Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 9 Αυγούστου η συγκέντρωση για τα 77 χρόνια από την ιμπεριαλιστική θηριωδία σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Με το σύν­θη­μα «Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στις νέες πυρη­νι­κές απει­λές, ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή της εμπλο­κής στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέ­μους» η ΕΕΔΥΕ οργα­νώ­νει συγκέ­ντρω­ση για τα 77 χρό­νια από τη ρίψη ατο­μι­κών βομ­βών σε Χιρο­σί­μα και Ναγκα­σά­κι, στη μνή­μη των θυμά­των της ιμπε­ρια­λι­στι­κής θηριωδίας.

Θα γίνει την Τρί­τη 9 Αυγού­στου, στις 8 μ.μ., στην πλα­τεία Ζακλίν Ντε Ρομι­γύ (στά­ση ΗΣΑΠ Θησείο) και θα ακο­λου­θή­σει πορεία στο ιστο­ρι­κό κέντρο της Αθήνας.

Το πρό­γραμ­μα της εκδή­λω­σης περιλαμβάνει:

Χαι­ρε­τι­σμό από την Χρύ­σα Λεμπέ­ση, πρό­ε­δρο του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του ΕΚΠΑ.

Ομι­λία από τον Σταύ­ρο Τάσ­σο, πρό­ε­δρο της ΕΕΔΥΕ.

Μου­σι­κό πρό­γραμ­μα από το Πει­ραϊ­κό Σύνο­λο «Libro Coro».

Το Πει­ραϊ­κό Σύνο­λο «Libro Coro» συμ­με­τέ­χει με τρα­γού­δια ελλη­νι­κά και ξένα με κέντρο τον άνθρω­πο και το δικαί­ω­μά του να ζει σε έναν δίκαιο και ειρη­νι­κό κόσμο. Παίρ­νουν μέρος τα μέλη του: Μικα­έ­λα Δανά — Τρα­γού­δι, Νίκος Παχά­κης — Κιθά­ρα, Ανδρέ­ας Βιδά­λης — Τσέ­λο. Στο πιά­νο και στη μου­σι­κή επι­μέ­λεια η Ανθή Γουρουντή.

Στη Θεσσαλονίκη

Η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση στο Λευ­κό Πύρ­γο, την Τρί­τη 9 Αυγού­στου στις 7:30 μ.μ., θα ακο­λου­θή­σει πορεία στο Προ­ξε­νείο των ΗΠΑ.

Στο κάλε­σμά της η ΕΔΥΕΘ αναφέρει:

«Συμπλη­ρώ­νο­νται 77 χρό­νια από τις 6 και 9 Αυγού­στου του 1945, όταν οι ΗΠΑ με τη ρίψη των δύο ατο­μι­κών βομ­βών εξα­φά­νι­σαν από προ­σώ­που γης εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι. Χιλιά­δες ήταν, επί­σης, οι τραυ­μα­τι­σμέ­νοι, οι άνθρω­ποι που “έζη­σαν” πλη­γω­μέ­νοι από τον πυρη­νι­κό όλε­θρο. Η ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών από τις ΗΠΑ απο­τε­λού­σε μια επί­δει­ξη ισχύ­ος και πυρη­νι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας, στό­χευε τους λαούς, τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, το ανερ­χό­με­νο επα­να­στα­τι­κό κι εργα­τι­κό κίνημα.

Η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη καλεί το λαό μας σήμε­ρα σε ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση μπρο­στά στις πολύ επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις. Απο­τε­λεί μονό­δρο­μο το δυνά­μω­μα της πάλης του αντι­πο­λε­μι­κού-αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, συνο­λι­κά του λαϊ­κού κινή­μα­τος, με τη συσπεί­ρω­ση νέων δυνά­με­ων. Ο λαός με την πάλη του έχει τη δύνα­μη να βγει στο προ­σκή­νιο της Ιστο­ρί­ας, να διεκ­δι­κή­σει ένα κόσμο με πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη, φιλία, αλλη­λεγ­γύη, σχέ­σεις αμοι­βαί­ου οφέ­λους με τους άλλους λαούς.

Να κλι­μα­κώ­σου­με τον αγώ­να για:

• την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέμους,

• να ξηλω­θούν οι αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές βάσεις του θανά­του από τη χώρα μας,

• να μην εγκα­τα­στα­θούν πυρη­νι­κά στον Άρα­ξο και οπου­δή­πο­τε αλλού στην Ελλά­δα – να απα­γο­ρευ­τούν οι πυρη­νι­κές δοκι­μές και η παρα­γω­γή κάθε είδους όπλων μαζι­κής καταστροφής,

• να ματαιω­θούν οι απο­στο­λές ενό­πλων δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού εκτός συνόρων,

• όχι στους στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς και στη διά­τα­ξη των ενό­πλων δυνά­με­ων στην υπη­ρε­σία του ΝΑΤΟ,

• καμιά αλλα­γή συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα καθορίζουν,

• απο­δέ­σμευ­ση από τις λυκο­συμ­μα­χί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο