Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο έλεος της φωτιάς Δαδιά και Λέσβος — Εκκενώνονται χωριά στη Λέσβο

Μεση­μέ­ρι τέταρ­της ημέ­ρας από την εκδή­λω­ση της πυρ­κα­γιάς με τις ισχυ­ρές δυνά­μεις κατά­σβε­σης, επί­γειες και ενα­έ­ριες, να επι­χει­ρούν συνε­χώς στο Εθνι­κό Πάρ­κο, τη φωτιά έρπου­σα να άλλα­ζει συνε­χώς κατευ­θύν­σεις και τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις να δυσχε­ραί­νουν το έργο της κατάσβεσης.

Η Δαδιά εκκε­νώ­θη­κε προ­λη­πτι­κά χθες βρά­δυ καθώς η πυρ­κα­γιά κατευ­θυ­νό­ταν αργά, χάρη στην άπνοια που επι­κρα­τού­σε, αλλά στα­θε­ρά προς το χωριό. Λίγο πριν προ­σεγ­γί­σει την αντι­πυ­ρι­κη ζώνη που χθες το πρωί είχε δια­πλα­τυν­θεί περαι­τέ­ρω, άλλα­ξε πορεία.

Οι και­ρι­κές συν­θή­κες όμως είναι ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κός αλλά και αστάθ­μη­τος παρά­γο­ντας στην εξέ­λι­ξη του κατα­στρο­φι­κού φαι­νο­μέ­νου. Σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις της ΕΜΥ από το από­γευ­μα ανα­μέ­νε­ται αύξη­ση της έντα­σης του ανέ­μου στα 4 μπο­φόρ και αλλα­γή της κατεύ­θυν­σης του από ανα­το­λι­κό σε νότιο, χαρα­κτη­ρι­στι­κά που κανείς δεν μπο­ρεί να προ­κα­τα­βά­λει αν και πως θα επη­ρε­ά­σουν τη συμπε­ρι­φο­ρά της πυρκαγιάς.

Οι Ένο­πλες Δυνά­μεις παρέ­χουν συν­δρο­μή με 2 αερο­πλά­να PZL, καθώς και 2 ελι­κό­πτε­ρα Σινούκ. Εχουν δια­τε­θεί επί­σης 8 προ­ω­θη­τές γαιών, ένας φορ­τω­τής, 4 υδρο­φό­ρες, 32 άτο­μα της ομα­δας «Δευ­κα­λί­ω­να» και 80 άτο­μα που υπο­στη­ρί­ζουν τις εργα­σί­ες των μηχανημάτων.

Μυτιλήνη: Εκκενώνεται προληπτικά ο οικισμός της Βρίσας- Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Επι­κίν­δυ­νη παρα­μέ­νει η κατά­στα­ση στη δυτι­κή Λέσβο, καθώς η φωτιά φού­ντω­σε λόγω των ανέ­μων, ενώ η λαϊ­κή πρω­το­βου­λία και η αλλη­λεγ­γύη έχει βοη­θή­σει για να απο­τρα­πούν τα χειρότερα.

Στους κατοί­κους της Βρί­σας, ενός μεγά­λου χωριού που είχε χτυ­πη­θεί πριν λίγα χρό­νια από τον σει­σμό, στάλ­θη­κε μήνυ­μα μέσω του «112» για εκκένωση.

Ωστό­σο, όσοι μπο­ρούν έχουν μεί­νει στο χωριό και κατα­βρέ­χουν με λάστι­χα τα σπί­τια τους. «Μας βρή­κε ο σει­σμός και φτιά­ξα­με τα σπί­τια μας, ας έρθει η φωτιά να μας κάψει», λένε, προ­σπα­θώ­ντας να σώσουν τις περιου­σί­ες τους.

Πρίν από  λίγο να εκκε­νώ­σουν τα σπί­τια τους κλή­θη­καν μετά από μήνυ­μα του «112», οι κάτοι­κοι του χωριού Σταυ­ρός στη Λέσβο καθώς η φωτιά πλη­σιά­ζει απει­λη­τι­κά προς την περιοχή.

Όπως έγι­νε γνω­στό, θα πρέ­πει να μετα­κι­νη­θούν προς Βατερά.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο