Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 5 μμ. νέα κινητοποίηση στη Βουλή ενάντια στο νομοσχέδιο — έκτρωμα

Νέο αγω­νι­στι­κό κάλε­σμα απευ­θύ­νουν φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, στις 5 μ.μ. στη Βου­λή, μέρα ψήφι­σης του νομο­σχε­δί­ου της κυβέρ­νη­σης για τα πανεπιστήμια.

Κορυ­φώ­νο­ντας τις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος και μετά το επι­τυ­χη­μέ­νο συλ­λα­λη­τή­ριο της Τετάρ­της οι φοι­τη­τές, κόντρα στην προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης και κατα­στο­λής, καλούν σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην κινη­το­ποί­η­ση και ξεκα­θα­ρί­ζουν στην κυβέρ­νη­ση, πως ακό­μη κι αν το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα περά­σει με τις ψήφους της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας, οι ίδιοι θα φρο­ντί­σουν ώστε ο νόμος να καταρ­γη­θεί στην πράξη!

Συλλαλητήριο Αθήνα Σύνταγμα 10 Φεβ 2021

Σε μαζική συμμετοχή καλεί το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών 

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στα συλ­λα­λη­τή­ρια στην Αθή­να και σε άλλες πόλεις καλεί το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών σημειώ­νο­ντας ότι «το νομο­σχέ­διό σας δεν πρό­κει­ται να εφαρ­μο­στεί! Οι φοι­τη­τές το έχου­με ήδη καταψηφίσει!».

Στην ανα­κοί­νω­σή του το ΜΑΣ αναφέρει:

«Οι χιλιά­δες φοι­τη­τές που σήμε­ρα πλημ­μυ­ρί­σα­με τους δρό­μους από τον Έβρο μέχρι και την Κρή­τη, ταρά­ξα­με συθέ­με­λα όλη την χώρα! Το μήνυ­μά μας ακού­στη­κε πεντα­κά­θα­ρα: Να μην τολ­μή­σει η κυβέρ­νη­ση να ψηφί­σει το νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα, να πάρει τώρα μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και των σπου­δών μας.

Συλλαλητήριο Αθήνα Σύνταγμα 10 Φεβ 2021 6

Αστυνομία — πειθαρχικά — διαγραφές δεν έχουν θέση στις σχολές μας!

Το νομο­σχέ­διο που σαν τον κλέ­φτη έφε­ρε μέσα στην παν­δη­μία το έχου­με ήδη απορ­ρί­ψει Οι φοι­τη­τές μέσα από τους συλ­λό­γους μας, που εδώ και ένα μήνα βγαί­νου­με στον δρό­μο για τις πραγ­μα­τι­κές μας ανά­γκες, για ουσια­στι­κή ανα­βάθ­μι­ση των σπου­δών μας, για μέτρα ώστε να μπο­ρέ­σουν να ανοί­ξουν οι σχο­λές μας.

Η κυβέρ­νη­ση καλό θα ήταν να μας ακού­σει έστω και τώρα! Αντί για έντα­ση της κατα­στο­λής, της τρο­μο­κρα­τί­ας, της συκο­φά­ντη­σης και της προ­σπά­θειας διά­λυ­σης των αγώ­νων μας, να κάνει πρά­ξη τα δίκαια αιτή­μα­τά μας. Έχου­με άλλω­στε, απο­δεί­ξει πως τα σχέ­δια τρο­μο­κρά­τη­σης και διά­λυ­σης των δια­δη­λώ­σε­ών μας δεν περ­νά­νε! Αυτό θα συμ­βεί και με το νομοσχέδιο!

Είμα­στε πολ­λοί, είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι, το νομο­σχέ­διο θα το κάνου­με κου­ρε­λό­χαρ­το! Δεν πρό­κει­ται να επι­τρέ­ψου­με να εφαρ­μο­στεί! Δεν πρό­κει­ται να τους επι­τρέ­ψου­με να μας βάλουν στο χέρι!

Τώρα είναι η ώρα να γίνου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ροι! Τώρα είναι η ώρα να ανέ­βει η συσπεί­ρω­ση στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους, η οργα­νω­μέ­νη συζή­τη­ση και πάλη σε κάθε έτος και τμή­μα! Με την έντα­ση της διεκ­δί­κη­σης για τις πραγ­μα­τι­κές μας ανά­γκες θα απα­ντή­σου­με στην οργα­νω­μέ­νη επί­θε­ση που εξα­πο­λύ­ει η κυβέρνηση!
Δεν στα­μα­τά­με! Συνε­χί­ζου­με τώρα ακό­μα πιο δυνα­μι­κά τον αγώ­να μας για να γίνου­με ΞΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!

Όλοι Πέμπτη 11/2 στις 17.00 έξω από την Βουλή και στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα!»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο