Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στοχοποιείτε το λαό! Πάρτε πίσω τη Συμφωνία!

Η τοποθέτηση του Γιώργου Μαρίνου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτή του ΚΚΕ, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής, την περασμένη Τρίτη, για την κύρωση της Συμφωνίας για τις βάσεις

Η ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ στη Βου­λή, για την επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων, είναι πολύ επι­κίν­δυ­νη για τη χώρα και το λαό μας και απαι­τού­με να αποσυρθεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκα­νε τη βρώ­μι­κη δου­λειά, άνοι­ξε τον «Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο» με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, ανα­βάθ­μι­σε τη βάση της Σού­δας, πρό­σθε­σε τις βάσεις drones στη Λάρι­σα, ελι­κο­πτέ­ρων στο Στε­φα­νο­βί­κειο και το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, για την προ­ώ­θη­ση ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και την περι­κύ­κλω­ση της Ρωσίας.

Η ΝΔ τις κατο­χυ­ρώ­νει με νόμο και πάει παρα­πέ­ρα. Παρα­χω­ρεί στους Αμε­ρι­κα­νούς όσες βάσεις θέλουν, σε εγκα­τα­στά­σεις των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων, όπως ανα­φέ­ρε­ται στη Συμ­φω­νία. Μετα­τρέ­πε­τε τη χώρα μας σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και βάζε­τε τις Ενο­πλες Δυνά­μεις στην υπη­ρε­σία των εγκλη­μα­τι­κών σχε­δί­ων του ΝΑΤΟ, υπο­νο­μεύ­ο­ντας την απο­στο­λή τους.

Ποιος μπο­ρεί να τα ψηφί­σει αυτά;

Η προει­δο­ποί­η­ση της Ρωσί­ας και του Ιράν, πως θα χτυ­πή­σουν με πυραύ­λους αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις αν τεθεί ζήτη­μα ασφά­λειας των χωρών τους, έχει σημά­νει συνα­γερ­μό. Υπάρ­χει οδυ­νη­ρή πεί­ρα. Η Σού­δα χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη.

Στοχοποιείτε το λαό.

Εξε­τά­ζε­τε ακό­μα και την εγκα­τά­στα­ση πυρη­νι­κών όπλων στον Αρα­ξο. Η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει σε 15 ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό. Η Κοι­νή Πολι­τι­κή Ασφά­λειας και Αμυ­νας της ΕΕ ενι­σχύ­ει τις πολε­μι­κές υπο­δο­μές, στρα­τιω­τι­κο­ποιεί τα Σώμα­τα Ασφα­λεί­ας και προ­ε­τοι­μά­ζει το στρα­τό για την κατα­στο­λή διαδηλώσεων.

Ελλη­νι­κή φρε­γά­τα θα εντα­χθεί στη δύνα­μη υπο­στή­ρι­ξης του γαλ­λι­κού αερο­πλα­νο­φό­ρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» και τώρα ετοι­μά­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση να στεί­λει στη Λιβύη — αλλά και στα Στε­νά του Ορμούζ, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο — στρα­τιω­τι­κές δυνάμεις.
Δου­λεύ­ε­τε στα κρυ­φά για να μετα­φερ­θούν συστοι­χία πυραύ­λων «Patriot» και το ανά­λο­γο στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό στη Σαου­δι­κή Αραβία.

Αστεία προσχήματα και δικαιολογίες

Το ΚΚΕ σάς καταγ­γέλ­λει δημό­σια. Οι κυβερ­νη­τι­κές κινή­σεις με ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­τρο­πή εμπλέ­κουν τη χώρα σε πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις, και τα περί συμ­με­το­χής σε «ειρη­νευ­τι­κές απο­στο­λές», με την κάλυ­ψη του ΝΑΤΟ, της ΕΕ ή του ΟΗΕ, είναι αστεία προσχήματα.

Εχε­τε απο­κα­λυ­φθεί. Ο κ. Τσί­πρας απο­κά­λε­σε «δια­βο­λι­κά καλό» τον Τραμπ και ο κ. Μητσο­τά­κης είπε ότι «η κυβέρ­νη­ση είναι προ­βλέ­ψι­μη και αξιό­πι­στη σύμ­μα­χος των ΗΠΑ».

Δια­χρο­νι­κά η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχε­τε ανα­λά­βει μεγά­λες δεσμεύ­σεις, παί­ζε­τε το αισχρό παι­χνί­δι των ανταλ­λαγ­μά­των και ρίχνε­τε τη χώρα στη φωτιά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκα­νε τη βρώ­μι­κη δου­λειά. Οι βάσεις που δημιούρ­γη­σε έχουν μπει σε λει­τουρ­γία και τώρα και­ρο­σκο­πι­κά μιλά­ει για προ­σω­ρι­νή ανα­στο­λή της ψήφι­σης της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας, μέχρι οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες να πάρουν θέση κατά της τουρ­κι­κής προκλητικότητας.

Ποιον κοροϊδεύετε;

Οι Αμε­ρι­κα­νοί είναι αδί­στα­κτοι, θέλουν την Τουρ­κία στο ΝΑΤΟ, στο δυτι­κό όπως λένε στρα­τό­πε­δο, μακριά από τη ρωσι­κή επιρ­ροή, και θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν όλα τα μέσα για να το πετύχουν.

Η πολι­τι­κή σας είναι επι­κίν­δυ­νη και η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σκλη­ρή. Ο αντα­γω­νι­σμός ανά­με­σα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ρωσία και Κίνα οξύ­νε­ται στο οικο­νο­μι­κό και στρα­τιω­τι­κό πεδίο, και αυτό εκδη­λώ­νε­ται πολύ­μορ­φα στην Ελλά­δα. Αυτό γίνε­ται με τις επεν­δύ­σεις στον τομέα της Ενέρ­γειας, στα λιμά­νια, στα ναυ­πη­γεία, στα δίκτυα, όπως αυτό του 5G. Γίνο­νται πόλε­μοι για τον έλεγ­χο των ενερ­γεια­κών πηγών και αγωγών.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή επί­θε­ση στο Ιράκ, η δολο­φο­νία του Ιρα­νού στρα­τη­γού Σολεϊ­μα­νί και η ενί­σχυ­ση της παρου­σί­ας του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανα­το­λή δια­μορ­φώ­νουν όρους για γενι­κευ­μέ­νες πολε­μι­κές συγκρούσεις.

Ολοι στα συλλαλητήρια την Πέμπτη 30 Γενάρη

Με τις πλάτες ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ οι αμφισβητήσεις της Τουρκίας

Ο πρω­θυ­πουρ­γός, στις ΗΠΑ πρό­σφα­τα, δικαιο­λό­γη­σε την κατα­πά­τη­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των του Ιράκ και τη δολο­φο­νία του Ιρα­νού αξιω­μα­τού­χου. Τα δίνε­τε όλα στους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς εκτε­λε­στές, ο λαός μας όμως δεν ξεχνάει.

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες για την επι­βο­λή της στρα­τιω­τι­κής δικτα­το­ρί­ας στην Ελλά­δα, το πρα­ξι­κό­πη­μα στην Κύπρο, την τουρ­κι­κή εισβο­λή και κατο­χή, και σήμε­ρα δου­λεύ­ουν μαζί με την ΕΕ νέες διχο­το­μι­κές λύσεις, όπως με το «σχέ­διο Ανάν» το 2004.

Ληστεύ­ε­τε τους εργα­ζό­με­νους, υπο­στη­ρί­ζε­τε πως δεν υπάρ­χουν χρή­μα­τα για τους μισθούς, τις συντά­ξεις, την Παι­δεία, την Υγεία, την Πρό­νοια, και δίνε­τε 4,3 δισ. ευρώ το χρό­νο για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ.

Η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη και η μετα­τρο­πή της χώρας σε ενερ­γεια­κό κόμ­βο συνα­ντιό­νται με τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση των οικο­νο­μι­κών ομί­λων και τη συμ­με­το­χή της χώρας σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις. Η στρα­τη­γι­κή του «καλού παι­διού» των Αμε­ρι­κα­νών και της ΕΕ, στο όνο­μα της αντι­με­τώ­πι­σης της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας, έχει χρεοκοπήσει.

Η Τουρ­κία είναι ΝΑΤΟι­κή δύνα­μη και η αστι­κή της τάξη, σε αντα­γω­νι­σμό με την ελλη­νι­κή, διεκ­δι­κεί τα συμ­φέ­ρο­ντά της, προ­βάλ­λει ισχύ, κλι­μα­κώ­νει την επι­θε­τι­κό­τη­τά της. Ως ΝΑΤΟι­κή δύνα­μη και στρα­τη­γι­κός εταί­ρος της ΕΕ, με την οποία έχει οικο­νο­μι­κές — στρα­τιω­τι­κές σχέ­σεις δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, προ­κα­λεί στην περιο­χή, αξιο­ποιώ­ντας και την άθλια Συμ­φω­νία για το Προ­σφυ­γι­κό με την ΕΕ.

Με αυτές τις πλά­τες «γκρι­ζά­ρει» το Αιγαίο, υπο­στη­ρί­ζει το δόγ­μα της «γαλά­ζιας πατρί­δας», «οργώ­νει» με γεω­τρή­σεις στην κυπρια­κή ΑΟΖ και αυτές τις μέρες το «οικό­πε­δο 8», και υπέ­γρα­ψε τη Συμ­φω­νία με τον δοτό πρω­θυ­πουρ­γό της Λιβύ­ης Σάρατζ, που είναι προ­ϊ­όν του ΝΑΤΟι­κού πολέ­μου που διέ­λυ­σε τη χώρα.

Σάπιες συμμαχίες για τα συμφέροντα της αστικής τάξης

Κύριοι της κυβέρ­νη­σης, τρέ­χε­τε και δεν φτά­νε­τε. Πατά­τε σε σάπιες συμ­μα­χί­ες, όπως αυτές με το Ισρα­ήλ, που δολο­φο­νεί τον Παλαι­στι­νια­κό λαό. Χρί­σα­τε τον Χάφταρ — που είναι συνυ­πεύ­θυ­νος για το δρά­μα της Λιβύ­ης και «παί­ζει» σε όλα τα ταμπλό — εκπρό­σω­πο της Ελλά­δας στη διά­σκε­ψη του Βερο­λί­νου, για να εκφρά­σει τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας. Θέλα­τε όλοι σας εκπρο­σώ­πη­ση στο Βερο­λί­νο, για­τί η αστι­κή τάξη διεκ­δι­κεί μερί­διο της λεί­ας στη Λιβύη, αλλά οι σύμ­μα­χοί σας δεν σας υπο­λό­γι­σαν, για­τί κρί­νο­νται εκεί γενι­κό­τε­ρης εμβέ­λειας διευ­θε­τή­σεις στην περιο­χή και δεν τους καί­γε­ται καρ­φί για την απα­ρά­δε­κτη συμ­φω­νία Ερντο­γάν — Σάρατζ για τις θαλάσ­σιες ζώνες.

Η από­φα­ση της διά­σκε­ψης του Βερο­λί­νου απο­τε­λεί ένα ακό­μη χαστού­κι στις αυτα­πά­τες για το ρόλο των ιμπε­ρια­λι­στών. Οι ΝΑΤΟι­κοί, που βομ­βάρ­δι­σαν τη Λιβύη, δεν μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη. Οι ευχές για εκε­χει­ρία, τήρη­ση του εμπάρ­γκο όπλων και μη επέμ­βα­ση — όπως λένε — ξένων δυνά­με­ων δεν μπο­ρούν να ανα­χαι­τί­σουν ή να αναι­ρέ­σουν τις αιτί­ες της σύγκρου­σης, δηλα­δή τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς ανταγωνισμούς.

Κυρί­ες και κύριοι, οι Αμε­ρι­κα­νοί είναι κυνι­κοί. Σε κυρια­κά­τι­κη εφη­με­ρί­δα, ο σύμ­βου­λος Ασφα­λεί­ας του Τραμπ, Ο’ Μπράιεν, κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση να κάνει τι; Να δια­χει­ρι­στεί τις σχέ­σεις με την Αγκυ­ρα με τρό­πο που δεν θα πλή­ξει το ΝΑΤΟ. Η αλή­θεια είναι πως οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ σάς παρο­τρύ­νουν να τα βρεί­τε με τον Ερντο­γάν πάση θυσία για τη συνεκ­με­τάλ­λευ­ση στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Με μοι­ρα­σιά που κατα­πα­τά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και θα οδη­γή­σει σε όξυν­ση των αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων. Στο έδα­φος αυτό, επα­να­φέ­ρα­τε τη θέση για προ­σφυ­γή στο Δικα­στή­ριο της Χάγης και σας ρωτά­με: Τι θα περιέ­χει το συνυ­πο­σχε­τι­κό που θα δια­μορ­φώ­σουν οι δύο πλευ­ρές; Η Τουρ­κία θα υπο­στη­ρί­ξει τις «γκρί­ζες ζώνες», την αμφι­σβή­τη­ση της ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας. Τι θα κάνε­τε; Πρέ­πει να πεί­τε την αλή­θεια στο λαό.

Η κυβέρ­νη­ση ακο­λου­θεί τη γραμ­μή ΣΥΡΙΖΑ και «παί­ζει» με τον αγω­γό «East Med», αλλά ο αγω­γός αυτός υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα των ενερ­γεια­κών κολοσ­σών. Ο λαός μας θα συνε­χί­σει να ζει στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και θα μπει σε νέους κινδύνους.

Σπα­σμω­δι­κές κινή­σεις για την αντι­με­τώ­πι­ση των απα­ρά­δε­κτων διεκ­δι­κή­σε­ων της Τουρ­κί­ας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο περι­πλέ­κουν την κατά­στα­ση. Ενέρ­γειες που απο­σκο­πούν στη μεί­ω­ση της ενερ­γεια­κής εξάρ­τη­σης της ΕΕ και των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο εμπλέ­κουν τη χώρα πιο βαθιά στον ενερ­γεια­κό πόλε­μο των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών με τη Ρωσία και τη Γερμανία.

Αδυ­σώ­πη­τη αντι­πα­ρά­θε­ση. Τη μια μέρα πανη­γυ­ρί­ζα­τε για τον «East Med» και την επό­με­νη η Τουρ­κία με τη Ρωσία πραγ­μα­το­ποί­η­σαν τα εγκαί­νια του αγω­γού «TurkStream».

Ο σάπιος καπιταλισμός γεννά πολέμους και ανταγωνισμούς

Το σύστη­μα που υπη­ρε­τεί­τε έχει σαπί­σει. Ο καπι­τα­λι­σμός γεν­νά αντα­γω­νι­σμούς, πολέ­μους, κρί­σεις, φτώ­χεια και προ­σφυ­γιά. Τα περί εθνι­κής συναί­νε­σης και ομο­ψυ­χί­ας είναι συν­θή­μα­τα υπο­τα­γής στα μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα και στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, για να διαιω­νί­ζε­ται η καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα.

Το ΚΚΕ αντι­πα­λεύ­ει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και δεί­χνει στους εργα­ζό­με­νους το δρό­μο που αντι­στοι­χεί στα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Η εργα­τι­κή τάξη, οι πολ­λοί, στην εξου­σία. Αφέ­ντες στον πλού­το που παρά­γουν. Κοι­νή πάλη του λαού μας με τον τουρ­κι­κό, με τον κυπρια­κό λαό, με τους λαούς της περιο­χής, και αμοι­βαία επω­φε­λείς σχέσεις.

Εκα­το­ντά­δες μαζι­κοί φορείς απαι­τούν την ακύ­ρω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας. Οργα­νώ­νουν μεγά­λες κοι­νο­ποι­ή­σεις τη μέρα που θα ψηφί­ζε­ται στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής αυτό το κατα­σκεύ­α­σμα, και οι αγώ­νες θα συνε­χι­στούν για να κλεί­σει η βάση της Σού­δας. Να ξηλω­θούν όλες οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις από τη χώρα μας. Να απο­δε­σμευ­τεί από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Να στα­μα­τή­σει η απο­στο­λή ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό.

Ολοι στα συλλαλητήρια την Πέμπτη 30 Γενάρη!
Στις 6.30 μμ., στο Σύνταγμα, όταν στη Βουλή θα ψηφίζεται η Συμφωνία

✔️  Κάλε­σμα στο λαό του Λεκα­νο­πε­δί­ου να πάρει μαζι­κά μέρος στο συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νει στο Σύνταγ­μα, την Πέμ­πτη 30 Γενά­ρη, στις 6.30 μ.μ., ενά­ντια στη Συμ­φω­νία Ελλά­δας — ΗΠΑ για τις βάσεις, απευ­θύ­νει η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην κατά­πτυ­στη Συμ­φω­νία, που έχει συγκρο­τη­θεί στην Αττι­κή από εργα­τι­κά σωμα­τεία, την ΕΕΔΥΕ, φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, σωμα­τεία αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, την ΟΓΕ και άλλους φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος. Στο συλ­λα­λη­τή­ριο καλούν η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ και η ΕΕΔΔΑ.

✔️  Απο­φά­σεις για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση συλ­λα­λη­τη­ρί­ων την ίδια μέρα έχουν πάρει και οι κατά τόπους Επι­τρο­πές Αγώ­να ενά­ντια στη Συμφωνία.

  • Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το συλ­λα­λη­τή­ριο θα γίνει στις 7 μ.μ., στο Αγαλ­μα Βενιζέλου.
  • Προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται επί­σης μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις σε Αλε­ξαν­δρού­πο­λη (7 μ.μ., δημαρχείο),
  • Ηρά­κλειο (7 μ.μ., πλα­τεία Ελευθερίας),
  • Κατε­ρί­νη (7 μ.μ., συντριβάνι),
  • Χανιά (7 μ.μ. στην πλα­τεία Δημο­τι­κής Αγοράς),
  • Πάτρα, Λάρι­σα, Βόλο κ.α.
  • Στην Πρέ­βε­ζα συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται το Σάβ­βα­το 25 Γενά­ρη, στις 12 μ., στο Φόρο.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο