Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη φυλακή δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για τη χορήγηση ναρκωτικού «σίσα» στην 16χρονη που νοσηλεύεται σε κώμα

Στη φυλα­κή οδη­γού­νται οι δύο από τους πέντε κατη­γο­ρού­με­νους που απο­λο­γή­θη­καν σήμε­ρα στην ανα­κρί­τρια, αρμό­δια για υπο­θέ­σεις ναρ­κω­τι­κών, για την υπό­θε­ση της 16χρονης η οποία μετά από χρή­ση κοκτέιλ ισχυ­ρών τοξι­κών ουσιών νοση­λεύ­ε­ται σε κωμα­τώ­δη κατά­στα­ση στο νοσο­κο­μείο. Οι υπό­λοι­ποι τρεις κατη­γο­ρού­με­νοι για την υπό­θε­ση, αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι μετά τις απο­λο­γί­ες τους.

Η υπό­θε­ση που ήρθε ενώ­πιον της Δικαιο­σύ­νης μετά τη δια­κο­μι­δή τής 16χρονης στο νοσο­κο­μείο, στις αρχές του μήνα, σε πολύ σοβα­ρή κατά­στα­ση, αφο­ρά τη δρά­ση σπεί­ρας δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών ουσιών μετα­ξύ των οποί­ων και το ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νο λόγω τοξι­κό­τη­τας μείγ­μα “σίσα” που έχει πολύ χαμη­λή τιμή.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι φέρε­ται να αρνή­θη­καν ενώ­πιον της ανα­κρί­τριας τις κατη­γο­ρί­ες που τους απο­δί­δο­νται και αφο­ρούν δια­κε­κρι­μέ­νη δια­κί­νη­ση περί ναρ­κω­τι­κών, βαριά σωμα­τι­κή βλά­βη λόγω δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών σε ανή­λι­κη, συμ­μο­ρία και παρά­βα­ση του νόμου περί όπλων. Απο­λο­γού­με­νοι, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, δεν απο­δέ­χθη­καν ότι έδω­σαν ναρ­κω­τι­κά στο κορί­τσι, το οποίο φέρε­ται να βρέ­θη­κε σε σπί­τι στον Βύρω­να με φίλη της προ­σκε­κλη­μέ­νες από 17χρονο αγό­ρι. Εκεί, η 16χρονη έκα­νε χρή­ση ναρ­κω­τι­κών, μετα­ξύ των οποί­ων και το μείγ­μα “σίσα”, με απο­τέ­λε­σμα να χάσει τις αισθή­σεις της και να μετα­φερ­θεί σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση στο νοσοκομείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο