Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στον Παναθηναϊκό το κλειστό του ΟΑΚΑ για 49 χρόνια

Στην παρα­χώ­ρη­ση της χρή­σης του κλει­στού γυμνα­στη­ρί­ου των Ολυ­μπια­κών Εγκα­τα­στά­σε­ων στην ΚΑΕ Πανα­θη­ναϊ­κός για 49 χρό­νια, συμ­φώ­νη­σαν το Υφυ­πουρ­γείο Αθλη­τι­σμού και οι «πρά­σι­νοι».

Η σχε­τι­κή νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση θα έλθει προς ψήφι­ση στη Βου­λή το προ­σε­χές διά­στη­μα και, όπως τονί­ζε­ται από το Υφυ­πουρ­γείο Αθλη­τι­σμού, «… η παρα­χώ­ρη­ση εντάσ­σε­ται στη συνο­λι­κή ανα­βάθ­μι­ση και αξιο­ποί­η­ση του ΟΑΚΑ, η οποία συντε­λεί­ται με το πλέ­ον επω­φε­λή τρό­πο για τον ελλη­νι­κό αθλητισμό».

Η συμ­φω­νία των δύο πλευ­ρών εξα­σφα­λί­ζει ότι το κλει­στό του ΟΑΚΑ θα παρα­μεί­νει στη διά­θε­ση της ΕΟΚ, για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ανα­γκών της σε αγώ­νες και προ­πο­νή­σεις των εθνι­κών ομά­δων και για τη φιλο­ξε­νία διε­θνών διοργανώσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο