Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στον «αέρα» το νέο, ανανεωμένο site του «Οδηγητή» www.odigitis.gr!

24 Μάη σήμε­ρα και ‑όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει το “Ατέ­χνως”, μετά από πολύ­μη­νη δημιουρ­γι­κή και συλ­λο­γι­κή δου­λειά ομά­δας συντρό­φων, το νέο, ανα­νε­ω­μέ­νο site του «Οδη­γη­τή» είναι στον «αέρα» στη διεύ­θυν­ση www.odigitis.gr!

Ατέχνως 24 Μάη «ανεβαίνει» το νέο site του «Οδηγητή»Ένα ακόμα όπλο στην υπόθεση της καθημερινής αποκάλυψης της αλήθειας των “από κάτω”.

Με το υλι­κό και τις νέες αναρ­τή­σεις του, τρο­φο­δο­τεί με περισ­σό­τε­ρα επι­χει­ρή­μα­τα, γίνο­νται γρή­γο­ρα γνω­στές οι “στιγ­μές” όσων γρά­φουν την ιστο­ρία διεκ­δι­κώ­ντας το δίκιο στους δρό­μους του αγώνα.
Απο­κα­λύ­πτο­ντας όσα “καμου­φλά­ρει”, συκο­φα­ντεί και δια­στρε­βλώ­νει η αστι­κή προ­πα­γάν­δα για να πεί­σει τη νεο­λαία ότι το βαθιά “γερα­σμέ­νο” και συντη­ρη­τι­κό εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα μπο­ρεί να “γεν­νή­σει” πρό­ο­δο και ελπί­δα για τους λαούς.Odigitis Οδηγητής

www.odigitis.gr!

ΚΝΕ KNEνέο site του «Οδηγητή» 1ΚΝΕ KNE νέο site του «Οδηγητή» 2ΚΝΕ KNE νέο site του «Οδηγητή» 3ΚΝΕ KNE νέο site του «Οδηγητή» 4ΚΝΕ KNE νέο site του «Οδηγητή» 5

Συντονιστείτε!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο