Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις τρύπες τους

Στα τέλη του περα­σμέ­νου Αυγού­στου, την επι­και­ρό­τη­τα μονο­πω­λού­σαν οι μεγά­λες πυρ­κα­γιές και ειδι­κά αυτή στη Δαδιά του Εβρου, που κατά­και­γε παρ­θέ­νο δάσος. Την εμφά­νι­σή τους έκα­ναν τότε κάποια ακρο­δε­ξιά στοι­χεία, που κατη­γο­ρού­σαν τους μετα­νά­στες ότι έβα­ζαν επί­τη­δες τις φωτιές. Οργά­νω­ναν μάλι­στα και απο­σπά­σμα­τα κυνη­γών κεφα­λών για να συλ­λά­βουν μετα­νά­στες κι ένας από αυτούς επι­δεί­κνυε τη «λεία» του στοι­βαγ­μέ­νη σε ένα τρέι­λερ. Πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο σε όλα αυτά, που δια­δί­δο­νταν αστρα­πιαία από τα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης σε όλη τη χώρα, προ­κα­λώ­ντας ανά­λο­γες άθλιες αντι­δρά­σεις και σε άλλες πυρό­πλη­κτες περιο­χές, είχε ένας βου­λευ­τής της Ελλη­νι­κής Λύσης, γνω­στός για την αντι­δρα­στι­κή — ακρο­δε­ξιά δρά­ση του. Στον σωρό, συνε­λή­φθη­σαν τότε 13 μετα­νά­στες, οι οποί­οι κατη­γο­ρή­θη­καν για εμπρη­σμό και βρέ­θη­καν στο επί­κε­ντρο του ρατσι­στι­κού μίσους και του δηλη­τη­ρί­ου που έχυ­ναν τα φασι­στοει­δή, απο­προ­σα­να­το­λί­ζο­ντας σκό­πι­μα από τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες της πυρ­κα­γιάς και τις ευθύ­νες του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού. Πριν από λίγες μέρες, οι συλ­λη­φθέ­ντες μετα­νά­στες κρί­θη­καν ορι­στι­κά αθώ­οι από τα δικα­στή­ρια, ρίχνο­ντας και το τελευ­ταίο φύλ­λο συκής από τα ακρο­δε­ξιά κατα­κά­θια που τους κρέ­μα­σαν όχι στα μαντα­λά­κια, αλλά στους πάσ­σα­λους. Γι’ αυτό ο λαός πρέ­πει να τους στεί­λει ξανά εκεί που πραγ­μα­τι­κά ανή­κουν: Πίσω στις τρύ­πες τους.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο