Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 10 Νοεμβρίου η δίκη της Πισπιρίγκου για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Στις 10 Νοεμ­βρί­ου η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με το δεύ­τε­ρο δικα­στή­ριο που θα την κρί­νει για τους θανά­τους των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της, της Μαλέ­νας και της Ίρι­δας, οι οποί­οι σύμ­φω­να με την Δικαιο­σύ­νη είναι απο­τέ­λε­σμα εγκλη­μα­τι­κών πρά­ξε­ων της μητέ­ρας τους.

Η 35χρονη, η οποία ήδη δικά­ζε­ται για τον θάνα­το της πρω­τό­το­κης κόρης της Τζωρ­τζί­νας για ανθρω­πο­κτο­νία τετε­λε­σμέ­νη και σε από­πει­ρα, θα καθί­σει στο εδώ­λιο για τον, σύμ­φω­να με την δικο­γρα­φία, ασφυ­κτι­κό θάνα­το των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της που προη­γή­θη­καν αυτού της Τζωρτζίνας.

Σύμ­φω­να με την κατη­γο­ρία της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση κατά συρ­ροή που καλεί­ται να αντι­κρού­σει η Πισπι­ρί­γκου, η 35χρονη μητέ­ρα σκό­τω­σε προ­κα­λώ­ντας ασφυ­ξία αρχι­κά την 3,6 ετών Μαλέ­να, στις 13 Απρι­λί­ου 2019 στο «Αγλα­ΐα Κυρια­κού» όπου το παι­δί νοση­λευό­ταν μετά από επι­τυ­χή θερα­πεία λεμ­φα­δε­νί­τι­δας και εν συνε­χεία της μόλις έξι μηνών Ίρι­δας, στις 21 Μαρ­τί­ου 2021, στο δωμά­τιο που κοιμόταν.

Η δικο­γρα­φία για την υπό­θε­ση των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη είναι ογκώ­δης και σε αυτήν περιέ­χο­νται κατα­θέ­σεις και πορί­σμα­τα, μετα­ξύ των οποί­ων και τα κρί­σι­μα για την πορεία της υπό­θε­σης, απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας των ιατρο­δι­κα­στών Νίκου Καρα­κού­κη και Νίκου Καλό­γρηα που μελέ­τη­σαν όλα τα στοι­χεία για τα δύο παι­διά. Οι δύο έμπει­ροι επι­στή­μο­νες που ορί­στη­καν από την Εισαγ­γε­λία, απο­φαί­νο­νται σε γνω­μο­δό­τη­ση τους ότι τόσο η Μαλέ­να όσο και το βρέ­φος είχαν ασφυ­κτι­κό θάνατο.

Αρχι­κά, οι γνω­μα­τεύ­σεις ιατρο­δι­κα­στών απέ­δω­σαν τους θανά­τους σε ηπα­τι­κή ανε­πάρ­κεια για τη Μαλέ­να και σε αγε­νε­σία φλε­βό­κομ­βου για την Ίριδα.

Στο βού­λευ­μα που εκδό­θη­κε για τους δύο θανά­τους, οι δικα­στές υιο­θέ­τη­σαν πλή­ρως την πρό­τα­ση του εισαγ­γε­λέα Νίκου Πασχά­λη ο οποί­ος, επι­κα­λού­με­νος τόσο τους δύο ιατρο­δι­κα­στές, αλλά και σωρεία κατα­θέ­σε­ων, έκρι­νε ότι τα δύο κορι­τσά­κια έπε­σαν θύμα­τα της ίδιας της μητέ­ρας τους.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο