Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους 60 βαθμούς…

Συνέ­ντευ­ξη στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «ΣΚΑΪ» παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Γιαν­νού­λης. Αφού ξιφούλ­κη­σε ενά­ντια στους υπο­ψή­φιους ευρω­βου­λευ­τές που αφή­νουν δια­φη­μι­στι­κά στα παρ­μπρίζ και άμα βρέ­ξει κολ­λά­νε πάνω τους, ρωτή­θη­κε σχε­τι­κά με την προ­κλη­τι­κή από­φα­ση απο­φυ­λά­κι­σης του ναζί εγκλη­μα­τία Μιχα­λο­λιά­κου.

Ε, λοι­πόν, ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ κατά­φε­ρε να πει για την από­φα­ση για το Μάτι, κατά­φε­ρε να πει για την τοξι­κό­τη­τα στον δημό­σιο λόγο, κατά­φε­ρε να πει ότι οι νομο­θέ­τες πρέ­πει να νομο­θε­τούν πιο προ­σε­κτι­κά, για να ψελ­λί­σει στο τέλος πως «το θέμα δεν είναι η κρί­ση της δικαιο­σύ­νης» και απηύ­θυ­νε κάλε­σμα «να στα­μα­τή­σου­με να που­λά­με ποι­νι­κό λαϊκισμό».

Είναι προ­κλη­τι­κή ή όχι η απο­φυ­λά­κι­ση του αρχη­γού της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής; Είναι προ­σβο­λή στα θύμα­τα του φασι­σμού η συγκε­κρι­μέ­νη από­φα­ση ή ο χαρα­κτη­ρι­σμός προ­σβο­λή ενι­σχύ­ει την «τοξι­κό­τη­τα»;

Απ’ ό,τι φαί­νε­ται ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βαλ­θεί να ξεπλύ­νει και τα πιο δύσκο­λα, όπως η προ­κλη­τι­κή από­φα­ση απο­φυ­λά­κι­σης του Μιχα­λο­λιά­κου. Κατά τ’ άλλα ανη­συ­χεί ο ΣΥΡΙΖΑ και όλος ο αστι­κός κόσμος… για την άνο­δο του φασισμού…

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο