Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 7 Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε στη ΔΕΘ με το ΠΑΜΕ!

Το συλ­λα­λη­τή­ριο του ΠΑΜΕ στις 7 Σεπτέμ­βρη στη ΔΕΘ δεν είναι μια επε­τεια­κή κινη­το­ποί­η­ση. Η επι­τυ­χία του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου, ιδιαί­τε­ρα μετά και τις πρό­σφα­τες εξε­λί­ξεις με το συν­δι­κα­λι­στι­κό νόμο, αφο­ρά κάθε εργά­τη και εργά­τρια, κάθε νέο και νέα.

Στις 7 Σεπτέμβρη διαδηλώνουμε με το ΠΑΜΕ:

1. Για­τί άλλη είναι η ζωή που μας αξί­ζει. Ο δρό­μος που μας καλούν να βαδί­σου­με, των μόνι­μων θυσιών για την ανά­πτυ­ξη των επι­χει­ρή­σε­ων, οδη­γεί τους εργα­ζό­με­νους σε μεγα­λύ­τε­ρα δει­νά. Η «ανά­πτυ­ξή» τους είναι που απαι­τεί θυσί­ες από τους εργα­ζό­με­νους προ­κει­μέ­νου να δια­τη­ρεί­ται και να αυξά­νε­ται η κερ­δο­φο­ρία των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών. Και επει­δή καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη και δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων δεν πάνε μαζί, γι’ αυτό οι θυσί­ες είναι συνε­χείς και μόνι­μες. Η αύξη­ση του τζί­ρου στη «ΣΙΔΕΝΟΡ» δεν εκφρά­στη­κε σε ικα­νο­ποι­η­τι­κή σύμ­βα­ση στους εργα­ζό­με­νους, για­τί «βλά­πτει» την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της εται­ρεί­ας. Οι εργά­τες της «ΔΕΛΤΑ» στο Πλα­τύ Ημα­θί­ας πετά­χτη­καν στο δρό­μο για να επεν­δύ­σει το μονο­πώ­λιο κάπου αλλού με μεγα­λύ­τε­ρο κέρ­δος. Φτά­νει πια!

✔️  Υπάρ­χει τρό­πος να ζήσου­με καλύ­τε­ρα. Οι παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες σήμε­ρα είναι τερά­στιες, ο πλού­τος που παρά­γε­ται επί­σης. Για ζωή χωρίς ανερ­γία, με αξιο­πρε­πείς μισθούς και συντά­ξεις, με μεί­ω­ση του χρό­νου εργα­σί­ας αλλά και των ορί­ων ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης. Για ζωή με ποιο­τι­κή Εκπαί­δευ­ση, Υγεία, Πρό­νοια για όλους. Το πρό­βλη­μα είναι ότι αυτός ο πλού­τος πηγαί­νει όλος στα σεντού­κια των επι­χει­ρη­μα­τιών. Διεκ­δι­κού­με την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας, η ζωή μας δεν χωρά­ει στα μέτρα που μας ετοιμάζουν.

2. Αλλο δρό­μο δεν έχου­με, οργα­νώ­νου­με ακό­μα καλύ­τε­ρα την πάλη μας για­τί η επί­θε­ση της ΝΔ συνε­χί­ζε­ται από εκεί που άφη­σε τη δου­λειά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανα­τρο­πές στο Ασφα­λι­στι­κό, ελευ­θε­ρία απο­λύ­σε­ων, αύξη­ση φορο­λο­γί­ας για το λαό και φορο­α­παλ­λα­γές για το κεφά­λαιο, αυξή­σεις στα τιμο­λό­για της ΔΕΗ, πλει­στη­ρια­σμοί λαϊ­κών σπι­τιών, ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα, είναι μερι­κά από τα μέτρα που προ­χω­ρά­νε. Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ παίρ­νει τη σκυ­τά­λη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους απερ­γο­κτό­νους νόμους που έφε­ρε το 2018, βαθαί­νο­ντας την επί­θε­ση. Σχε­διά­ζει να φέρει τρο­πο­λο­γί­ες που θα νομι­μο­ποιούν και θα επε­κτεί­νουν την κρα­τι­κή και την εργο­δο­τι­κή παρέμ­βα­ση μέσα στα συν­δι­κά­τα, θα καταρ­γούν τα κατα­στα­τι­κά των σωμα­τεί­ων, θα φακε­λώ­νουν όλους τους συν­δι­κα­λι­σμέ­νους εργαζόμενους.

Δυναμώνουμε την αντεπίθεσή μας!

  • Διεκ­δι­κού­με Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας. Κατώ­τα­το μισθό 751 ευρώ, αυξή­σεις στους μισθούς, στις συντά­ξεις, στις κοι­νω­νι­κές παρο­χές. Κατάρ­γη­ση του νόμου Κατρού­γκα­λου και όλων των αντια­σφα­λι­στι­κών νόμων, συντά­ξεις ανθρώ­πι­νες. Κατάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών — αντι­λαϊ­κών νόμων και των 3 μνημονίων.
  • Παλεύ­ου­με ενά­ντια στην αιμα­τη­ρή φορο­λο­γία. Κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ.
  • Απαι­τού­με προ­σλή­ψεις μόνι­μων εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, στα σχολεία.
  • Συσπει­ρώ­νου­με δυνά­μεις απέ­να­ντι στους πλει­στη­ρια­σμούς που θα εντα­θούν, ενι­σχύ­ου­με το μέτω­πο απέ­να­ντι στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις ΔΕΗ — ΕΥΑΘ.
  • Κάτω τα χέρια από τα σωμα­τεία. Ενω­τι­κός, μαζι­κός, ταξι­κός αγώ­νας για το δικαί­ω­μά μας στην οργά­νω­ση και την απεργία!
3. Στις 7 Σεπτέμ­βρη δίνου­με ισχυ­ρό μήνυ­μα για το τι κίνη­μα, τι σωμα­τεία και σε τι κατεύ­θυν­ση χρεια­ζό­μα­στε. Δεν είναι όλοι το ίδιο! Χρειά­ζε­ται ένα κίνη­μα με συγκε­κρι­μέ­νο προ­σα­να­το­λι­σμό, κόντρα στα μονο­πώ­λια και σε αυτούς που τα υπη­ρε­τούν, κυβερ­νή­σεις — πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό — εργα­το­πα­τέ­ρες. Ενα κίνη­μα που δεν θα βάζει απλά στό­χο να πέσει μια αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση για να έρθει στη θέση της μια άλλη, αλλά που θα συγκε­ντρώ­νει δυνά­μεις ώστε οι ίδιοι οι εργα­ζό­με­νοι να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες και τη ζωή του λαού.

Να ανα­ρω­τη­θεί ο κάθε συνά­δελ­φος που σήμε­ρα βασα­νί­ζε­ται και υπο­φέ­ρει, που έχει δεχτεί μειώ­σεις στους μισθούς, που έχει κατα­λή­ξει στην ανεργία:

Για­τί άρα­γε αυτή η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία στη διο­ρι­σμέ­νη ηγε­σία της ΓΣΕΕ, οι εργα­το­πα­τέ­ρες του ΕΚΘ, αυτός ο καλο­ταϊ­σμέ­νος μηχα­νι­σμός της εργα­τι­κής ελίτ, όλα αυτά τα χρό­νια που έχουν ανε­βο­κα­τέ­βει κάμπο­σες κυβερ­νή­σεις όλων των προ­θύ­μων, όχι μόνο παρα­μέ­νει ακλό­νη­τος, αλλά επι­χει­ρεί να εμφα­νι­στεί και ενισχυμένος;

Μήπως δεν ήταν οι ίδιοι που στα χρό­νια της κρί­σης στή­ρι­ξαν όλες τις κυβερ­νή­σεις, αυτές που έφε­ραν 3 μνη­μό­νια και εκα­το­ντά­δες αντερ­γα­τι­κούς — αντι­λαϊ­κούς νόμους;

Μήπως δεν ήταν αυτοί που πριν από την κρί­ση στή­ρι­ξαν από την πρώ­τη στιγ­μή την κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ το 2009, στη λογι­κή της «κοι­νής εθνι­κής προ­σπά­θειας», χωρίς απερ­γί­ες και εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, στρώ­νο­ντας από τότε το έδα­φος των αντερ­γα­τι­κών νόμων με μυστι­κές συνα­ντή­σεις με τους βιομηχάνους;

Μήπως δεν ήταν αυτοί που απο­δέ­χτη­καν εξαρ­χής τα βάρ­βα­ρα μέτρα ως ανα­πό­φευ­κτα, στο όνο­μα της «διά­σω­σης της χώρας»; Δεν ήταν αυτοί που με δηλώ­σεις τους προ­ω­θού­σαν τη στή­ρι­ξη των «υγιών» επιχειρηματιών;

Στις 7 Σεπτέμβρη δίνουμε το μήνυμα: Έξω οι εργατοπατέρες από τα συνδικάτα, συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών!

4. Είναι πρό­κλη­ση να έρχε­ται ντυ­μέ­νος φίλος κάθε χρό­νο ο εκά­στο­τε πρω­θυ­πουρ­γός, σε μια πόλη με εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα για τα οποία έχουν ευθύ­νη όλες οι κυβερ­νή­σεις δια­χρο­νι­κά. Είναι πρό­κλη­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη που κατα­γρά­φει πάνω από 20% ποσο­στό ανερ­γί­ας, που πλήτ­τει ιδιαί­τε­ρα τους νέους, σε μια Θεσ­σα­λο­νί­κη των πανά­κρι­βων ενοι­κί­ων σε όλο το πολε­ο­δο­μι­κό συγκρό­τη­μα, με νοσο­κο­μεία που λει­τουρ­γούν μόνο χάρη στην αυτα­πάρ­νη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, με τα λεω­φο­ρεία του ΟΑΣΘ απαρ­χαιω­μέ­να και ελά­χι­στα, με το πρό­βλη­μα των ναρ­κω­τι­κών να εμφα­νί­ζε­ται παντού όπου κοι­τά­ξεις στην πόλη, με σχο­λεία ετοι­μόρ­ρο­πα, σε μια πόλη που για βδο­μά­δες λέγα­με το νερό νεράκι.

Αυτή είναι η ανά­πτυ­ξή τους, αυτά λέει ο κάθε πρω­θυ­πουρ­γός στη ΔΕΘ και εκεί έχου­με οδη­γη­θεί. Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να μας, δεν πιστεύ­ου­με τα ψέμα­τά τους, αρκε­τή υπο­μο­νή κάνα­με. Οι εργα­ζό­με­νοι της πόλης δεν έχουν τίπο­τα θετι­κό να περι­μέ­νουν από τις όποιες εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού. Η μόνη διέ­ξο­δος βρί­σκε­ται στην οργά­νω­ση της πάλης τους, σε συμ­μα­χία με τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και τους βιο­πα­λαι­στές αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους, κόντρα στην πολι­τι­κή που υπο­βαθ­μί­ζει τις ζωές μας για τα κέρ­δη του κεφαλαίου.

Δίνουμε το μήνυμα: Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών!

5.Είναι καρα­μπι­νά­τη κοροϊ­δία να παρου­σιά­ζει η εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση τη συμ­με­το­χή στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς ως «παρά­γο­ντα ασφά­λειας και στα­θε­ρό­τη­τας» όταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η χώρα μπλέ­κει όλο και πιο πολύ σε ένα επι­κίν­δυ­νο κου­βά­ρι αντα­γω­νι­σμών που μόνο κιν­δύ­νους εγκυ­μο­νεί για το λαό μας. Την ίδια ώρα που συνε­χί­ζο­νται οι παρα­βιά­σεις στο Αιγαίο, προ­χω­ρούν οι γεω­τρή­σεις στην κυπρια­κή ΑΟΖ από το τουρ­κι­κό γεω­τρύ­πα­νο «Πορ­θη­τής», ενώ επε­ξερ­γά­ζο­νται σχέ­δια ακό­μη και απευ­θεί­ας προ­σάρ­τη­σης των Κατε­χό­με­νων… Υπάρ­χουν τερά­στιες ευθύ­νες για τη μετα­τρο­πή λιμα­νιών και αερο­δρο­μί­ων της χώρας σε βάσεις του ΝΑΤΟ και των Αμε­ρι­κα­νών, όπως γίνε­ται και με το λιμά­νι της Θεσσαλονίκης.
  • Η συμ­φω­νία των Πρε­σπών είναι ΝΑΤΟι­κή, γι’ αυτό έχει σπέρ­μα­τα αλυ­τρω­τι­σμού, όπως είναι αυτά τα περί «μακε­δο­νι­κής γλώσ­σας» και «μακε­δο­νι­κού έθνους».
  • Ο λαός της Θεσ­σα­λο­νί­κης ξέρει πολύ καλά ότι το ΝΑΤΟ έχει σακα­τέ­ψει τους λαούς των Βαλ­κα­νί­ων, δυο φορές τα τελευ­ταία 30 χρόνια.
  • Ολοι αυτοί οι σχε­δια­σμοί οδη­γούν στο εξής: «Να σκο­τώ­νο­νται οι λαοί για τ’ αφέ­ντη το φαΐ». Δεν θα το επι­τρέ­ψου­με! Δυνα­μώ­νου­με την πάλη μας ενά­ντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς.

Για όλα αυτά πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Να αγωνιστούμε μαζικά και οργανωμένα ενισχύοντας το ταξικό κίνημα. Για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά και καθαρά, θα βρεθούμε όλοι και όλες το Σάββατο στην πλατεία Αριστοτέλους στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για τη ΔΕΘ!

 

Χάρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
Πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στον Βιο­μη­χα­νι­κό Επι­σι­τι­σμό Κεντρι­κής Μακεδονίας

ΜΑΣ Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών🔻 Κάλεσμα από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών 🔻

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο του ΠΑΜΕ το Σάβ­βα­το, στη ΔΕΘ, καλεί το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ), διεκ­δι­κώ­ντας τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των νέων στη μόρ­φω­ση, στη δου­λειά και τη ζωή.

🔻 «Οι “έξι βασι­κοί άξο­νες” για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση που έχει ανα­κοι­νώ­σει από το καλο­καί­ρι η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, είναι η “βελ­τιω­μέ­νη” για τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρή­σε­ων έκδο­ση όσων ήδη εφαρ­μό­ζο­νται στα Πανε­πι­στή­μια τα τελευ­ταία χρό­νια. Απο­δει­κνύ­ουν ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ πατά­ει γερά στο αντι­λαϊ­κό έδα­φος που δια­μόρ­φω­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ! Δεν αμφι­σβη­τεί ούτε παρά­γρα­φο από τους νόμους που τόσα χρό­νια εφαρ­μό­ζο­νται στο Πανε­πι­στή­μιο και σαρώ­νουν τα δικαιώ­μα­τά μας, την πλειο­ψη­φία των οποί­ων ψήφι­ζε άλλω­στε και ως αντι­πο­λί­τευ­ση», τονί­ζει το ΜΑΣ στην ανα­κοί­νω­σή του.

🔻 Μπρο­στά στην έναρ­ξη της ακα­δη­μαϊ­κής χρο­νιάς και τα εκρη­κτι­κά προ­βλή­μα­τα γύρω από το ζήτη­μα της στέ­γα­σης, διεκ­δι­κεί μέτρα στή­ρι­ξης των φοι­τη­τών που ανα­ζη­τούν σπί­τι και καταγ­γέλ­λει την πολι­τι­κή υπο­βάθ­μι­σης της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας και των ελά­χι­στων Εστιών, τις περι­κο­πές στο στε­γα­στι­κό φοι­τη­τι­κό επί­δο­μα, που ανα­γκά­ζουν χιλιά­δες οικο­γέ­νειες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

«Με ανυ­πο­χώ­ρη­το αγώ­να κάνου­με τους συλ­λό­γους μας κάστρα αντί­στα­σης, ισχυ­ρο­ποιού­με την πάλη μας, ζωντα­νεύ­ου­με το Πανε­πι­στή­μιο με πολύ­μορ­φη αγω­νι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα! Δεν επι­τρέ­που­με στην κυβέρ­νη­ση να ξεμπερ­δέ­ψει με τους αγώ­νες μας!», υπο­γραμ­μί­ζει το ΜΑΣ και καταγ­γέλ­λει την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, που στό­χο έχει «να κάνουν ανε­νό­χλη­τοι οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι τις μπίζ­νες τους στις πλά­τες μας, να περ­νά­ει χωρίς εμπό­δια η πολι­τι­κή που σαρώ­νει τα δικαιώ­μα­τά μας».

🔻 Καλεί, τέλος, τους φοι­τη­τές να συμπο­ρευ­τούν με τους εργα­ζό­με­νους, τα σωμα­τεία και το ΠΑΜΕ, στη βάση των κοι­νών τους συμ­φε­ρό­ντων και διεκ­δι­κή­σε­ων για «ολο­κλη­ρω­μέ­νη μόρ­φω­ση, δωρε­άν σπου­δές, δου­λειά με δικαιώ­μα­τα στο αντι­κεί­με­νο σπου­δών μας».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο