Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 22 και 29 Μαΐου, το τελευταίο κουδούνι για λύκεια και γυμνάσια, αντίστοιχα

Με Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση καθο­ρί­στη­κε η λήξη των μαθη­μά­των για το τρέ­χον διδα­κτι­κό έτος.

Έτσι, την Τετάρ­τη 22 Μαΐ­ου 2019, ορί­στη­κε η λήξη των μαθη­μά­των για τα ημε­ρή­σια και εσπε­ρι­νά Γενι­κά και Επαγ­γελ­μα­τι­κά Λύκεια, Ειδι­κά Λύκεια, Ειδι­κά Επαγ­γελ­μα­τι­κά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαί­ων Ειδι­κών Επαγ­γελ­μα­τι­κών Γυμνα­σί­ων-Λυκεί­ων (δημό­σιων και ιδιω­τι­κών) της χώρας.

Ακο­λού­θως, την Τετάρ­τη 29 Μαΐ­ου 2019 ορί­στη­κε η λήξη των μαθη­μά­των για τα ημε­ρή­σια και εσπε­ρι­νά Γυμνά­σια, Ειδι­κά Γυμνά­σια, Ειδι­κά Επαγ­γελ­μα­τι­κά Γυμνά­σια και Γυμνά­σια των Ενιαί­ων Ειδι­κών Επαγ­γελ­μα­τι­κών Γυμνα­σί­ων-Λυκεί­ων (δημό­σιων και ιδιω­τι­κών) της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο