­δα της Λίμας (όπου συμ­με­τέ­χουν οι σύμ­μα­χοι των ΗΠΑ στην περιο­χή) και επί­σης ότι θα συμ­με­τά­σχει στις δήθεν προ­σπά­θειες εξεύ­ρε­σης «ειρη­νι­κής λύσης» στην κρί­ση στη Βενεζουέλα.

Η Ομά­δα της Λίμας έχει πρω­το­στα­τή­σει στην ανα­τρο­πή του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη Προ­έ­δρου της Βενε­ζου­έ­λας Ν. Μαδού­ρο και έχει ανα­γνω­ρί­σει ως μετα­βα­τι­κό πρό­ε­δρο τον αχυ­ράν­θρω­πο των ΗΠΑ και της ΕΕ, Χουάν Γκουαϊ­δό, που έχει αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί από τον περα­σμέ­νο Φλεβάρη.

Η αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση της Βολι­βί­ας, η οποία έχει πετύ­χει συμ­βι­βα­σμό με το κόμ­μα του Μορά­λες «Κίνη­μα για το Σοσια­λι­σμό» για διε­ξα­γω­γή πρό­ω­ρων εκλο­γών μέσα στο 2020, δεν μένει μόνο στο ρόλο της «υπη­ρε­σια­κής κυβέρ­νη­σης», αλλά χτί­ζει συμ­μα­χί­ες με τον αμε­ρι­κα­νι­κό παρά­γο­ντα για λογα­ρια­σμό της αστι­κής τάξης, επι­χει­ρώ­ντας να τις μετα­το­πί­σει από τον άξο­να Ρωσί­ας και Κίνας που κυριαρ­χού­σαν στα χρό­νια της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής δια­χεί­ρι­σης του Μοράλες.

RT
Το “de facto” Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Βολι­βί­ας ανέ­φε­ρε μέσω δήλω­σης ότι η χώρα είναι ήδη μέλος του Ομί­λου Lima.
«Έτσι η Βολι­βία θα συμ­βά­λει στην επί­τευ­ξη μιας ειρη­νι­κής, δημο­κρα­τι­κής και συνταγ­μα­τι­κής λύσης στην κρί­ση στη Βενε­ζου­έ­λα, η οποία πρέ­πει να καθο­δη­γεί­ται από τον λαό της Βενε­ζου­έ­λας», λέει το κείμενο.
Εν τω μετα­ξύ, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας Jorge Arreaza κατα­δί­κα­σε το γεγο­νός, καταγ­γέλ­λο­ντας ότι η οργά­νω­ση που κατα­πιέ­ζει τον λαό της τώρα ενσω­μα­τώ­νει στις τάξεις της “φασι­στι­κή, ρατσι­στι­κή δικτα­το­ρία”. “Οι υπο­τι­θέ­με­νοι και πικροί υπε­ρα­σπι­στές των δημο­κρα­τιών και των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των έχουν κατα­πιέ­σει τους λαούς τους άγρια και τώρα ενσω­μα­τώ­νουν στις τάξεις τους μια φασι­στι­κή, ρατσι­στι­κή δικτα­το­ρία, το προ­ϊ­όν ενός αιμα­τη­ρού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος», είπε ο υπουρ­γός μέσω του Λογα­ρια­σμού του στο Twitter.

Αυτός άλλω­στε ήταν και ο στό­χος του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, με δια­κύ­βευ­μα τον σημα­ντι­κό ορυ­κτό πλού­το της χώρας (φυσι­κό αέριο, διά­φο­ρα μεταλ­λεύ­μα­τα και ειδι­κά αυτά του λιθί­ου, που απαι­τεί­ται για την κατα­σκευή μπα­τα­ριών για την ηλε­κτρο­κί­νη­ση, τομέα σημα­ντι­κό για το μέλλον).

Ταυ­τό­χρο­να, ανα­μέ­νε­ται σε λίγες μέρες να ανα­κοι­νω­θεί από τη νέα ανώ­τα­τη εκλο­γι­κή επι­τρο­πή η ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής των εκλο­γών, προ­ε­δρι­κών και βου­λευ­τι­κών. Ο πρό­ε­δρός της ορί­στη­κε από την αντι­πο­λί­τευ­ση ενώ έχουν εκλε­γεί και οι περι­φε­ρεια­κές εκλο­γι­κές επιτροπές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο