Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Στον αέρα» το χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των τρένων

Τα προ­βλή­μα­τα που υπήρ­χαν στα τρέ­να σε θέμα­τα ασφα­λεί­ας, αλλά κανείς δεν έδι­νε σημα­σία, έχουν βγει στην επι­φά­νεια μετά το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη και όπως φαί­νε­ται καθυ­στε­ρούν την επα­νεκ­κί­νη­ση των δρομολογίων.

Αυτή τη βδο­μά­δα ήταν να μπουν περισ­σό­τε­ρα δρο­μο­λό­για, ωστό­σο εφό­σον δεν πλη­ρού­νται όλοι οι κανό­νες ασφα­λεί­ας, ενώ σε πολ­λές περι­πτώ­σεις αγνο­ού­νται οι λεγό­με­νες δικλεί­δες ασφα­λεί­ας, αυτό δεν θα συμβεί.

Ειδι­κό­τε­ρα, η γραμ­μή του Προ­α­στια­κού προς Κιά­το δεν θα ξεκι­νή­σει σήμε­ρα, όπως ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο, λόγω προ­βλη­μά­των επι­κοι­νω­νί­ας μετα­ξύ σταθ­μαρ­χών και μηχανοδηγών.

Παράλ­λη­λα δεν θα ξεκι­νή­σουν ούτε τα υπε­ρα­στι­κά δρο­μο­λό­για στη Βόρεια Ελλά­δα, που και αυτά έχουν δια­κο­πεί προ­σω­ρι­νά μέχρι να βρε­θούν οι δικλεί­δες ασφα­λεί­ας για τη διέ­λευ­σή τους.

Δεν εκτε­λού­νται επί­σης τα τοπι­κά σιδη­ρο­δρο­μι­κά δρο­μο­λό­για Λάρι­σα — Βόλος και Λια­νο­κλά­δι — Στυλίδα.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες κάνουν λόγο πως ούτε το τμή­μα Βόλος – Μηλιές δεν λει­τουρ­γεί παρά τις σχε­τι­κές ανακοινώσεις.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Προ­σω­πι­κού Έλξης (ΠΕΠΕ), με έγγρα­φό της, είχε ζητή­σει την παρά­τα­ση της ακι­νη­σί­ας στα τμήματα:

Θεσ­σα­λο­νί­κη – Φλώρινα
Θεσ­σα­λο­νί­κη – Δρά­μα καθώς και
Αλε­ξαν­δρού­πο­λη – Ξάνθη

Ποια δρομολόγια γίνονται σήμερα στον σιδηρόδρομο

Τη λει­τουρ­γία τους θα συνε­χί­σουν μόνο συγκε­κρι­μέ­να τμή­μα­τα του προ­α­στια­κού δικτύ­ου, τα οποία έχουν ήδη επα­νεκ­κι­νή­σει από την Τετάρ­τη 22 Μαρτίου.

Σήμε­ρα λει­τουρ­γεί το τμήμα:

Πει­ραιάς-Αθή­να-Σιδη­ρο­δρο­μι­κό Κέντρο Αχαρνών-Αεροδρόμιο
Κάντζα-Λιόσια
Αθή­να –Οινόη –Χαλ­κί­δα
Κάτω Αχα­ΐα – Πάτρα και
Πάτρα – Ρίο.

Παράλ­λη­λα, λει­τουρ­γεί και ένα τμή­μα του του­ρι­στι­κού δικτύου:

Δια­κο­φτό – Καλάβρυτα
Ολυ­μπία – Πύρ­γος – Κατάκολο

Τι ζητούν οι μηχανοδηγοί

Παρά τις δια­βε­βαιώ­σεις του ΟΣΕ, οι σιδη­ρο­δρο­μι­κοί έχουν σκλη­ρύ­νει την στά­ση τους και ζητούν να δια­σφα­λι­στεί η άρτια λει­τουρ­γία του συνό­λου του δικτύ­ου, προ­τού αυτό αρχί­σει να επα­να­λει­τουρ­γεί πλήρως.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι μηχα­νο­δη­γοί ζητούν:

–Επι­κοι­νω­νία μέσα στις σήραγγες

–Επαρ­κή φωτισμό

–Μέτρα πυρο­προ­στα­σί­ας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο