Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις φλόγες Δαδιά, Λέσβος, Μεσσηνία και Γρεβενά — Δραματικές στιγμές στα Βατερά Λέσβου

Πολ­λα­πλά μέτω­πα πυρ­κα­γιών προ­κα­λούν ανυ­πο­λό­γι­στες κατα­στρο­φές σε δάση, πανί­δα και περιου­σί­ες. Φωτιές που απο­δί­δο­νται στ0ν καύ­σω­να, όμως η κατα­στρο­φι­κό­τη­τά τους στην ανύ­παρ­κτη σχε­δόν πρό­λη­ψη και στα ελλει­πή μέσα και ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό. Λιγο­στές πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις καλού­νται να σβή­σουν δεκά­δες φωτιές καθη­με­ρι­νά, κάποιες από αυτές ιδιαί­τε­ρα δύσκολες.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το τελευ­ταίο 24ωρο εκδη­λώ­θη­καν 53 δασι­κές πυρ­κα­γιές. Τα δύσκο­λα πύρι­να μέτω­πα αυτή τη στιγ­μή είναι στο δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, στα Βατε­ρά Λέσβου, στο Ακρι­το­χώ­ρι Μεσ­ση­νί­ας και στα Γρε­βε­νά. Αργά το από­γευ­μα υπό μερι­κό έλεγ­χο τέθη­κε η φωτιά στη Βρυ­σού­λα Πρέ­βε­ζας που έφτα­σε πολύ κοντά σε σπίτια.

Προς το χωριό της Δαδιάς κατευθύνεται η φωτιά – Πέντε πύρινα μέτωπα

Το πανέ­μορ­φο δάσος της Δαδιάς για τρί­τη μέρα συνε­χί­ζει να κατα­στρέ­φε­ται από την πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε την Πέμ­πτη, χωρίς η Πυρο­σβε­τι­κή ‑με τη βοή­θεια του Στρα­τού- να μπο­ρεί να την περιο­ρί­σει. Ένα δάσος με εκα­το­ντά­δες είδη πτη­νών σπά­νιων και μικρών άγριων ζώων.

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η προ­σπά­θεια των δυνά­με­ων πυρό­σβε­σης επι­κε­ντρώ­νε­ται στη νοτιο­δυ­τι­κή πλευ­ρά του Εθνι­κού Πάρ­κου καθώς εκεί μαί­νε­ται το μεγά­λο μέτω­πο της φωτιάς, ενώ στα υπό­λοι­πα σημεία υπάρ­χουν μικρές και διά­σπαρ­τες ενερ­γές εστί­ες. Παράλ­λη­λα, η πτώ­ση των ανέ­μων βοη­θά­ει στη μη εξά­πλω­ση της φωτιάς, ωστό­σο, οι καπνοί φαί­νε­ται να προ­κα­λούν προ­βλή­μα­τα στις ρίψεις των ενα­ε­ρί­ων μέσων.

Σημειώ­νε­ται πως σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, στα διά­φο­ρα σημεία επι­χει­ρούν συνο­λι­κά 320 υπάλ­λη­λοι του Σώμα­τος με 13 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 68 οχή­μα­τα, ενώ στα­δια­κά ρίψεις νερού πραγ­μα­το­ποιούν 10 αερο­σκά­φη και επτά ελι­κό­πτε­ρα. Επί­σης σε αυτή την προ­σπά­θεια συν­δρά­μουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες και εθε­λο­ντι­κές ομά­δες Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, μηχα­νή­μα­τα έργου και πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα του Στρα­τού, η Δασι­κή Υπη­ρε­σία και υδρο­φό­ρες της Τοπι­κής Διοίκησης.

Δραματικές στιγμές στα Βατερά Λέσβου

Σε τρία μέτω­πα μαί­νε­ται η μεγά­λη φωτιά που ξέσπα­σε το πρωί στα Βατε­ρά Λέσβου, με περιου­σί­ες και δάση να έχουν καεί και τις φλό­γες να φτά­νουν κυριο­λε­κτι­κά μέχρι τη θάλασσα.

Στην περιο­χή των Βατε­ρών, κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας από αέρος επι­χει­ρού­νταν η κατά­σβε­ση της πυρ­κα­γιάς στο γει­το­νι­κό δάσος, ενώ πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα επι­χει­ρού­σαν μέσα στον οικι­σμό όπου έχουν καεί κατοι­κί­ες και επιχειρήσεις.

Ένα δεύ­τε­ρο μέτω­πο κινεί­ται από την περιο­χή της Βρί­σας, όπου ανοί­χτη­καν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες προ­κει­μέ­νου να μην περά­σει η φωτιά μέσα στον οικι­σμό, στην περιο­χή των Βασιλικών.

Τέλος, ένα τρί­το μεγά­λο μέτω­πο κινεί­ται μέσα από δασώ­δη πυκνή και δυσπρό­σι­τη περιο­χή προς τον οικι­σμό Σταυ­ρό, χωρίς όμως να τον απειλεί.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο κίν­δυ­νος έχει δια­φύ­γει από τα Βατε­ρά, όπου νωρί­τε­ρα η πυρ­κα­γιά πέρα­σε από την νοτιο­α­να­το­λι­κή πλευ­ρά και έκα­ψε δύο σπί­τια και δύο απο­θή­κες, ενώ ένα επι­πλέ­ον σπί­τι έχει ζημιες. Η ανα­το­λι­κή πλευ­ρά του μετώ­που έχει ελεγ­χθεί και τώρα η προ­σπά­θεια εστιά­ζε­ται στα δυτι­κά βορειο­δυ­τι­κά προς χωριό Βρίσα.

Σημειώ­νε­ται ότι νωρί­τε­ρα το Λιμε­νι­κό προ­χώ­ρη­σε στον απε­γκλω­βι­σμό 9 ατό­μων από την παρα­λία των Βατερών.

Στην πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε στην περιο­χή Καστρί, της Δυτι­κής Λέσβου επι­χει­ρού­σαν 81 πυρο­σβέ­στες με 5 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 20 οχή­μα­τα, ενώ περιο­δι­κά επι­χει­ρούν 7 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, ο Ε.Σ. και υδρο­φό­ρες ΟΤΑ.

Εντολή για εκκένωση χωριού στη Μεσσηνία

Δύσκο­λα φαί­νε­ται πως είναι τα πράγ­μα­τα και με το πύρι­νο μέτω­πο στη Μεσσηνία.

Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ, δόθη­κε εντο­λή για εκκέ­νω­ση της Χρυ­σο­κελ­λα­ριάς, καθώς οι φλό­γες πλη­σιά­ζουν επι­κίν­δυ­να. Οι ηλι­κιω­μέ­νοι και οι ανή­μπο­ροι κάτοι­κοι μετα­φέ­ρο­νται στο διπλα­νό χωριό Χαρακοπιό.

H φωτιά καί­ει σε δύσβα­τη περιο­χή μετα­ξύ Χρυ­σο­κελ­λα­ριάς και Ακρι­το­χω­ριού. Έχει επε­κτα­θεί σε μεγά­λο μέτω­πο προς την Χρυ­σο­κελ­λα­ριά, με τις πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις να επι­χει­ρούν να την δια­σπά­σουν πριν φτά­σει στον οικι­σμό και όσο κινεί­ται σε ορει­νή περιο­χή. Καλ­λιέρ­γειες έχουν κατα­στρα­φεί στα Πλα­νέι­κα, από όπου η φωτιά πέρα­σε πολύ κοντά στις οικίες.

Στο σημείο επι­χει­ρούν πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, που απο­τε­λού­νται από 115 πυρο­σβέ­στες με 10 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 20 οχή­μα­τα, ενώ μέχρι τη δύση του ήλιου πραγ­μα­το­ποιού­σαν ρίψεις νερού τέσ­σε­ρα πυρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να και δύο ελι­κό­πτε­ρα. Το έργο των επί­γειων πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων συν­δρά­μουν υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα της αυτοδιοίκησης.

Κλει­στή είναι η επαρ­χια­κή οδός Κορώ­νης – Φοι­νι­κού­ντας και για λόγους ασφα­λεί­ας, αλλά και για να μην παρε­μπο­δί­ζε­ται η κίνη­ση των οχη­μά­των της πυρο­σβε­στι­κής και της αστυνομίας.

Η φωτιά στα Γρεβενά έφτασε στη Βάλια Κάλντα

Από το από­γευ­μα της Τετάρ­της, καί­ει σε δύσβα­τη περιο­χή φωτιά σε χαρά­δρα ανά­με­σα στη Βωβού­σα του Νομού Ιωαν­νί­νων και το Περι­βό­λι Γρε­βε­νών. Η πυρ­κα­γιά κατα­καί­ει δάσος μαύ­ρης πεύ­κης. Η Π.Υ. Κοζά­νης ανέ­λα­βε πλέ­ον την επι­χει­ρη­σια­κή διαχείριση.

Στο σημείο βρί­σκο­νται 17 πυρο­σβέ­στες με 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 3 οχή­μα­τα, καθώς και 10 άτο­μα μονά­δα ΕΜΟΔΕ (δασο­κο­μά­ντος) από τα Ιωάν­νι­να, ενώ περιο­δι­κά επι­χει­ρούν 2 Ε/Π.

Η πυρ­κα­γιά εκτι­μά­ται πως μέχρι στιγ­μής έχει κάψει τέσ­σε­ρα στρέμ­μα­τα δασι­κής έκτα­σης, ενώ δεν βρί­σκε­ται κοντά σε οικισμούς.

Όπως φαί­νε­ται και σε βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σε στα social media, το πύρι­νο μέτω­πο έχει φτά­σει πια τον Εθνι­κό Δρυ­μό της Βάλια Κάλντα.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε κατοικημένη περιοχή στην Πρέβεζα

Υπό μερι­κό έλεγ­χο τέθη­κε η φωτιά στη Βρυ­σού­λα της Πρέ­βε­ζας, η οποία εκδη­λώ­θη­κε στις 4 το από­γευ­μα σε ελαιώ­να της περιοχής.

Πυρο­σβέ­στες και κάτοι­κοι έδω­σαν μάχη με τις φλό­γες, οι οποί­ες απεί­λη­σαν τον οικι­σμό. Στο έργο της κατά­σβε­σης συνέ­δρα­μαν πυρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να, αλλά και ο Δήμος Πρέ­βε­ζας με βυτία και μηχανήματα.

Συνο­λι­κά, στην περιο­χή επι­χει­ρού­σαν 30 πυρο­σβέ­στες με 1 ομά­δα πεζο­πό­ρο τμή­μα και 10 οχή­μα­τα, ενώ περιο­δι­κά επι­χει­ρού­σαν 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο