Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 17 Μαΐου η πρώτη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου με καθολική προσβασιμότητα

Για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία του, το Εθνι­κό Θέα­τρο παρου­σιά­ζει την Πέμ­πτη 17 Μαΐ­ου μια παρά­στα­ση με συν­θή­κες καθο­λι­κής προ­σβα­σι­μό­τη­τας. Πρό­κει­ται για το έργο «Ψηλά από τη γέφυ­ρα» του ‘Αρθουρ Μίλερ, που παί­ζε­ται στην Κεντρι­κή Σκη­νή του κτι­ρί­ου Τσίλ­λερ από τα μέσα Φεβρουα­ρί­ου, με τον Γιώρ­γο Κιμού­λη σε σκη­νο­θε­σία Νικαί­της Κοντούρη.

Στις 17/5 η παρά­στα­ση θα συνο­δεύ­ε­ται από ταυ­τό­χρο­νη διερ­μη­νεία στην ελλη­νι­κή νοη­μα­τι­κή γλώσ­σα και ελλη­νι­κούς υπέρ­τι­τλους για κωφούς και βαρή­κο­ους, ακου­στι­κή περι­γρα­φή για τυφλούς ή με μειω­μέ­νη όρα­ση θεα­τές και πρό­γραμ­μα σε γρα­φή Braille.

Στο «Ψηλά από τη γέφυ­ρα», ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, με αφορ­μή ένα πραγ­μα­τι­κό γεγο­νός, στή­νει ένα σχε­δόν αστυ­νο­μι­κής ροής δρά­μα, άμε­σα επη­ρε­α­σμέ­νο ως προς τη δομή του από την αρχαία ελλη­νι­κή τρα­γω­δία. Το έργο ανέ­βη­κε για πρώ­τη φορά ως μονό­πρα­κτο στο Θέα­τρο Coronet του Μπρό­ντ­γου­εϊ τον Σεπτέμ­βριο του 1955. Ο Μίλερ το ξανα­δού­λε­ψε δίνο­ντάς του δίπρα­κτη μορ­φή για τον Πίτερ Μπρουκ που ανέ­βα­σε το έργο στο Γου­έστ Εντ στο Λον­δί­νο το 1956.

Το έργο μας μετα­φέ­ρει στο Μπρού­κλιν της δεκα­ε­τί­ας του ’50. Ένας Ιτα­λός μετα­νά­στης, ο Έντι Καρ­μπό­νε εργά­ζε­ται σκλη­ρά στο λιμά­νι για να συντη­ρή­σει τη σύζυ­γό του Μπέ­α­τρις και την ανι­ψιά της Κάθριν, την οποία μεγα­λώ­νουν σαν δικό τους παι­δί. Η άφι­ξη Ιτα­λών συγ­γε­νών της Μπέ­α­τρις, που μπή­καν παρά­νο­μα στη χώρα ανα­ζη­τώ­ντας ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον και φιλο­ξε­νού­νται στο σπί­τι τους, ανα­τρέ­πει την ισορ­ρο­πία της οικο­γέ­νειας. Η Κάθριν ερω­τεύ­ε­ται τον Ροντόλ­φο, τον νεα­ρό ξάδελ­φο της Μπέ­α­τρις, ξυπνώ­ντας στη ψυχή του Έντι μια κατα­στρο­φι­κή ζήλια, που τον ωθεί σε ακραί­ες συμπεριφορές.

Στην παρά­στα­ση, εκτός από τον Γιώρ­γο Κιμού­λη συμ­με­τέ­χουν επί­σης οι: Μαρία Κεχα­γιό­γλου, Νίκος Χατζό­που­λος, Ηλιά­να Μαυ­ρο­μά­τη, Στά­θης Πανα­γιω­τί­δης, Αλέ­ξαν­δρος Μαυ­ρό­που­λος, Κώστας Φαλε­λά­κης, Πάρις Θωμό­που­λος, Τάσος Πυρ­γιέ­ρης, Νικό­λας Χανα­κού­λας, Ίλια Αλγκά­ερ, Κώστας Κορά­κης, Θάλεια Γρί­βα, Γιώρ­γος Ματζιά­ρης, Ανα­στά­σης Συμε­ών Λαου­λά­κος και ο μου­σι­κός Χρή­στος Καλκάνης.

Η προ­πώ­λη­ση ξεκι­νά την Τετάρ­τη, 3 Μαΐ­ου. Σημειώ­νε­ται ότι οι κρα­τή­σεις μέσω τηλε­φώ­νου και SMS είναι έγκυ­ρες, μόνο εφό­σον ανα­φέ­ρο­νται ξεκά­θα­ρα τα παρα­κά­τω: ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, αριθ­μός θέσε­ων, επι­θυ­μη­τή παρε­χό­με­νη υπη­ρε­σία (διερ­μη­νεία, υπέρ­τι­τλοι, ακου­στι­κή περι­γρα­φή). Στην παρά­στα­ση θα επι­τρέ­πο­νται οι σκύ­λοι-οδη­γοί τυφλών.

Επι­μέ­λεια — συντο­νι­σμός υπη­ρε­σιών προ­σβα­σι­μό­τη­τας: Liminal.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο