Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους θιασώτες της εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο το ΚΙΝΑΛ

Τη θέση του στους θια­σώ­τες της εμπλο­κής της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο πήρε το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, δίπλα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αμέ­σως μετά την τοπο­θέ­τη­ση του Δ. Κου­τσού­μπα: Η δική μας πυξί­δα στις εξε­λί­ξεις: Το συμ­φέ­ρον του ουκρα­νι­κού όπως και το συμ­φέ­ρον του ρωσι­κού λαού .

Μιλώ­ντας στην Βου­λή, ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΙΝΑΛ, Μιχά­λης Κατρί­νης, χαρα­κτή­ρι­σε θετι­κή στην ουσία την από­φα­ση για απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία, κάνο­ντας κρι­τι­κή για τον τρό­πο λήψης της από­φα­σης, καθώς ‑όπως είπε- δεν ενη­με­ρώ­θη­καν οι πολι­τι­κοί αρχηγοί.

Ζήτη­σε συνεν­νό­η­ση των κομ­μά­των για να στα­λεί μήνυ­μα «ενό­τη­τας και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας» και υπο­στή­ρι­ξε ότι με τη θέση υπέρ της εμπλο­κής το κόμ­μα του έχει «υπεύ­θυ­νη στά­ση», όπως όταν στή­ρι­ξε την επι­θε­τι­κή συμ­φω­νία με τη Γαλ­λία και την από­κτη­ση εξο­πλι­σμών που υπη­ρε­τούν τις ΝΑΤΟι­κές ανάγκες.

Οι τοποθετήσεις των Κ. Βελόπουλου και Γ. Βαρουφάκη

Ο πρό­ε­δρος της «Ελλη­νι­κής Λύσης», Κυριά­κος Βελό­που­λος, συνέ­στη­σε στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ να μην «ποντά­ρει» μόνο στις ΗΠΑ, αλλά να κάνει «πολυ­πο­λι­κές και ανε­ξάρ­τη­τες πολι­τι­κές επι­λο­γές», εννο­ώ­ντας το εγχώ­ριο κεφά­λαιο να ανα­δια­τά­ξει τις συμ­μα­χί­ες του στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σκα­κιέ­ρα.  Από την ίδια σκο­πιά, τάχθη­κε ενά­ντια στην απο­στο­λή στρα­τιω­τών στην Ουκρα­νία, διό­τι ‑όπως είπε- τους χρεια­ζό­μα­στε στην Ελλά­δα και το Αιγαίο, λόγω Τουρκίας.

Από το ΜΕΡΑ25 ο Γιάν­νης Βαρου­φά­κης, απέ­φυ­γε να πάρει θέση για την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού της Ελλά­δας στην Ουκρα­νία. Χαρα­κτή­ρι­σε τον Βλ. Πού­τιν εγκλη­μα­τία πολέ­μου και τάχθη­κε υπέρ της ισχυ­ρο­ποί­η­σης της λυκο­συμ­μα­χί­ας της ΕΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο