Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 19 Ιουνίου η δίκη των 11 βουλευτών που εκλέχθηκαν με τους “Σπαρτιάτες”

Στις 19 Ιου­νί­ου προσ­διο­ρί­στη­κε ενώ­πιον του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Πλημ­με­λη­μά­των η δίκη των 11 εκλεγ­μέ­νων με τους “Σπαρ­τιά­τες” βου­λευ­τών, του Ηλία Κασι­διά­ρη καθώς και ενός δικη­γό­ρου, κατη­γο­ρού­με­νοι στην υπό­θε­ση εξα­πά­τη­σης ψηφο­φό­ρων στις εκλο­γές του περα­σμέ­νου Ιουνίου.

Η δίκη αφο­ρά την δίω­ξη που ασκή­θη­κε στις αρχές του μήνα, μετά από έρευ­να που διε­νέρ­γη­σε η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Γεωρ­γία Αδει­λί­νη με αφορ­μή δηλώ­σεις του επι­κε­φα­λής του κόμ­μα­τος Βασί­λη Στί­γκα ο οποί­ος δεν είναι κατη­γο­ρού­με­νος. Στο φόντο της υπό­θε­σης των “Σπαρ­τια­τών” είναι ο κατα­δι­κα­σμέ­νος για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, ο οποί­ος σύμ­φω­να με τα στοι­χεία των δικα­στι­κών αρχών ήταν ο υπο­κρυ­πτό­με­νος αρχη­γός του κόμματος.

Οι 11 κατη­γο­ρού­με­νοι βου­λευ­τές, που εκλέ­χθη­καν με το κόμ­μα “Σπαρ­τιά­τες”, είναι αντι­μέ­τω­ποι με το αδί­κη­μα της εξα­πά­τη­σης εκλο­γέ­ων ενώ σύμ­φω­να με τη δίω­ξη που ασκή­θη­κε, ο έγκλει­στος Ηλί­ας Κασι­διά­ρης κατη­γο­ρεί­ται για ηθι­κή αυτουρ­γία στην εξα­πά­τη­ση. Παράλ­λη­λα, κατη­γο­ρού­με­νος είναι και δικη­γό­ρος, που μετεί­χε στις επα­φές των υπο­ψη­φί­ων τότε βου­λευ­τών με τον έγκλει­στο πρώ­ην βου­λευ­τή, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για συνέρ­γεια στην εξα­πά­τη­ση των εκλογέων.

Η δίω­ξη σε βάρος του Κασι­διά­ρη ως ηθι­κού αυτουρ­γού, δηλα­δή ως υπο­κρυ­πτό­με­νου επι­κε­φα­λής των “Σπαρ­τια­τών”, στη­ρί­χθη­κε σε στοι­χεία από την έρευ­να της κυρί­ας Αδει­λί­νη, από τα οποία προ­κύ­πτουν συνε­χείς επα­φές του μέσα από τη φυλα­κή με υπο­ψή­φιους βου­λευ­τές των “Σπαρ­τια­τών” των οποί­ων είχε την καθο­δή­γη­ση και έλεγ­χο παρά­νο­μα καθώς απα­γο­ρεύ­ε­ται από τη νομο­θε­σία για όλους όσους έχουν κατα­δί­κη για εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Η δικο­γρα­φία για την υπό­θε­ση ξεκί­νη­σε να σχη­μα­τί­ζε­ται τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο, όταν ο Βασί­λης Στί­γκας κατήγ­γει­λε παρα­σκη­νια­κές ενέρ­γειες εντός του κόμ­μα­τος του. Η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου ξεκί­νη­σε τότε έρευ­να που διε­νέρ­γη­σε η ίδια. Ο κ. Στί­γκας κατέ­θε­σε δύο φορές στην κυρία Αδει­λί­νη η οποία κάλε­σε σε εξη­γή­σεις τόσο τους βου­λευ­τές του κόμ­μα­τος, όσο και τον Ηλία Κασι­διά­ρη. Με το πέρας της έρευ­νας, η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου έδω­σε παραγ­γε­λία για την άσκη­ση ποι­νι­κής δίωξης.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο