Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους 41 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα ‑Nέα τοπικά θερμοκρασιακά ρεκόρ

Στους 41 βαθ­μούς Κελ­σί­ου © έφτα­σε η μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία στην Ελλά­δα σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι, συνε­πώς ήταν λίγο χαμη­λό­τε­ρη σε σχέ­ση με τη μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία του Σαβ­βά­του. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία από τους σταθ­μούς του δικτύ­ου αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ)/meteo.gr, η υψη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία κατα­γρά­φη­κε στα Αρφα­ρά Μεσ­ση­νί­ας και στο Πετρο­κε­φά­λι Μοι­ρών (41,1 C), ενώ ακο­λού­θη­σαν η Γόρ­τυ­να Ηρα­κλεί­ου (40,9) και η Πλώ­ρα Ηρα­κλεί­ου (40,8).

Αρκε­τά πάντως ακό­μη τοπι­κά ρεκόρ μέγι­στης θερ­μο­κρα­σί­ας για μήνα Μάιο έσπα­σαν στους μετε­ω­ρο­λο­γι­κούς σταθ­μούς του δικτύ­ου του ΕΑΑ-meteo:

Μοί­ρες Ηρα­κλεί­ου 41,1 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Ωλέ­νη Ηλεί­ας 40,6 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Πύρ­γος Ηλεί­ας 39,8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Μεγα­λό­πο­λη 39,4 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Αμα­λιά­δα 38,7 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Σπή­λι Ρεθύ­μνου 38,2 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Ζαχά­ρω Ηλεί­ας 37,9 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Ανδρί­τσαι­να 36,1 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Αθή­να — Γκά­ζι 35,8 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Ζέστη, αραιές νεφώ­σεις κατά τόπους και αυξη­μέ­νες συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης ανα­μέ­νο­νται τη Δευτέρα.

Η θερ­μο­κρα­σία στα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά θα κυμαν­θεί από 15 έως 32 βαθ­μούς, στα κεντρι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 16 έως 36, στα νότια ηπει­ρω­τι­κά από 17 έως 38, στα νησιά του Ιονί­ου από 19 έως 33, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 18 έως 35, στα Δωδε­κά­νη­σα από 21 έως 38, στην Κρή­τη από 18 έως 38 και στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 15 έως 31 βαθμούς.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέ­ουν από βορειο­α­να­το­λι­κές έως νοτιο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις έως 3 και τοπι­κά έως 4 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται αραιές νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις έως 3 και πρό­σκαι­ρα το μεση­μέ­ρι και από­γευ­μα τοπι­κά έως 4 μπο­φόρ. Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα θα είναι αυξη­μέ­νες. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 25 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται αραιές νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 2 και πρό­σκαι­ρα το μεση­μέ­ρι και από­γευ­μα από νότιες έως νοτιο­α­να­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ. Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα θα είναι αυξη­μέ­νες. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 21 έως 30 βαθμούς.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο