Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα σχολεία

Στις 14 Σεπτεμ­βρί­ου ξεκι­νούν όλα τα σχο­λεία της χώρας και των νηπια­γω­γεί­ων ανα­κοί­νω­σε πριν λίγο η υπουρ­γός Παι­δεί­ας στο πλαί­σιο ανα­κοι­νώ­σε­ων σχε­τι­κά με την έναρ­ξη της νέας σχο­λι­κής χρονιάς.

Η από­φα­ση λήφθη­κε καθώς σύμ­φω­να με τα όσα είπε και ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, δεν έχουν επι­στρέ­ψει ακό­μη οι εκδρο­μείς και έτσι δεν έχει στα­θε­ρο­ποι­η­θεί η επι­δη­μιο­λο­γι­κή εικόνα.

Η υπουρ­γός Παι­δεί­ας επα­νέ­λα­βε ότι η χρή­ση της μάσκας είναι υπο­χρε­ω­τι­κή, ενώ απέ­φυ­γε κάθε ανα­φο­ρά στη μεί­ω­ση του αριθ­μού των μαθη­τών στις αίθουσες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο