Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους δρόμους οι πολίτες της Λάρισας μετά τις συνεχιζόμενες σεισμικές δονήσεις και χωρίς νερό

Ανά­στα­τοι είναι οι πολί­τες της πόλης Λάρι­σας, λόγω των νέων σει­σμι­κών δονή­σε­ων που σημειώ­νο­νται τις τελευ­ταί­ες ώρες στη περιο­χή. Αρκε­τοί άνθρω­ποι έχουν βγει από τα σπί­τια τους και συγκε­ντρώ­νο­νται σε πλα­τεί­ες, πάρ­κα και άλλους ανοι­χτούς χώρους για κάθε ενδεχόμενο.

Μαζί με τις μετα­σε­σμι­κές δονή­σεις οι κάτοι­κοι της Λάρι­σας έχουν να αντι­με­τω­πί­σουν και την έλλει­ψη πόσι­μου νερού.

Θολό­τη­τα στο νερό σε διά­φο­ρα σημεία του δικτύ­ου της πόλης της Λάρι­σας παρα­τη­ρή­θη­κε σήμε­ρα, Πέμ­πτη, εξαι­τί­ας της έντο­νης σει­σμι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας που κατα­γρά­φη­κε χθες (3/3) στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Λάρι­σας. Γίνε­ται δια­νο­μή δωρε­άν εμφια­λω­μέ­νου νερού μέχρι την επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος όμως δεν αντι­με­τω­πί­στη­κε το πρόβλημα.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στον Τύρ­να­βο και συγκε­κρι­μέ­να στο χωριό Δαμά­σι που έχει πλη­γεί από τον χθε­σι­νό σει­σμό, δυνά­μεις της ΕΜΑΚ επι­χει­ρούν προ­λη­πτι­κά στη περιο­χή, για το ενδε­χό­με­νο να έχει υπάρ­ξει κάποιος νέος εγκλωβισμός.

Όπως δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρ­χος Τυρ­νά­βου Γιάν­νης Κόκ­κου­ρας, δεν έχει εντο­πι­στεί μέχρι στιγ­μής κάποιος άνθρω­πος που να έχει προ­βλή­μα­τα, ούτε έχουν υπάρ­ξει μέχρι στιγ­μής τραυματισμοί.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο