Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο έλεος των τραπεζών η πρώτη κατοικία από 1η Γενάρη

 

polykatoikies

Λήγει στις 31 Δεκέμ­βρη η «προ­στα­σία» της πρώ­της κατοι­κί­ας από τους πλει­στη­ρια­σμούς που προ­βλέ­πει ο νόμος 4224/2013 και μέχρι στιγ­μής δεν υπάρ­χει κάποια νομο­θε­τι­κή παρέμ­βα­ση από πλευ­ράς της κυβέρ­νη­σης για παρά­τα­ση του μέτρου, αφή­νο­ντας επί της ουσί­ας χιλιά­δες ανθρώ­πους στο έλε­ος των τραπεζών.

Να σημειω­θεί ότι στο τέλος Δεκέμ­βρη 2014 λήγει η ισχύς της παρε­χό­με­νης σήμε­ρα «προ­στα­σί­ας», μια εξέ­λι­ξη που διευ­κο­λύ­νει τη δυνα­τό­τη­τα κατα­σχέ­σε­ων από την πλευ­ρά των τρα­πε­ζών και εντεί­νει τους εκβια­σμούς σε βάρος λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών που αδυ­να­τούν να απο­πλη­ρώ­σουν τα στε­γα­στι­κά τους δάνεια

Αυτό που προ­στα­τεύ­ε­ται βάσει του νόμου 4224/2013 είναι η κύρια κατοι­κία αντι­κει­με­νι­κής αξί­ας έως 200.000 ευρώ υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση το ετή­σιο δηλω­θέν εισό­δη­μα να είναι έως 35.000 ευρώ, η συνο­λι­κή κινη­τή και ακί­νη­τη περιου­σία έως 270.000 ευρώ και εξ αυτών οι κατα­θέ­σεις να μην ξεπερ­νούν τις 15.000 ευρώ. Οι οφει­λέ­τες που έκα­ναν χρή­ση αυτής της ρύθ­μι­σης υπο­χρε­ού­νταν να κατα­βάλ­λουν μηνιαί­ως το 10% ή 20% του μηνιαί­ου εισο­δή­μα­τός τους.

Από 1η Γενά­ρη 2015 ωστό­σο η πρώ­τη κατοι­κία θα «προ­στα­τεύ­ε­ται» μέσω της υπα­γω­γής στο νόμο 3869/2010, γνω­στό ως νόμο Κατσέλη.

Ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης, Κ. Σκρέ­κας, παρέ­πεμ­ψε την «προ­στα­σία» της πρώ­της κατοι­κί­ας από τους πλει­στη­ρια­σμούς των τρα­πε­ζών στο λεγό­με­νο «Κώδι­κα Δεο­ντο­λο­γί­ας» των τρα­πε­ζών, που έχει καταρ­τί­σει η Τρά­πε­ζα της Ελλά­δας, λέγο­ντας ότι «η πρώ­τη κατοι­κία δεν κιν­δυ­νεύ­ει για τους δανειο­λή­πτες που έχουν οικο­νο­μι­κή δυσχέρεια».

Ο Κώδι­κας Δεο­ντο­λο­γί­ας των Τρα­πε­ζών περιέ­χει γενι­κές αρχές συμπε­ρι­φο­ράς τόσο για τις δανεί­στριες τρά­πε­ζες όσο και για τους δανειο­λή­πτες, με στό­χο την εξεύ­ρε­ση εναλ­λα­κτι­κών τρό­πων εξυ­πη­ρέ­τη­σης ή ορι­στι­κού δια­κα­νο­νι­σμού οφει­λών σε καθυστέρηση.

Προ­βλέ­πει, επί­σης, τα βήμα­τα, τις προ­θε­σμί­ες και το ελά­χι­στο περιε­χό­με­νο ενη­μέ­ρω­σης που οφεί­λουν να παρέ­χουν οι τρά­πε­ζες στους δανειο­λή­πτες και αντί­στρο­φα. Οι δια­δι­κα­σί­ες αυτές είναι πιο απαι­τη­τι­κές για τους δανειο­λή­πτες που δεν μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν οικο­νο­μι­κά και μπο­ρεί να οδη­γή­σουν και σε πλει­στη­ρια­σμό του σπι­τιού τους.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο