Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 21 Μαρτίου στο Εφετείο η τρίτη αίτηση αναστολής για Ηριάννα Β. Λ. και Περικλή

Στις 21 Μαρ­τί­ου στο Εφε­τείο εκδι­κά­ζε­ται η τρί­τη αίτη­ση ανα­στο­λής της εκτέ­λε­σης ποι­νής των κρα­τού­με­νων Ηριάν­να Β. Λ. και Περικλή.

Η διδα­κτο­ρι­κή φοι­τή­τρια στο τμή­μα Φιλο­λο­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Ηριάν­να Β. Λ., κατα­δι­κά­στη­κε στις αρχές Ιου­νί­ου 2017 από το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των σε κατά συγ­χώ­νευ­ση ποι­νή 13 ετών, καθώς το δικα­στή­ριο απο­δέ­χθη­κε τη δικο­γρα­φία που έχει σχη­μα­τι­στεί σε βάρος της με μονα­δι­κά στοι­χεία την σχέ­ση της με τον Κ. Παπα­δό­που­λο ‑που είχε κατη­γο­ρη­θεί για την ίδια πρά­ξη, αλλά αθω­ώ­θη­κε ομό­φω­να- και ένα μέρος δακτυ­λι­κού απο­τυ­πώ­μα­τος που “ταυ­το­ποι­ή­θη­κε” με το δικό της σε γεμι­στή­ρα ενός όπλου που είχε βρε­θεί στην πανε­πι­στη­μιού­πο­λη. Αντί­στοι­χη ποι­νή για αντί­στοι­χες κατη­γο­ρί­ες έχει επι­βλη­θεί και στον 33χρονο συγκα­τη­γο­ρού­με­νό της, Περι­κλή Μ., ο οποί­ος συγκα­τοι­κού­σε με τον σύντρο­φο της Ηριάννας.

Σήμε­ρα το από­γευ­μα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο κέντρο της Αθή­νας πορεία αλλη­λεγ­γύ­ης για τους κρα­τού­με­νους Ηριάν­να Β. Λ. και Περι­κλή, με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Κάτω τα χέρια από τις ζωές μας». Συμ­με­τεί­χαν οργα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς και συλ­λο­γι­κό­τη­τες του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου.

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για τη νέα απόρ­ρι­ψη των αιτή­σε­ων απο­φυ­λά­κι­σης της Ηριάν­νας Β.Λ. και του Περι­κλή Μ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο