Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη φυλακή ο δολοφόνος της 17χρονης Νικολέτας — Ομολόγησε ότι την έπνιξε για θρησκευτικούς λόγους

Στη φυλα­κή οδη­γεί­ται ο κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία της 17χρονης Νικο­λέ­τας, ‑έγκλη­μα που δια­πρά­χθη­κε πριν από εννέα μέρες στο Περι­στέ­ρι- μετά την απο­λο­γία του ενώ­πιον της 25ης Τακτι­κής Ανα­κρί­τριας στην οποία φέρε­ται να ομο­λό­γη­σε επί­ση­μα το έγκλη­μα σε βάρος της συντρό­φου του.

Ο νεα­ρός αλλο­δα­πός απο­λο­γή­θη­κε για περί­που μία ώρα ενώ­πιον της δικα­στι­κής λει­τουρ­γού, δια­δι­κα­σία που ξεκί­νη­σε με καθυ­στέ­ρη­ση τριών ωρών καθώς το πρωί παραι­τή­θη­κε ο συνή­γο­ρος που είχε προ­σλά­βει η οικο­γέ­νεια του κατη­γο­ρού­με­νου και χρειά­στη­κε ο αυτε­πάγ­γελ­τος διο­ρι­σμός άλλου συνη­γό­ρου από την Ανακρίτρια.

Η απο­λο­γία του φερό­με­νου ως δρά­στη του απο­τρό­παιου εγκλή­μα­τος διήρ­κε­σε περί­που μία ώρα και με την ολο­κλή­ρω­ση της, Ανα­κρί­τρια και Εισαγ­γε­λέ­ας απο­φά­σι­σαν την προ­φυ­λά­κι­ση του κατηγορούμενου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο κατη­γο­ρού­με­νος ομο­λό­γη­σε ενώ­πιον της δικα­στι­κής λει­τουρ­γού την πρά­ξη του ανα­φε­ρό­με­νος σε καυ­γά που είχε με την Νικο­λέ­τα το επί­μα­χο από­γευ­μα, δίνο­ντας θρη­σκευ­τι­κή διά­στα­ση στη δια­φω­νία που είχε με το θύμα το οποίο, σύμ­φω­να με τον 21χρονο, του ζήτη­σε να γίνει χρι­στια­νός «και εκεί λογο­μα­χή­σα­με» καθώς η ανή­λι­κη προ­σέ­βα­λε τον Μωά­μεθ, σύμ­φω­να με τον φερό­με­νο ως δράστη.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος φέρε­ται να είπε στην Ανα­κρί­τρια ότι «για μία ακό­μα φορά» ζήτη­σε από την Νικο­λέ­τα να τον βοη­θή­σει με τα χαρ­τιά του καθώς σκέ­φτο­νταν να παντρευ­τούν και να κάνουν το γάμο τους στην Ιτα­λία. «Μου ζήτη­σε να γίνω χρι­στια­νός και εκεί λογο­μα­χή­σα­με. Η Νικο­λέ­τα μίλη­σε άσχη­μα για τον Μωά­μεθ. Εκεί της έκα­να κεφα­λο­κλεί­δω­μα από πίσω για ελά­χι­στα δευ­τε­ρό­λε­πτα και της έλε­γα “ ζήτα συγ­γνώ­μη, ζήτα συγ­γνώ­μη”, μέχρι που είδα τα μάτια της κλει­στά και να μην αντι­δρά­ει. Νόμι­ζα ότι λιπο­θύ­μη­σε για αυτό και της έρι­ξα νερό και άνα­ψα τον ανε­μι­στή­ρα. Την άφη­σα έτσι, μάζε­ψα τα πράγ­μα­τά μου και έφυ­γα. Πήγα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για να μεί­νω μακριά της και την επό­με­νη ημέ­ρα έμα­θα από την τηλε­ό­ρα­ση τι έγι­νε» υπο­στή­ρι­ξε σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο κατηγορούμενος.

Φέρε­ται επί­σης να είπε απο­λο­γού­με­νος, πως «η Νικο­λέ­τα ήταν η αγά­πη της ζωής μου, έχω μετα­νιώ­σει» αλλά και πως «δεν έχω συνέλ­θει ακό­μα από το σοκ», ενώ ζητώ­ντας συγ­γνώ­μη ανέ­φε­ρε πως «ντρέ­πο­μαι να κοι­τά­ξω τη μάνα της στα μάτια».

Σύμ­φω­να με όσα φέρε­ται να ισχυ­ρί­στη­κε ο αλλο­δα­πός, το δια­μέ­ρι­σμα στο Περι­στέ­ρι το βρή­κε ο ίδιος και το ενοί­κιο του πλή­ρω­ναν μισό-μισό με τη μητέ­ρα της ανήλικης.

Τέλος σχε­τι­κά με τα δια­φο­ρε­τι­κά στοι­χεία ταυ­το­προ­σω­πί­ας που φέρε­ται να είχε δηλώ­σει στις Αρχές, ο κατη­γο­ρού­με­νος είπε πως πρό­κει­ται για λάθος των αστυ­νο­μι­κών κατά την ανα­γρα­φή τους.

Ο 21χρονος, με κατα­γω­γή από το Πακι­στάν, φέρε­ται να έπνι­ξε με τα χέρια του την ανή­λι­κη σύντρο­φό του στο δια­μέ­ρι­σμα που έμε­ναν. Το θύμα είχε βασα­νι­στι­κό, ασφυ­κτι­κό θάνα­το ενώ ο κατη­γο­ρού­με­νος από το ίδιο από­γευ­μα φέρε­ται να φρό­ντι­σε όχι μόνο να κρυ­φτεί από τις Αρχές αλλά και να δια­φύ­γει στο εξω­τε­ρι­κό και συγκε­κρι­μέ­να στη Βόρεια Μακε­δο­νία ‑πιθα­νό­τα­τα για να φθά­σει σε χώρα της Κεντρι­κής Ευρώ­πης- όπου και συνελήφθη.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο