Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη φυλακή ο παιδοβιαστής αστυνομικός

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη ανα­κρι­τή και εισαγ­γε­λέα ο 53χρονος αρχι­φύ­λα­κας της ΕΛ.ΑΣ, κατη­γο­ρού­με­νος μετα­ξύ άλλων και για τον βια­σμό δεκα­τε­τρά­χρο­νης αθλή­τριας, που προ­πο­νού­σε σε ομά­δα βόλεϊ γυναι­κών της Μυτι­λή­νης. Ο 53χρονος οδη­γεί­ται στις φυλακές.

Η απο­λο­γία του Μυρο­γιάν­νη ξεκί­νη­σε στις 11 το πρωί, διήρ­κη­σε 7 ολό­κλη­ρες ώρες και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στις 6 το από­γευ­μα περίπου.

Λόγω της έντα­σης, της αγω­νί­ας και της συναι­σθη­μα­τι­κής φόρ­τι­σης η μητέ­ρα του ανή­λι­κου παι­διού που παρέ­με­νε όλες τις ώρες κατά την απο­λο­γία του δρά­στη, έξω από τα δικα­στή­ρια, λιπο­θύ­μι­σε. Άμε­σα ειδο­ποι­ή­θη­κε το ΕΚΑΒ το οποίο παρέ­λα­βε τη γυναί­κα λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμ­φω­να με απο­κλει­στι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες της ΕΡΤ Βορεί­ου Αιγαί­ου, μέσα στις επό­με­νες ημέ­ρες ανα­μέ­νε­ται να κατα­θέ­σουν σε βάρος του και άλλες μαθήτριες.

Η μητέ­ρα του θύμα­τος μιλώ­ντας στην ΕΡΤ, δήλω­σε βέβαιη ότι ο 53χρονος έχει ασελ­γή­σει και σε άλλα κορί­τσια. Συγκε­κρι­μέ­να, τόνι­σε μετα­ξύ άλλων: «Της έλε­γε δεν θα πεις τίπο­τα, την είχε χτυ­πή­σει μία φορά, και την ημέ­ρα, που έγι­νε η πρά­ξη τη χτύ­πη­σε, να την ακι­νη­το­ποι­ή­σει, της έδε­σε τα χέρια πίσω στην πλά­τη. Το πιστεύω ναι (σ.σ. μπο­ρεί να το έχει κάνει και σε άλλα παιδιά).

«Ένα κτή­νος είναι, κτή­νος, αυτό, και θέλω να ακου­στεί αυτό, ότι είναι ένα κτή­νος. Αυτοί οι άνθρω­ποι είναι άρρω­στοι. Απλά θέλω να πάει εκεί που πρέ­πει να πάει και να πονέ­σει όπως πόνε­σε το δικό μου το παι­δί. Ψυχο­λο­γι­κά δεν είναι καθό­λου καλά, κλαί­ει όλη μέρα», πρό­σθε­σε η μητέ­ρα του κοριτσιού.

Από την πλευ­ρά του, ο πατέ­ρας της 14χρονης δήλω­σε: «Τον αφή­να­με να αφή­νει τα παι­διά όλα μαζί, έπαιρ­νε 5–6 παι­διά στο αυτο­κί­νη­το και τα πήγαι­νε. Τυφλή εμπι­στο­σύ­νη. Τελευ­ταία το παι­δί ήταν πάρα πολύ πεσμέ­νο, δεν μπο­ρού­σα­με να της μιλή­σου­με, ήθε­λε να μας μιλή­σει και φοβόταν».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο