Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στον Καζούο Ισιγκούρο το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Ο γεν­νη­μέ­νος στην Ιαπω­νία βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Καζούο Ισι­γκού­ρο τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας 2017 επει­δή «απο­κά­λυ­ψε στα μεγά­λης λογο­τε­χνι­κής δύνα­μης μυθι­στο­ρή­μα­τά του την άβυσ­σο κάτω από την ψευ­δαί­σθη­σή μας ότι είμα­στε συν­δε­δε­μέ­νοι με τον κόσμο», ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Σου­η­δι­κή Ακα­δη­μία που απο­νέ­μει το βρα­βείο αυτό, το οποίο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 9 εκα­τομ­μυ­ρί­ων σου­η­δι­κών κορω­νών (945.000 ευρώ).

Ο Ισι­γκού­ρο γεν­νή­θη­κε στο Ναγκα­σά­κι της Ιαπω­νί­ας το 1954, αλλά σε ηλι­κία πέντε ετών μετα­νά­στευ­σε με την οικο­γέ­νειά του στη Βρε­τα­νία. Με το πρώ­το του μυθι­στό­ρη­μα “A pale view of hills” (1982), κέρ­δι­σε το βρα­βείο Ουί­νι­φρεντ Χόλντ­μπι. Το δεύ­τε­ρο μυθι­στό­ρη­μά του “An artist of the floating world” (1986), βρα­βεύ­τη­κε με τα βρα­βεία Ουί­τμπρεντ και Σκά­νο ενώ ήταν επί­σης υπο­ψή­φιο για το βρα­βείο Booker. Το 1989, με το “The remains of the day” (“Τα απο­μει­νά­ρια μιας μέρας”) όχι μόνο κέρ­δι­σε το βρα­βείο Booker αλλά έγι­νε διά­ση­μος σ’ό­λο τον κόσμο: το βιβλίο του μετα­φρά­στη­κε σε 24 γλώσ­σες, πού­λη­σε 1.000.000 αντί­τυ­πα μόνο στην αγγλι­κή γλώσ­σα και η ομώ­νυ­μη ται­νία του Τζέιμς Άιβο­ρι έγι­νε επί­σης παγκό­σμια επιτυχία.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το βρα­βείο για το 2016 είχε δοθεί στον Αμε­ρι­κα­νό τρα­γου­δι­στή και τρα­γου­δο­ποιό Μπομπ Ντίλαν.

Ο Ντί­λαν απο­δέ­χτη­κε το Νόμπελ αν και δεν παρέ­στη στην τελετή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο