Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις φυλακές οδηγούνται σήμερα οι ναζί, πλην Λαγού και φυγόδικου Παππά

Η τελευ­ταία πρά­ξη μίας σει­ράς δικα­στι­κών δια­δι­κα­σιών που ξεκί­νη­σαν πριν επτά χρό­νια, λίγες μέρες μετά τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα στο Κερα­τσί­νι, θα παι­χθεί σήμε­ρα για όσους από τους 39 κατα­δι­κα­σθέ­ντες της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή βρί­σκο­νται στα χέρια των Αρχών. Οι 39 που χθες άκου­σαν “όχι” από το δικα­στή­ριο στο αίτη­μά τους να παρα­μεί­νουν ελεύ­θε­ροι μέχρι την εκδί­κα­ση της έφε­σης, σήμε­ρα ‑όταν ολο­κλη­ρω­θούν οι τυπι­κές δια­δι­κα­σί­ες- θα βρε­θούν στα σωφρο­νι­στι­κά κατα­στή­μα­τα που παρα­πέ­μπει τον καθέ­να ο εισαγ­γε­λέ­ας Εκτέ­λε­σης Ποινών.

Τα λεγό­με­να “φυλα­κι­στή­ρια εντάλ­μα­τα” είναι πλέ­ον έτοι­μα για όσους εμφα­νί­στη­καν αυτο­βού­λως στο δικα­στή­ριο και συνε­λή­φθη­σαν εκεί, αλλά και για όλους τους υπό­λοι­πους που βρί­σκο­νται, από χθες το μεση­μέ­ρι και μετά, στα χέρια των Αρχών. Οι κρα­τού­με­νοι ‑και λόγω των μέτρων για τον κορο­νο­ϊό- πιθα­νό­τα­τα δεν θα μετα­φερ­θούν στον εισαγ­γε­λέα Εκτέ­λε­σης Ποι­νών, εκτός κι αν κάποιος θελή­σει να βρε­θεί ενώ­πιον του για να ζητή­σει αλλα­γή του κατα­στή­μα­τος κρά­τη­σης κλπ, και επο­μέ­νως ανα­μέ­νε­ται η απευ­θεί­ας μετα­γω­γή τους στις φυλακές.

Η εντο­λή του δικα­στη­ρί­ου για “άμε­ση έκτι­ση” προς το παρόν δεν θα εφαρ­μο­στεί στο σύνο­λό της, καθώς για δύο ονό­μα­τα κατα­δι­κα­σθέ­ντων σε καθείρ­ξεις το “άμε­σο” που διέ­τα­ξε το δικα­στή­ριο δεν φαί­νε­ται να έχει εφαρ­μο­γή. Ο ευρω­βου­λευ­τής Γιάν­νης Λαγός για τον οποίο απαι­τεί­ται να δρο­μο­λο­γη­θεί μία νομι­κή δια­δι­κα­σία μέσω του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και ο Χρή­στος Παπ­πάς που “επέ­λε­ξε” να μην εμφα­νι­στεί, σύμ­φω­να με τον δικη­γό­ρο του, δεν θα είναι σε αυτούς που σήμε­ρα θα οδη­γη­θούν στην φυλακή.

Οι 39 από τους κατα­δι­κα­σθέ­ντες για τους οποί­ους το δικα­στή­ριο έκρι­νε πως δεν πρέ­πει να παρα­μεί­νουν ελεύ­θε­ροι (αλφα­βη­τι­κά) είναι οι:

Ιωάν­νης ‘Αγγος, Αγριο­γιάν­νης Δημή­τριος, Ανα­διώ­της Ανα­στά­σιος, Νικό­λα­ος Απο­στό­λου, Γερ­με­νής Γεώρ­γιος, Γρέ­γος Αντώ­νιος, Ευγε­νι­κός Μάρ­κος, Ζησι­μό­που­λος Πολύ­βιος, Ηλιό­που­λος Πανα­γιώ­της, Καζαν­τζό­γλου Ιωάν­νης, Καλα­ρί­της Ελπι­δο­φό­ρος, Κασι­διά­ρης Ηλί­ας, Κομιά­νος Ιωάν­νης, Κορ­κο­βί­λης Κων­στα­ντί­νος, Κού­ζη­λος Νικό­λα­ος, Λαγός Ιωάν­νης, Λια­κό­που­λος Διο­νύ­σιος, Ματ­θαιό­που­λος Αρτέ­μιος, Μιχά­λα­ρος Ανα­στά­σιος, Μιχα­λο­λιά­κος Νικό­λα­ος, Μίχος Νικό­λα­ος, Μπα­ρέ­κας Θωμάς, Μπαρ­μπα­ρού­σης Κων­στα­ντί­νος, Πανα­γιώ­τα­ρος Ηλί­ας, Παντα­ζής Ανα­στά­σιος, Παπα­βα­σι­λεί­ου Νικό­λα­ος, Παπ­πάς Χρή­στος, Πατέ­λης Γεώρ­γιος, Πόπο­ρη Βενε­τία, Ρου­πα­κιάς Γεώρ­γιος, Σια­τού­νης Νικό­λα­ος, Στα­μπέ­λος Γεώρ­γιος, Στερ­γιό­που­λος Χρή­στος, Στρά­τος Αθα­νά­σιος, Τσα­κα­νί­κας Γεώρ­γιος, Τσα­λί­κης Λέων, Τσόρ­βας Αθα­νά­σιος, Τσόρ­βας Νικό­λα­ος και Χρυ­σα­φί­της Αριστοτέλης.

Από αυτούς σχε­δόν όλοι έχουν παρα­μεί­νει προ­φυ­λα­κι­στέ­οι, άλλοι έχο­ντας συμπλη­ρώ­σει 18μηνο προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης, άλλοι με λιγό­τε­ρους μήνες προ­φυ­λά­κι­σης. Ο Γιώρ­γος Ρου­πα­κιάς έχει προ­σω­ρι­νό χρό­νο κρά­τη­σης συνο­λι­κά 30 μήνες, ενώ ο Γιάν­νης Λαγός συνο­λι­κά σχε­δόν 20 μήνες καθώς μετά τη λήξη του 18μηνου είχε επι­στρέ­ψει για περί­που ένα 2μηνο στην φυλακή.

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο