Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους 58 οι πνιγμένοι σε μία από τις χειρότερες τραγωδίες στη Μεσόγειο

Η τυνη­σια­κή Ερυ­θρά Ημι­σέ­λη­νος ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι περι­συ­νε­λέ­γη­σαν τα πτώ­μα­τα 38 ανθρώ­πων στα ανοι­κτά της Τυνη­σί­ας, ανε­βά­ζο­ντας σε 58 τον συνο­λι­κό αριθ­μό των μετα­να­στών που πνί­γη­καν στο ναυά­γιο ενός πλε­ού­με­νου το περα­σμέ­νο Σαββατοκύριακο.

Περισ­σό­τε­ροι από 80 Αφρι­κα­νοί μετα­νά­στες επέ­βαι­ναν στο σκά­φος, και οι φόβοι είναι ότι όλοι τους πνί­γη­καν, σε μία από τις χει­ρό­τε­ρες τρα­γω­δί­ες, κατά τα φαι­νό­με­να, με ναυά­γιο σκά­φους που μετέ­φε­ρε μετα­νά­στες στη σύγ­χρο­νη εποχή.

Το σκά­φος ανε­τρά­πη λίγο μετά από την ανα­χώ­ρη­σή του για τις ακτές της Ευρώ­πης από την γει­το­νι­κή Λιβύη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο