Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στους 854 οι νέοι θάνατοι από τον κορονοϊό στη Βρετανία το τελευταίο 24ωρο

Οι νέοι θάνα­τοι από κορο­νο­ϊό στη Βρε­τα­νία το τελευ­ταίο 24ωρο ανέρ­χο­νται συνο­λι­κά σε 854, σύμ­φω­να με τις υπη­ρε­σί­ες δημό­σιας υγεί­ας της χώρας.

Το NHS Αγγλί­ας ανα­κοί­νω­σε 758 νέους θανά­τους, σε περι­στα­τι­κά που είχαν δια­γνω­στεί θετι­κά στον Covid-19 (χθες ο αριθ­μός νεκρών ήταν 403, ωστό­σο η μεγά­λη δια­φο­ρά εκτι­μά­ται ότι ίσως οφεί­λε­ται μερι­κώς στην καθυ­στέ­ρη­ση κατα­γρα­φής κάποιων θανά­των τις προη­γού­με­νες μέρες).

Αντί­στοι­χα, στη Σκο­τία ο αριθ­μός θανά­των το τελευ­ταίο 24ωρο έφτα­σε τους 74 και στην Ουα­λία τους 19, ενώ στη βόρεια Ιρλαν­δία υπήρ­ξαν τρεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο