Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους ‑13 βαθμούς ο υδράργυρος στα Γρεβενά

Αρνη­τι­κές θερ­μο­κρα­σί­ες κατα­γρά­φο­νται στη Βόρεια Ελλά­δα, όπου το κρύο είναι τσου­χτε­ρό και κατά τόπους επι­κρα­τούν συν­θή­κες παγε­τού στο οδόστρωμα.

Η χαμη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία από την αρχή της ημέ­ρας μετρή­θη­κε στα Γρε­βε­νά, όπου ο υδράρ­γυ­ρος έπε­σε στους ‑13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Τους ‑11 βαθ­μούς «έδει­ξε» ο υδράρ­γυ­ρος στο Βαρι­κό Φλώ­ρι­νας, το Νευ­ρο­κό­πι και το Παρα­νέ­στι Δρά­μας, ενώ η Πτο­λε­μα­ΐ­δα ξημέ­ρω­σε με ‑10 βαθ­μούς Κελσίου.

Θερ­μο­κρα­σί­ες υπό το μηδέν και στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με τις χαμη­λό­τε­ρες από νωρίς να σημειώ­νο­νται στις Σέρ­ρες (-8 βαθ­μοί), τη Βέροια και τα Γιαν­νι­τσά (-6), ενώ στον Λαγκα­δά Θεσ­σα­λο­νί­κης ο υδράρ­γυ­ρος έπε­σε στους ‑9 βαθ­μούς Κελσίου.

Γενι­κά αίθριος είναι ο και­ρός στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης υπο­χώ­ρη­σε στους 0 βαθ­μούς Κελσίου.

Παρά τις συν­θή­κες ψύχους δεν παρα­τη­ρού­νται προ­βλή­μα­τα στην κίνη­ση των οχη­μά­των που διε­ξά­γε­ται χωρίς προ­βλή­μα­τα σε όλο το οδι­κό δίκτυο και μόνο σε κάποιους ορει­νούς επαρ­χια­κούς δρό­μους χρειά­ζο­νται αλυ­σί­δες ή χιονολάστιχα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο