Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη χώρα μας Ινγκενμποργκ, «πετσωμένη» δημοσιογραφία, Πορτοσάλτε, ΣΚΑΙ…

Στη χώρα του Πορ­το­σάλ­τε και της σχο­λής δημο­σιο­γρα­φί­ας ΣΚΑΙ, ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός εξε­μά­νη και …εξε­τρά­πη για­τί Ολλαν­δή δημο­σιο­γρά­φος τον ρώτη­σε και του ανέ­φε­ρε αυτά που συνε­χώς γρά­φει ένα μεγά­λο μέρος του ευρω­παϊ­κού Τύπου και καταγ­γέλ­λουν ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις κατα­θέ­το­ντας πει­στι­κά τεκμήρια.

«Γνω­ρί­ζω ότι στην χώρα σας μπο­ρεί­τε να κάνε­τε ευθέ­ως ερω­τή­σεις…»… Στη χώρα μας πάλι, κυρία Ινγκεν­μποργκ, «πετσω­μέ­νη» δημο­σιο­γρα­φία, Πορτ(δ)οσάλτε, ΣΚΑΙ…

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι η δημο­σιο­γρά­φος Ινγκεν­μποργκ Μπέ­γκελ έκα­νε το ακό­λου­θο ερώ­τη­μα: «Πρω­θυ­πουρ­γέ Μητσο­τά­κη, πότε επι­τέ­λους θα στα­μα­τή­σε­τε να λέτε ψέμα­τα. Ψέμα­τα για επα­να­προ­ω­θή­σεις, ψέμα­τα για το τι συμ­βαί­νει με τους πρό­σφυ­γες στην Ελλά­δα; (…) Υπάρ­χουν ατρά­ντα­χτα στοι­χεία εσείς επι­μέ­νε­τε να το αρνεί­στε και να ψεύ­δε­στε. Αυτό είναι ναρ­κισ­σι­στι­κό. Για­τί δεν είστε ειλι­κρι­νής και να δηλώ­σε­τε ότι οι Βρυ­ξέλ­λες σας άφη­σαν μόνους. Να πεί­τε “περι­μέ­να­με έξι χρό­νια, πρέ­πει να μετε­γκα­τα­στα­θούν. Τώρα που έχω εγώ την ευθύ­νη ναι πραγ­μα­το­ποιώ σκλη­ρές, βαρ­βα­ρι­κές επαναπροωθήσεις».

Ο κ. Μητσο­τά­κης έχα­σε την ψυχραι­μία του, και κατη­γό­ρη­σε τη δημο­σιο­γρά­φο ότι “ψεύ­δε­ται”» και ότι «εμφα­νώς θυμω­μέ­νος και έδω­σε μια μακρο­σκε­λή απά­ντη­ση, που γινό­ταν ολο­έ­να και πιο οργι­σμέ­νη» ξεκι­νώ­ντας ως εξής: «Γνω­ρί­ζω ότι στην χώρα σας μπο­ρεί­τε να κάνε­τε ευθέ­ως ερω­τή­σεις. Δεν σας επι­τρέ­πω να προ­σβάλ­λε­τε εμέ­να ή τον ελλη­νι­κό λαό σε αυτό το κτίριο».

Βέβαια ο κ. Μητσο­τά­κης δε διέ­ψευ­σε τις επα­να­προ­ω­θή­σεις, ενώ εμμέ­σως απο­δέ­χτη­κε τη βάρ­βα­ρη στά­ση ένα­ντι των προ­σφύ­γων: «Έχου­με μία πολύ σκλη­ρή αλλά πολύ δίκαιη πολι­τι­κή στο μεταναστευτικό».

Από χτες βρά­δυ ξεκί­νη­σε μια συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση στην δημο­σιο­γρά­φο τόσο από Έλλη­νες συνα­δέλ­φους της που είτε άμε­σα είτε έμμε­σα την κατη­γο­ρούν για φιλο­τουρ­κι­κή προ­πα­γάν­δα, ενώ τα τα υπη­ρε­τό­ντα την κυβέρ­νη­ση τρολ εξά­ντλη­σαν κάθε από­θε­μα λάσπης σε βάρος  Ινγκεν­μποργκ Μπέγκελ .

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο