Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 17 Μαρτίου του 2024 οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία — Θα είναι υποψήφιος ο Πούτιν;

Το Συμ­βού­λιο της Ομο­σπον­δί­ας, η άνω βου­λή του ρωσι­κού κοι­νο­βου­λί­ου, όρι­σε σήμε­ρα την 17η Μαρ­τί­ου 2024 ως την ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στη Ρωσία στη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σής του που μετα­δό­θη­κε απευ­θεί­ας από τα δημό­σια τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα.

Η από­φα­ση, που υιο­θε­τή­θη­κε ομό­φω­να από τα μέλη του Συμ­βου­λί­ου της Ομο­σπον­δί­ας, “ορί­ζει (τη διε­ξα­γω­γή) των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών στις 17 Μαρ­τί­ου 2024”. “Η από­φα­ση αυτή δίνει πρα­κτι­κά το εναρ­κτή­ριο λάκτι­σμα στην προ­ε­κλο­γι­κή εκστρα­τεία για τις προ­ε­δρι­κές” εκλο­γές στη Ρωσία, σημεί­ω­σε η πρό­ε­δρος της άνω βου­λής του ρωσι­κού κοι­νο­βου­λί­ου Βαλε­ντί­να Ματβιένκο.

Στις εκλο­γές αυτές θα συμ­με­τά­σχουν για πρώ­τη φορά κάτοι­κοι των περι­φε­ρειών Λου­χάνσκ, Ντο­νέ­τσκ, Χερ­σώ­να και Ζαπο­ρί­ζια, πρό­σθε­σε, ανα­φε­ρό­με­νη στις ουκρα­νι­κές αυτές περι­φέ­ρειες, την προ­σάρ­τη­ση των οποί­ων έχει ανα­κοι­νώ­σει η Ρωσία.

Οι εκλο­γές αυτές “θα απο­τε­λέ­σουν ένα είδος κορύ­φω­σης της επα­νέ­νω­σης” με τη Ρωσία, υπο­γράμ­μι­σε η Ματ­βιέν­κο, σημειώ­νο­ντας ότι “επι­λέ­γο­ντας μαζί αρχη­γό κρά­τους, μοι­ρα­ζό­μα­στε πλή­ρως την κοι­νή ευθύ­νη και το κοι­νό πεπρω­μέ­νο της πατρί­δας μας”.

Οι προ­ε­δρι­κές εκλο­γές θα διε­ξα­χθούν βάσει της ημε­ρο­μη­νί­ας αυτής λίγο μετά την δεύ­τε­ρη επέ­τειο από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία, τον Φεβρουά­ριο του 2022, η οποία προ­κά­λε­σε την επι­βο­λή άνευ προη­γου­μέ­νου κυρώ­σε­ων στη Ρωσία.

“Παρά τις δύσκο­λες εξω­τε­ρι­κές συν­θή­κες και τις από­πει­ρες του εχθρού να απο­δυ­να­μώ­σει τη Ρωσία, εμείς παρα­μέ­νου­με πιστοί στις βασι­κές μας συνταγ­μα­τι­κές αρχές και εγγυό­μα­στε όλα τα δικαιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες των πολι­τών”, πρό­σθε­σε η Ματβιένκο.

Σύμ­φω­να με την πρό­ε­δρο του Συμ­βου­λί­ου της Ομο­σπον­δί­ας, “οι πολί­τες μας, η κοι­νω­νία μας συσπει­ρώ­νο­νται όπως ποτέ” γύρω από την εξου­σία του Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, “και το καθή­κον του κρά­τους είναι να απο­δει­χθεί αντά­ξιο αυτής της εμπι­στο­σύ­νης, να απο­τρέ­ψει την παρα­μι­κρή πρόκληση”.

Ο Πού­τιν δεν έχει ακό­μη ανα­κοι­νώ­σει επι­σή­μως αν θα είναι υπο­ψή­φιος για μια νέα εξα­ε­τή θητεία στον προ­ε­δρι­κό θώκο της Ρωσί­ας. Ωστό­σο η συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση του 2020 του επι­τρέ­πει θεω­ρη­τι­κώς να παρα­μεί­νει στην εξου­σία ως το 2036.

“Ο λαός μας θα κάνει την μόνη δυνα­τή σωστή επι­λο­γή (…), ψηφί­ζο­ντας για τη Ρωσία, για τη νίκη”, κατέ­λη­ξε η Βαλε­ντί­να Ματβιένκο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο