Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στον Βαρδινογιάννη (Motor Oil) 100% των μετοχών του Alpha

Την από­κτη­ση του 100% των μετο­χών του Alpha και την απο­χώ­ρη­ση Κοντο­μη­νά από την εται­ρεία ανα­κοί­νω­σε και επί­ση­μα η Motor Oil.

Η συμ­φω­νία είναι στα 4,45 εκατ. και αφο­ρά αφο­ρά σε άσκη­ση δικαιώ­μα­τος προ­αί­ρε­σης (option) που υπήρ­χε στην αρχι­κή συμ­φω­νία του Οκτω­βρί­ου του 2018 για την από­κτη­ση του 50% συν 2 μετο­χές το τηλε­ο­πτι­κού σταθμού

Ανα­λυ­τι­κά η επί­ση­μη ανακοίνωση:

Στις 29 Νοεμ­βρί­ου 2019, η κατά 100% θυγα­τρι­κή της Motor Oil, εται­ρεία MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED (*) με έδρα στην Κύπρο προέβη:

– στην από­κτη­ση του 24,95% των μετο­χών εκδό­σε­ως ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. κυριό­τη­τος της κυπρια­κής εται­ρεί­ας ALPHA MEDIA GROUP LIMITED (Πωλη­τής)

– στην από­κτη­ση 998 ονο­μα­στι­κών μετο­χών (επί συνό­λου 2.000) εκδό­σε­ως NEVINE HOLDINGS LIMITED (**) κυριό­τη­τος της ALPHA MEDIA GROUP LIMITED (Πωλη­τής)

Το συνο­λι­κό συμ­φω­νη­θέν τίμη­μα, δυνά­μει και σε εκτέ­λε­ση της από 30.10.2018 συμ­φω­νί­ας μετό­χων, ανέρ­χε­ται σε Ευρώ 4.450.000 η δε κατα­βο­λή του θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τμη­μα­τι­κά εντός δια­στή­μα­τος 12 μηνών από την ημε­ρο­μη­νία ολο­κλή­ρω­σης των συναλλαγών.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι, μετά την υλο­ποί­η­ση της παρα­πά­νω συμ­φω­νί­ας, η MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED θα κατα­στεί μονα­δι­κός μέτο­χος της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με άμε­ση συμ­με­το­χή 49,90% και έμμε­ση συμ­με­το­χή (μέσω της NEVINE HOLDINGS LIMITED) 50,10%.

Επι­πρό­σθε­τα, μέσω της NEVINE HOLDINGS LIMITED, η MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED θα συμ­με­τέ­χει με 99,95% στο μετο­χι­κό κεφά­λαιο της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. και με 100% στο μετο­χι­κό κεφά­λαιο της ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Η ολο­κλή­ρω­ση των ως άνω συναλ­λα­γών εξαρ­τά­ται από τη λήψη των απα­ραί­τη­των εγκρί­σε­ων σύμ­φω­να με την διέ­που­σα νομοθεσία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο