Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 8 μμ. το μεγάλο συλλαλητήριο του ΚΚΕ στο Σύνταγμα

Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο!
Να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας!

 Θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

«Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο! Να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας! Να μην πλη­ρώ­σει ο λαός!» το μηνυ­μα που θα ακου­στεί δυνα­τά σήμε­ρα από το Σύνταγ­μα και το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ στις 8 μ.μ.

Με την πρω­το­βου­λία αυτή, η ΚΟ Αττι­κής δίνει συνέ­χεια στην πλα­τιά μαζι­κή δου­λειά που ανα­πτύσ­σει αυτές τις μέρες με σύν­θη­μα «Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο! Να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας! Να μην πλη­ρώ­σει ο λαός!».

Καλεί τους εργα­ζό­με­νους, τους νέους και τις νέες, τον λαό της Αττι­κής στο συλ­λα­λη­τή­ριο του ΚΚΕ «για να ακου­στεί δυνατά:

Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της χώρας μας.

Δεν δεχό­μα­στε να πλη­ρώ­σει ο λαός τον λογα­ρια­σμό του πολέ­μου, την ακρί­βεια και τη μεγα­λύ­τε­ρη ενερ­γεια­κή φτώ­χεια που εξα­νε­μί­ζουν το εργα­τι­κό — λαϊ­κό εισόδημα».

Όπως τονί­ζει, πατριω­τι­κό και διε­θνι­στι­κό μας καθή­κον είναι:

Να μην αφή­σου­με να χρη­σι­μο­ποιού­νται ελλη­νι­κά εδά­φη, υπο­δο­μές και μέσα ως στρα­τιω­τι­κά — πολε­μι­κά προ­γε­φυ­ρώ­μα­τα, με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο και οποιο­δή­πο­τε πρόσχημα.

Ο πολύ­μορ­φος αγώ­νας για τις ανά­γκες και τα δικαιώ­μα­τα του λαού μας, στον δρό­μο για να ξεμπερ­δεύ­ου­με με το σύστη­μα που γεν­νά φτώ­χεια, εκμε­τάλ­λευ­ση και πολέμους».

Οι προσυγκεντρώσεις

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις των Οργα­νώ­σε­ων Αττι­κής του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για το συλ­λα­λη­τή­ριο έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις 7 μ.μ. στα εξής σημεία:

Κάνιγ­γος: Βιο­μη­χα­νία, Κατα­σκευ­ές, Μετα­φο­ρές, Τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες — Πλη­ρο­φο­ρι­κή, Επι­σι­τι­σμός — Του­ρι­σμός, Εμπό­ριο — Υπη­ρε­σί­ες, Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό, Υγεία — Πρό­νοια, Δικη­γό­ροι, ΕΒΕ, ΜΜΕ.

Ομό­νοια: Α’ Αθή­νας, Βορειο­δυ­τι­κή Αθή­να, Βόρεια, Νοτιο­δυ­τι­κή, Δυτι­κή, Βορειο­δυ­τι­κή Αττι­κή, Πει­ραιάς, Μεσό­γεια — Λαυρεωτική.

Προ­πύ­λαια: ΑΕΙ — Ερευ­να, Εκπαι­δευ­τι­κοί, Νότια, Ανα­το­λι­κή Αττι­κή, Καλ­λι­τέ­χνες, ΟΤΑ — Δημό­σια Διοίκηση.

Λεωφορεία

Οι Οργα­νώ­σεις δρο­μο­λο­γούν λεω­φο­ρεία για το συλ­λα­λη­τή­ριο ως εξής:

Κερα­τσί­νι — Δρα­πε­τσώ­να, 6 μ.μ., πλα­τεία Λαού.

Κορυ­δαλ­λός, 6 μ.μ., λεωφ. Λαμπρά­κη — Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο («Μ. Μερκούρη»).

Νίκαια, 6 μ.μ., πλα­τεία Κου­μπά­κη (Σπά­θα), με στά­σεις σε πλα­τεία Χαλ­κη­δό­νας, Περι­βο­λά­κι και Κρα­τι­κό Νοσοκομείο.

Πέρα­μα, 6 μ.μ., πλα­τεία Ηρώων.

Πει­ραιάς, 6 μ.μ., Δημο­τι­κό Θέατρο.

Ιλιον, 6 μ.μ., ΟΤΕ.

Καμα­τε­ρό, 6 μ.μ., στά­ση «Μανά­ρα».

Αγ. Ανάρ­γυ­ροι, 6.15 μ.μ., παλιό δημαρχείο.

Ανω Λιό­σια, 6 μ.μ., τρι­γω­νι­κή πλα­τεία (όπι­σθεν δημαρχείου).

Ελευ­σί­να, 6 μ.μ., δημο­τι­κό πάρκινγκ.

Ασπρό­πυρ­γος, 6.10 μ.μ., παραλία.

Κόκ­κι­νος Μύλος, 6 μ.μ., τρι­γω­νι­κή πλατεία.

Μενί­δι, 6 μ.μ., πλα­τεία Καράβου.

Ολυ­μπια­κό Χωριό, 6 μ.μ., Κακλα­μα­νά­κη 21.

Λαύ­ριο, 5.30 μ.μ., πλα­τεία Μεταλλωρύχων.

Νέα Μάκρη, 5.30 μ.μ., πλατεία.

Ραφή­να, 5.45 μ.μ., ΟΤΕ.

Παλ­λή­νη, 6 μ.μ., Αγ. Τρύφωνας.

Γέρα­κας, 6.15 μ.μ., ΕΛΤΑ.

Μαρού­σι, 6.15 μ.μ., «Σπύ­ρος Λού­ης».

Ωρω­πός, 4.30 μ.μ., στά­ση ΚΤΕΛ Σκά­λας Ωρωπού.

Αγιος Στέ­φα­νος, 5 μ.μ., Νηπιαγωγεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο