Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις πύλες των πανεπιστημίων παραμένουν οι φοιτητές — Αποχώρησε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία ‑ξεκίνησε η νέα κινητοποίηση

Στις πύλες της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης και της Πολυ­τε­χνειού­πο­λης παρέ­μει­ναν όλη την νύχτα μέλη των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων της Αθή­νας, φοι­τη­τές, δια­σφα­λί­ζο­ντας ότι η Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία δεν θα μπει μέσα στις σχο­λές.

Λίγο πριν τις 6 και υπό τα συνε­χή συν­θή­μα­τα, οι άνδρες της ΟΠΠΙ που συνο­δεύ­ο­νταν από ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και ΔΕΛΤΑ, απο­χώ­ρη­σαν από τον χώρο.

Ήδη φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες συγκε­ντρώ­νο­νται στις πύλες της Πολυ­τε­χνειού­πο­λης και της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης ενό­ψει της νέας κινη­το­ποί­η­σης που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν στις 8 π.μ. στην πύλη της Ούλοφ Πάλ­με και στις 12 το μεση­μέ­ρι στο υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολίτη.

Τη συμ­με­το­χή της στις κινη­το­ποι­ή­σεις ανα­κοί­νω­σε και η Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαίδευσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο