Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 21 Ιούλη 1965, η αστυνομία δολοφονεί τον φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα

Τέτοιες μέρες του Ιού­λη του 1965, κορυ­φώ­νο­νται οι λαϊ­κές εκδη­λώ­σεις κατά του παλα­τια­νού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος, πίσω από το οποίο βρι­σκό­ταν η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία. Η απο­πο­μπή του Γ. Παπαν­δρέ­ου και, στη συνέ­χεια, η επι­χεί­ρη­ση διά­λυ­σης της Ενω­σης Κέντρου (με τη μεθό­δευ­ση που έμει­νε στην ιστο­ρία ως «απο­στα­σία») δεν ήταν μια απλή κίνη­ση. Τα στοι­χεία που ήρθαν μετά στο φως απο­δει­κνύ­ουν ότι ήταν μέρος ενός σχε­δί­ου που κατέ­λη­γε στη χού­ντα της 21ης Απρί­λη 1967. Αυτή τη διά­στα­ση προ­έ­βα­λε και η ηγε­σία της ΕΔΑ, η οποία πρω­το­στά­τη­σε στις παλ­λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις κατά του παλα­τιού και της αμε­ρι­κα­νι­κής επέμ­βα­σης. Η κυβέρ­νη­ση Νόβα, που γνώ­ρι­ζε ότι δε θα μπο­ρού­σε αλλιώς να μεί­νει στην εξου­σία, ρίχνει την αστυ­νο­μία κατά των δια­δη­λω­τών. Στις 21 Ιού­λη 1965, η αστυ­νο­μία δολο­φο­νεί τον φοι­τη­τή Σωτή­ρη Πέτρου­λα, ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος και της Νεο­λαί­ας Λαμπρά­κη. Η Ελλά­δα συγκλονίζεται.
Πανι­κό­βλη­τη η κυβέρ­νη­ση δίνει εντο­λή στην αστυ­νο­μία να μην παρα­δώ­σει το πτώ­μα του Πέτρου­λα στην οικο­γέ­νειά του από το φόβο των επει­σο­δί­ων κατά την κηδεία. Τελι­κά, η κηδεία γίνε­ται με τη συμ­με­το­χή δεκά­δων χιλιά­δων λαού.

 

«Σωτήρης Πέτρουλας – Θα ζη πάντα στις καρδιές μας», γράφει ένα πλακάτ με το πορτρέτο του προσφάτως δολοφονηθέντος φοιτητή, σε διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, τρεις μέρες μετά το θάνατο του, κατά την περίοδο των Ιουλιανών του 1965

«Σωτή­ρης Πέτρου­λας – Θα ζη πάντα στις καρ­διές μας», γρά­φει ένα πλα­κάτ με το πορ­τρέ­το του προ­σφά­τως δολο­φο­νη­θέ­ντος φοι­τη­τή, σε δια­δή­λω­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τρεις μέρες μετά το θάνα­το του, κατά την περί­ο­δο των Ιου­λια­νών του 1965

Στο ακό­λου­θο κεί­με­νο ανα­λυ­τι­κό βιο­γρα­φι­κό του Σωτή­ρη Πέτρου­λα, μαζί και ένα ποί­η­μα του Γιάν­νη Ρίτσου.

Σωτή­ρης Πέτρου­λας: Μικρό δοξα­στι­κό ελεγείο…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο