Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στον Χορτιάτη έφτασε ο σπαρταθλητής-γιατρός Στέργιος Αράπογλου που διανύει 3000 χλμ. για τα θύματα των Ναζί

Στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έφτα­σε σήμε­ρα ο σπαρ­τα­θλη­τής για­τρός Στέρ­γιος Αρά­πο­γλου, στο πλαί­σιο ενός δρο­μι­κού εγχει­ρή­μα­τος συνο­λι­κής από­στα­σης 3.000 χιλιο­μέ­τρων που περ­νά­ει από 62 μαρ­τυ­ρι­κές πόλεις και χωριά της Ελλά­δας.

Ο Στ. Αρά­πο­γλου, για­τρός-χει­ρούρ­γος και διδά­κτωρ της Ιατρι­κής Σχο­λής του ΑΠΘ, ξεκί­νη­σε τη Δευ­τέ­ρα 3 Απρί­λη έναν υπερ­μα­ρα­θώ­νιο διάρ­κειας 50 ημε­ρών, δια­σχί­ζο­ντας τόπους που υπέ­στη­σαν θηριω­δί­ες και ολο­καυ­τώ­μα­τα από τις δυνά­μεις της τρι­πλής φασι­στι­κής-ναζι­στι­κής Κατο­χής την περί­ο­δο 1940–1945. 

Σκο­πός του εγχει­ρή­μα­τος, το οποίο τελεί υπό την αιγί­δα του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Διεκ­δί­κη­σης των Οφει­λών της Γερ­μα­νί­ας προς την Ελλά­δα, είναι η ανά­δει­ξη του αγώ­να διεκ­δί­κη­σης των γερ­μα­νι­κών οφει­λών και η υπο­στή­ρι­ξη της πρό­τα­σης προς το Ινστι­τού­το Εκπαι­δευ­τι­κής Πολι­τι­κής και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των να διδά­σκο­νται οι μαθη­τές της Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης μέσα από τα σχο­λι­κά βιβλία, καθώς και τα λοι­πά διδα­κτι­κά μέσα, έντυ­πα και ψηφια­κά, την ιστο­ρία και τις επι­πτώ­σεις των Ολο­καυ­τω­μά­των, σφα­γών αμά­χων, του λιμού της Κατο­χής και όλων των ναζι­στι­κών και φασι­στι­κών θηριω­διών που διέ­πρα­ξαν οι κατα­κτη­τές στην πατρί­δα μας κατά τη χρο­νι­κή περί­ο­δο 1940–1945.

Το συγκε­κρι­μέ­νο δρο­μι­κό εγχεί­ρη­μα υλο­ποιεί­ται απο­κλει­στι­κά με έξο­δα του δρο­μέα και – για λόγους δια­σφά­λι­σης της αξιο­πι­στί­ας του – θα κατα­γρά­φε­ται συγ­χρό­νως και συνε­χώς με δύο συσκευ­ές εντο­πι­σμού του γεω­γρα­φι­κού του στίγ­μα­τος (GPS) ενώ θα υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα παρα­κο­λού­θη­σής του σε ζωντα­νό χρό­νο από το Δια­δί­κτυο μέσω του ηλε­κτρο­νι­κού συν­δέ­σμου: https://www.livetrack24.com/2023/olokautomata

Σήμε­ρα, ο Στ. Αρά­πο­γλου έφτα­σε στον μαρ­τυ­ρι­κό Χορ­τιά­τη, το μέρος όπου στις 2 Σεπτέμ­βρη 1944 σφα­γιά­στη­καν απο τις ναζι­στι­κές δυνά­μεις κατο­χής και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους 149 άνθρω­ποι, ανά­με­σα στους οποί­ους πολ­λά μικρά παιδιά.

Στην τελε­χή υπο­δο­χής παρα­βρέ­θη­κε ο Οδυσ­σέ­ας Μάαι­τα, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης με το ΚΚΕ, επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στο Δήμο Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη και εκ νέου υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος, ο οποί­ος προ­έ­βη στην ακό­λου­θη δήλωση:

«Χαι­ρε­τί­ζου­με την πρω­το­βου­λία του Ιατρού Στέρ­γιου Αρά­πο­γλου να τρέ­ξει 3000 χλμ για να τιμή­σει τα θύμα­τα των Ναζί, και όχι μόνο, και τον καλω­σο­ρί­ζου­με σήμε­ρα εδώ στον Χορ­τιά­τη. Στον Μαρ­τυ­ρι­κό Χορ­τιά­τη όπου οι Ναζί μαζί με τους Έλλη­νες συνερ­γά­τες στις 2 του Σεπτέμ­βρη του 1944 έκα­ψαν και σκό­τω­σαν 149 άνδρες γυναί­κες και παι­διά. Τα εγκλή­μα­τα των ναζι­στών- φασι­στών δεν τα ξεχνά­με. Στε­κό­μα­στε απέ­να­ντι στα ναζι­στι­κά- φασι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα. Παλεύ­ου­με ενά­ντια στο σύστη­μα που γεν­νά τον φασι­σμό. Απαι­τού­με τώρα να πλη­ρω­θούν οι Γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και επα­νορ­θώ­σεις για:

- Το ανα­γκα­στι­κό κατο­χι­κό δάνειο — ληστεία που επι­βλή­θη­κε στην κατε­χό­με­νη Ελλάδα.
— Τις τερά­στιες κατα­στρο­φές στις υπο­δο­μές που προ­κά­λε­σαν τα γερ­μα­νι­κά κατο­χι­κά στρα­τεύ­μα­τα που ανα­γνω­ρί­σθη­καν από την ”Διά­σκε­ψη των Συμ­μά­χων” στο Παρί­σι ( Δεκέμ­βρης 1945 — Γενά­ρης 1946).
— Τις απο­ζη­μιώ­σεις των θυμά­των των φρι­κια­στι­κών ναζι­στι­κών εγκλη­μά­των, των ομή­ρων στα ναζι­στι­κά στρα­τό­πε­δα και στα εργο­στά­σια των γερ­μα­νι­κών μονοπωλίων.
— Την επι­στρο­φή των αρχαιο­λο­γι­κών θησαυ­ρών ανε­κτί­μη­της αξί­ας και των θησαυ­ρών πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς που λεη­λα­τή­θη­καν από τις γερ­μα­νι­κές κατο­χι­κές δυνάμεις.

Έχουν τερά­στιες ευθύ­νες όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις μέχρι σήμε­ρα που για να μην δια­τα­ρα­χθούν οι συμ­μα­χί­ες τους δεν έθε­σαν επί της ουσί­ας το θέμα και δεν τις διεκ­δί­κη­σαν ποτέ.
Η κυβέρ­νη­ση έχει υπο­χρέ­ω­ση να θέσει άμε­σα, ευθέ­ως και χωρίς περι­στρο­φές προς το γερ­μα­νι­κό κρά­τος και κάθε αρμό­διο διε­θνή οργα­νι­σμό, τη διεκ­δί­κη­ση — απαί­τη­ση για το σύνο­λο των απο­ζη­μιώ­σε­ων και επανορθώσεων».

Τις επό­με­νες ημέ­ρες ο σπαρ­τα­θλη­τής θα περά­σει από μαρ­τυ­ρι­κά χωριά όπως, μετα­ξύ άλλων, το Λέχο­βο, η Κλει­σού­ρα, η Παρα­μυ­θιά, το Κομ­μέ­νο, το Δίστο­μο, τα Καλά­βρυ­τα, τα Βλα­χέρ­να, το Κοντο­μα­ρί, η Κάν­δα­νος και πολ­λά άλλα.

Η δια­δρο­μή του Στ. Αρά­πο­γλου που ξεκί­νη­σε από τα Μαρά­θια Έβρου στις 3 Απρί­λη ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί στις 23 Μάη στο Κάτω Ζάκρος Λασι­θί­ου Κρήτης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο