Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΤΙΒΟΣ: Υποδοχή του Μ. Τεντόγλου και του Εμ. Καραλή στο αεροδρόμιο

Θριαμ­βευ­τι­κή, αντά­ξια των επι­δό­σε­ών τους ήταν η υπο­δο­χή των Ελλή­νων πρω­τα­θλη­τών του στί­βου, Μίλ­του Τεντό­γλου και Εμμα­νου­ήλ Καρα­λή, από το παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα κλει­στού στί­βου της Γλασκώβης.

Συγ­χα­ρη­τή­ρια Κου­τσού­μπα στον Τεντό­γλου για την κατά­κτη­ση του χρυσού

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Μ. Τεντό­γλου κατέ­κτη­σε το χρυ­σό στο άλμα εις μήκος και ο Εμ. Καρα­λής το αργυ­ρό στο άλμα επί κοντώ.

Τους αθλη­τές και τους προ­πο­νη­τές τους υπο­δέ­χτη­καν στο αερο­δρό­μιο «Ελ. Βενι­ζέ­λος» και συνε­χά­ρη­σαν η πρό­ε­δρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακο­ρά­φα και η Λού­λα Καρα­τζά, μέλος της Επι­τρο­πής Υψη­λού Αθλητισμού.

Στην Ελλά­δα επέ­στρε­ψαν και τα υπό­λοι­πα μέλη της ομά­δας, ο Κώστας Δου­βα­λί­δης, ο Γιάν­νης Νυφα­ντό­που­λος, η Ελι­σά­βετ Πεσι­ρί­δου και η Πολυ­νί­κη Εμμα­νου­η­λί­δου, ενώ για τη Γερ­μα­νία ταξί­δε­ψε η Τατιά­να Γκού­σιν προ­κει­μέ­νου να εξε­τά­σει το πόδι της, πριν ξεκι­νή­σει την προ­ε­τοι­μα­σία της για τη θερι­νή σεζόν.

Την ομά­δα συνό­δευ­σαν ακό­μη οι προ­πο­νη­τές Γιώρ­γος Πομά­σκι και Ιωάν­να Σιώ­μου, καθώς και ο τεχνι­κός διευ­θυ­ντής της Ομο­σπον­δί­ας Χρή­στος Μελέ­το­γλου, που είχε και τον ρόλο του αρχηγού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο