Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 15 Ιουνίου 2022 η δευτεροβάθμια δίκη της Χρυσής Αυγής

Στις 15 Ιου­νί­ου 2022 πρό­κει­ται να ξεκι­νή­σει, σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, η δίκη της Χρυ­σής Αυγής ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουργημάτων.

Η δίκη των κατη­γο­ρού­με­νων για τη δρά­ση της οργά­νω­σης, με σει­ρά δολο­φο­νι­κών ενερ­γειών ξεκί­νη­σε στις 20 Απρι­λί­ου 2015 και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στις 22 Οκτω­βρί­ου 2020με την από­φα­ση φυλά­κι­σης των 39, από τους συνο­λι­κά 52 κατα­δι­κα­σθέ­ντες, μετα­ξύ των οποί­ων ο αρχη­γός της οργά­νω­σης Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος, τα μέλη της διευ­θυ­ντι­κής ομά­δας Γιάν­νης Λαγός, Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, Ηλί­ας Πανα­γιώ­τα­ρος, Χρή­στος Παπ­πάς, Γιώρ­γος Γερ­με­νής και Αρτέ­μης Ματ­θαιό­που­λος, ο δρά­στης της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα Γιώρ­γος Ρου­πα­κιάς και συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι του.

Κάποιοι εξ αυτών μετά την απο­φυ­λά­κι­σή τους έτυ­χαν ευνοϊ­ής μετα­χεί­ρι­σης και με αστεία επι­χει­ρή­μα­τα (που έγι­ναν δεκτά από δικα­στι­κούς λει­τουρ­γούς) απο­φυ­λα­κί­στη­καν προσωρινά.

Ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των θα δικα­στούν για τη δρά­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης συνο­λι­κά 18 πρώ­ην βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυγής, οι δύο πυρη­νάρ­χες της οργά­νω­σης σε Πέρα­μα και Νίκαια, 15 κατα­δι­κα­σθέ­ντες πρω­το­δί­κως για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα τον Σεπτέμ­βριο του 2013, οι τέσ­σε­ρις κατα­δι­κα­σθέ­ντες για την επί­θε­ση στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες το 2012, οι τρεις κατα­δι­κα­σθέ­ντες για την επί­θε­ση σε μέλη του ΠΑΜΕ τον Σεπτέμ­βριο του 2013 και οι 10 κατα­δι­κα­σθέ­ντες για έντα­ξη στην εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Στην από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των, όπου γίνε­ται εκτε­νέ­στα­τη ανα­φο­ρά σε κάθε στοι­χείο της δρά­σης της οργά­νω­σης, ανα­φέ­ρε­ται σχε­τι­κά με την δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, την υπό­θε­ση που έφε­ρε την αρχή του τέλους της Χρυ­σής Αυγής: «Η ανθρω­πο­κτο­νία τού Παύ­λου Φύσ­σα ήταν απο­τέ­λε­σμα της οργα­νω­μέ­νης κινη­το­ποί­η­σης της ασφά­λειας της τοπι­κής οργά­νω­σης Νίκαιας της Χρυ­σής Αυγής, το δε κίνη­τρο ήταν πολι­τι­κό ιδε­ο­λο­γι­κό. Ο κατη­γο­ρού­με­νος Γεώρ­γιος Ρου­πα­κιάς δεν ήταν ένας απλός ψηφο­φό­ρος της Χρυ­σής Αυγής ούτε ένας τυχαί­ος περα­στι­κός από τα γρα­φεία, όπως ισχυ­ρί­στη­κε σε δηλώ­σεις του ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Νικό­λα­ος Μιχα­λο­λιά­κος. Ήταν μέλος της τοπι­κής Νίκαιας ήδη από τον Ιού­λιο του 2012 και μάλι­στα μέλος του πεντα­με­λούς της τοπι­κής Νικαί­ας της Χρυ­σής Αυγής και συγκε­κρι­μέ­να ήταν ταμίας».

Όσον αφο­ρά την οργά­νω­ση, οι δικα­στές του Πρω­το­βάθ­μιου δικα­στη­ρί­ου ανα­φέ­ρουν «Η εγκλη­μα­τι­κή τους δρά­ση που σκο­πό είχε τη διά της βίας αντι­με­τώ­πι­ση των αλλο­δα­πών, των ιδε­ο­λο­γι­κών αντι­πά­λων, των αντι­φρο­νού­ντων και δια του τρό­που αυτού την επι­βο­λή και διά­δο­ση πολι­τι­κών ιδε­ών και θεω­ριών, εκδη­λω­νό­ταν μέσω των τοπι­κών οργα­νώ­σε­ων και πάντα υπό την καθο­δή­γη­ση ανώ­τε­ρου στην ιεραρ­χία στε­λέ­χους της».

Να σημειω­θεί ότι οι συνή­γο­ροι Πολι­τι­κής Αγω­γής έχουν ήδη αιτη­θεί να διε­ξα­χθεί η δίκη στην αίθου­σα Τελε­τών του Εφε­τεί­ου και να απαλ­λα­γούν άλλων καθη­κό­ντων οι εφέ­τες που θα κλη­ρω­θούν ως μέλη του δικαστηρίου.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο