Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο Φωτο 🎥VIDEO

Ισραηλινά άρματα στο συνορισκό πέρασμα της Ράφα
__                       Ισραη­λι­νά άρμα­τα στο συνο­ρια­κό πέρα­σμα της Ράφα

 

Το Ισρα­ήλ, κατέ­λα­βε σήμε­ρα την συνο­ρια­κή διέ­λευ­ση της Ράφα στα σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, απο­κό­πτο­ντας κάθε διέ­ξο­δο του Παλαι­στι­νια­κού λαού, ο οποί­ος είναι πλέ­ον από­λυ­τα εγκλω­βι­σμέ­νος στο νότιο τμή­μα του Παλαι­στι­νια­κού θύλα­κα, μετά και το κλεί­σι­μο του περά­σμα­τος Κερέμ Σαλόμ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ: Ολο­νύ­χτιοι βομ­βαρ­δι­σμοί του Ισρα­ήλ στη Ράφα – Δεκά­δες νεκροί (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Η συνο­ρια­κή διά­βα­ση της Ράφα, έχει απο­κλει­στεί καθώς μία ισραη­λι­νή ταξιαρ­χία αρμά­των μάχης έχει σταθ­μεύ­σει εκεί, απα­γο­ρεύ­ο­ντας την πρό­σβα­ση του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών.

«Αυτήν τη στιγ­μή δεν έχου­με καμία φυσι­κή παρου­σία στο σημείο διέ­λευ­σης της Ράφας, διό­τι ο Cogat (ισραη­λι­νός οργα­νι­σμός που είναι επι­φορ­τι­σμέ­νος με τον συντο­νι­σμό της ισραη­λι­νής πολι­τι­κής στα κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδά­φη) μας αρνή­θη­κε την πρό­σβα­ση σε αυτήν τη ζώνη», η οποία απο­τε­λεί το κύριο σημείο διέ­λευ­σης της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Γρα­φεί­ου Συντο­νι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων, Γενς Λάρ­κε, κατά τη διάρ­κεια μιας τακτι­κής συνέ­ντευ­ξης τύπου στη Γενεύη.

Ο στρα­τός πραγ­μα­το­ποί­η­σε επί­σης σωρεία επι­δρο­μών και βομ­βαρ­δι­σμών στη Ράφα κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 23 Παλαι­στί­νιους, μετα­ξύ των οποί­ων του­λά­χι­στον έξι γυναί­κες και πέντε παιδιά.

Η Αρχή Διά­βα­σης της Γάζας ανέ­φε­ρε σε μία ανα­κοί­νω­σή της, ότι η κατά­λη­ψη του περά­σμα­τος της Ράφα από το Ισρα­ήλ ήταν μία πρά­ξη «θανα­τι­κής κατα­δί­κης» για τους κατοί­κους της Γάζας, κυρί­ως, για τους άρρω­στους και για τους τραυματίες.

Το αιγυ­πτια­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανέ­φε­ρε ότι η ισραη­λι­νή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα απει­λεί τις προ­σπά­θειες για την επί­τευ­ξη εκε­χει­ρί­ας στη Γάζα.

Σε δήλω­ση που επι­κα­λεί­ται το Reuters, εκπρό­σω­πος της ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης κάλε­σε τους διε­θνείς οργα­νι­σμούς να απο­μα­κρυν­θούν από τις περιο­χές της Ράφα όπου διε­ξά­γο­νται στρα­τιω­τι­κές επιχειρήσεις

Η Χαμάς εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με την οποία χαρα­κτη­ρί­ζει την έφο­δο του Ισρα­ήλ στο πέρα­σμα της Ράφα «επι­κίν­δυ­νη κλι­μά­κω­ση» που απει­λεί τη ζωή εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων εκτο­πι­σμέ­νων αμάχων.

Η οργά­νω­ση προει­δο­ποί­η­σε επί­σης ότι η επί­θε­ση θα επι­δει­νώ­σει την ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση στη Γάζα και θα εμπο­δί­σει τη ροή της βοή­θειας έκτα­κτης ανάγκης.

Οι Παλαι­στί­νιοι στη Γάζα «υφί­στα­νται έναν πόλε­μο εξό­ντω­σης και συστη­μα­τι­κής πεί­νας» από το Ισρα­ήλ, δήλω­σε η Χαμάς.

Το από­γευ­μα της Τρί­της, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι οι Ισραη­λι­νοί δια­πραγ­μα­τευ­τές θα ανα­χω­ρή­σουν σύντο­μα για το Κάι­ρο για να αξιο­λο­γή­σουν περαι­τέ­ρω μια πρό­τα­ση κατά­παυ­σης του πυρός σε τρία στά­δια την οποία απο­δέ­χθη­κε η Χαμάς.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από:
«Al Jazeera», ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters»
via 902.gr
Φωτο Ατέ­χνως via Al Jazeera

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο