Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους Αμερικανούς Ουίλιαμ Νορντχάους και Πολ Ρόμερ το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 2018

Οι Αμε­ρι­κα­νοί Ουί­λιαμ Νορ­ντ­χά­ους και Πολ Ρόμερ τιμή­θη­καν με το βρα­βείο Νόμπελ Οικο­νο­μί­ας 2018.

Η ακα­δη­μία βρά­βευ­σε τους δύο επι­στή­μο­νες για τη δου­λειά τους πάνω στην κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και την καινοτομία.

Ειδι­κό­τε­ρα οι δύο νικη­τές κατά­φε­ραν να ενσω­μα­τώ­σουν την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και την τεχνο­λο­γι­κή και­νο­το­μία στην μακρο­οι­κο­νο­μι­κή ανάλυση.

«Τα ευρή­μα­τά τους έχουν διευ­ρύ­νει κατά πολύ το πεδίο της οικο­νο­μι­κής ανά­λυ­σης κατα­σκευά­ζο­ντας μοντέ­λα που εξη­γούν πως η οικο­νο­μία των αγο­ρών αλλη­λε­πι­δρά με τη φύση και τη γνώ­ση», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η Ακαδημία.

Οι νικη­τές κερ­δί­ζουν 9 εκα­τομ­μύ­ρια σου­η­δι­κές κορώνες.

Το Νόμπελ Οικο­νο­μί­ας απο­νε­μή­θη­κε για πρώ­τη φορά το 1968.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο