Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους 152 ανέρχεται μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών από την καταιγίδα στη Βραζιλία

20|02|2022 — 15:58
Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο (AFP) – Ο αριθ­μός των νεκρών από τις καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές που προ­κά­λε­σαν ξαφ­νι­κές πλημ­μύ­ρες και κατο­λι­σθή­σεις στη γρα­φι­κή πόλη Petropolis της Βρα­ζι­λί­ας αυξή­θη­κε στους 152, δήλω­σαν οι αρχές, ενώ ο Πάπας έστει­λε τα συλ­λυ­πη­τή­ρια του.

Τα σωστι­κά συνερ­γεία και οι κάτοι­κοι που ανα­ζη­τούν τους αγνο­ού­με­νους συγ­γε­νείς τους συνέ­χι­σαν να σκά­βουν μέσα από βου­νά από λάσπη και ερεί­πια στη νοτιο­α­να­το­λι­κή πόλη, για την οποία ο πρό­ε­δρος Ζαΐρ Μπολ­σο­νά­ρο είπε την Παρα­σκευή ότι έμοια­ζαν με «σκη­νές πολέμου».
Κατά την αστυ­νο­μία «165 άνθρω­ποι εξα­κο­λου­θούν να αγνο­ού­νται μετά την καται­γί­δα της Τρί­της». Είναι απί­θα­νο να βρε­θεί άλλος ζωντα­νός κάτω από τα συντρίμ­μια, λένε οι αρχές.

Δεν είναι σαφές πόσο ψηλά θα φτάσει
ο σταθερά αυξανόμενος αριθμός των νεκρών

Ο αριθ­μός των αγνο­ου­μέ­νων μειώ­θη­κε καθώς ταυ­το­ποιού­νται όλο και περισ­σό­τε­ρα πτώ­μα­τα και οι οικο­γέ­νειες κατα­φέρ­νουν να βρουν ζωντα­νούς και καλά συγ­γε­νείς τους οποί­ους φοβό­ντου­σαν ότι χάθη­καν στο χάος μετά την καται­γί­δα, δήλω­σε η αστυνομία.

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί 124 πτώματα, μεταξύ των οποίων 28 παιδιά, ανέφεραν.

Ο Πάπας Φρα­γκί­σκος έστει­λε το τελευ­ταίο του συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα την Κυρια­κή μετά την προ­σευ­χή του Αγγέ­λου στην πλα­τεία του Αγί­ου Πέτρου στο Βατικανό.
«Εκφρά­ζω την εγγύ­τη­τά μου με εκεί­νους τους ανθρώ­πους που επλή­γη­σαν τις προη­γού­με­νες μέρες από φυσι­κές κατα­στρο­φές», είπε, ανα­φέ­ρο­ντας την «κατε­στραμ­μέ­νη» Πέτρο­πο­λη καθώς και τη Μαδα­γα­σκά­ρη, που επλή­γη­σαν πρό­σφα­τα από θανα­τη­φό­ρους κυκλώνες.

 

Ήταν η τελευ­ταία από μια σει­ρά θανα­τη­φό­ρων καται­γί­δων που έπλη­ξε τη Βρα­ζι­λία, τις οποί­ες οι ειδι­κοί λένε ότι επι­δει­νώ­νο­νται από την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, αλλά (σσ.) έχει να κάνει με τη γνω­στή απάν­θρω­πη στά­ση του αστι­κού κρά­τους και του Μπολ­σο­νά­ρο προσωπικά.
Τους τελευ­ταί­ους τρεις μήνες, περισ­σό­τε­ροι από 200 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από σφο­δρές βρο­χο­πτώ­σεις, κυρί­ως στη νοτιο­α­να­το­λι­κή πολι­τεία του Σάο Πάο­λο και στη βορειο­α­να­το­λι­κή πολι­τεία Bahia, καθώς και στην Πετρό­πο­λη (εκτός από τους ανα­φε­ρό­με­νους 152 στο σημε­ρι­νό ανακοινωθέν)

Η τελευ­ταία καται­γί­δα μετέ­τρε­ψε τους δρό­μους της Πετρό­πο­λης (βρί­σκε­ται ~60 χλμ βόρεια του Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο) σε βίαια ποτά­μια που παρέ­συ­ραν δέντρα, αυτο­κί­νη­τα και λεω­φο­ρεία και προ­κά­λε­σαν θανα­τη­φό­ρες κατο­λι­σθή­σεις –μόνο, σε φτω­χές γει­το­νιές στην πλα­γιά των λόφων που κυκλώ­νουν την πόλη των 300.000 κατοίκων.
Ο δήμος και η πολι­τι­κή προ­στα­σία έχουν μέχρι στιγ­μής περι­συλ­λέ­ξει περισ­σό­τε­ρα από 300 αυτο­κί­νη­τα που ξεβρά­στη­καν από τις πλημ­μύ­ρες που «σκορ­πί­στη­καν γύρω από την πόλη, κλεί­νο­ντας δρό­μους και πεζο­δρό­μια ή πετά­χτη­καν σε ποτά­μια», ανέ­φε­ρε το γρα­φείο του δημάρχου.
Η καται­γί­δα έρι­ξε βρο­χή ενός μήνα σε ~10–12 ώρες στην γρα­φι­κή του­ρι­στι­κή πόλη που ήταν η πρω­τεύ­ου­σα της βρα­ζι­λιά­νι­κης αυτο­κρα­το­ρί­ας το 19ο αιώνα

© 2022 AFP +telesurtv.net

Φωτο αρχεί­ου ‑όπου φτω­χός κι η μοί­ρα του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο