Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο έλεος της κακοκαιρίας… (ΦΩΤΟ)

Στο έλε­ος της κακο­και­ρί­ας αλλά και της τρα­γι­κής έλλει­ψης αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων βρί­σκε­ται η χώρα κι ενώ ήταν γνω­στό το κύμα κακο­και­ρί­ας που ερχό­ταν, ωστό­σο, κανέ­να μέτρο δεν ελή­φθη εγκαί­ρως με απο­τέ­λε­σμα οι κάτοι­κοι πολ­λών περιο­χών να βλέ­πουν σπί­τια και κατα­στή­μα­τα να πλημ­μυ­ρί­ζουν, δρό­μοι να μετα­τρέ­πο­νται σε ποτά­μια, γέφυ­ρες να καταρ­ρέ­ουν και χιλιά­δες στρέμ­μα­τα καλ­λιερ­γή­σι­μης γης να έχουν πλημμυρίσει.

Οι τοπι­κές αρχές περιο­ρί­ζο­νται στη γνω­στή τακτι­κή της εκκέ­νω­σης χωριών και οικι­σμών, αφού ποτά­μια και χεί­μαρ­ροι υπερ­χει­λί­ζουν, “πνί­γο­ντας” ό,τι βρουν στο πέρα­σμά τους και τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα για την προ­στα­σία χωριών και πόλε­ων είναι από ελά­χι­στα έως ανύ­παρ­κτα, με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων μέχρι σήμερα.

Η υπερ­χεί­λι­ση παρα­πό­τα­μου του Αχέ­ρoντα έχει δημιουρ­γή­σει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα και ζημιές στα Ιωάν­νι­να, στη Δυτι­κή Αχα­ΐα έχουν απο­κλει­στεί χωριά, σε ποτά­μια έχουν μετα­τρα­πεί οι δρό­μοι στη Ναύ­πα­κτο, χωριά εκκε­νώ­θη­καν στο Αγρί­νιο και το Μεσο­λόγ­γι, ενώ κατα­πτώ­σεις βρά­χων σημειώ­θη­καν στο ορει­νό οδι­κό δίκτυο των Τρικάλων.

Στο Μεσο­λόγ­γι, η κατά­στα­ση παρα­μέ­νει ορια­κή, καθώς εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει κίν­δυ­νος από ενδε­χό­με­νη υπερ­χεί­λι­ση του ρέμα­τος της Αγρι­λιάς. Σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές, προ­λη­πτι­κώς απο­μα­κρύν­θη­καν περί­που 150 κάτοι­κοι των περιο­χών Βαλ­τού­λια, Κολο­βέϊ­κα και Ταμπακαριά.

kakokairia mesologgi kakokairia mesologgi1 kakokairia mesologgi2

Στη Ναύ­πα­κτο, η Πυρο­σβε­στι­κή έχει δεχθεί 65 περί­που κλή­σεις για απα­ντλή­σεις υδά­των, ενώ από τα σπί­τια τους κλή­θη­καν να φύγουν οι κάτοι­κοι γύρω από τον χεί­μαρ­ρο Βαρειάς, όπου η αστυ­νο­μία από το μεση­μέ­ρι έχει κλεί­σει τον δρόμο.

kakokairia naypaktos

Στο Αγρί­νιο, απο­μα­κρύν­θη­καν οι κάτοι­κοι του οικι­σμού Καμα­ρε­τσέι­κα Ζευ­γα­ρα­κί­ου, λόγω της από­το­μης ανό­δου της στάθ­μης των υδά­των στη λίμνη Λυσι­μά­χεια, που προ­κλή­θη­κε εξαι­τί­ας της κακοκαιρίας.

Στα Γιάν­νε­να, υπερ­χεί­λι­ση του ποτα­μού Αχέ­ρο­ντα έχει δημιουρ­γή­σει προ­βλή­μα­τα. Στη Γλυ­κή πλημ­μύ­ρι­σαν επι­χει­ρή­σεις που βρί­σκο­νται στις όχθες του ποτα­μού. Σε λίμνη έχει μετα­τρα­πεί ο κάμπος Φανα­ρί­ου, ενώ υπερ­χεί­λι­σε και ο παρα­πό­τα­μος Κοκυ­τός, με απο­τέ­λε­σμα να είναι πιο έντο­να τα πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να στον κάμπο Φαναρίου.

kakokairia giannena

Στο Δήμο Ζηρού συνε­χώς ανε­βαί­νει η στάθ­μη του Λού­ρου ποτα­μού ενώ ζημιές έχουν προ­κλη­θεί σε κτη­νο­τρο­φι­κές μονά­δες, επι­χει­ρή­σεις και οικίες.

Στη Δυτι­κή Αχα­ΐα, σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές «υπάρ­χουν δεκά­δες περι­πτώ­σεις οικιών που έχουν πλημ­μυ­ρί­σει στα χωριά Γομο­στό, Νιφο­ρέι­κα, Καλα­μά­κι, Καρέι­κα, Λάπ­πα Ράχη και Σαγέι­κά και αλλού. Έχουν σημειω­θεί ζημιές στις υπο­δο­μές τόσο σε δρό­μους και γέφυ­ρες όσο και σε αγρο­τι­κές καλ­λιέρ­γειες. Του­λά­χι­στον 50 άτο­μα απο­μα­κρύν­θη­καν από τα σπί­τια τους προληπτικά.

Εχουν πλημ­μυ­ρί­σει επί­σης, τα χωριά Αλισ­σός, Αχαϊ­κό και Λου­σι­κά του δήμου της Δυτι­κής Αχα­ΐ­ας καθώς σε πολ­λά σημεία έχει πλημ­μυ­ρί­σει ο ποτα­μός Πεί­ρος και οι παρα­πό­τα­μοι Σερ­δι­κή και Μαλλιαγκού.

kakokairia axaia

Από τη βρο­χή έχουν πλημ­μυ­ρί­σει αγροι­κί­ες και απο­θή­κες καθώς και χιλιά­δες στρέμ­μα­τα καλ­λιερ­γή­σι­μης γης από ελιές, αμπέ­λια, και χωρά­φια. Εχουν κλεί­σει οι επαρ­χια­κοί δρό­μοι από τα Σπα­λια­ρέι­κα προς τα Λου­σι­κά και από το χωριό Αχαϊ­κό προς την Ανω Αχα­γιά, στο ύψος της γέφυ­ρας του Πεί­ρου. Επί­σης σε πολ­λά σημεία του επαρ­χια­κού οδι­κού δικτύ­ου έχουν σημειω­θεί κατολισθήσεις.

Πηγή: 902.gr

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο