Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο ανανεωμένο “Μπαράκι της Διδότου”

Να πάμε πίσω στο 2017–18; Ή στα τέλη Σεπτέμ­βρη 2022; Ένα από τα πιο γνω­στά στέ­κια του κέντρου της Αθή­νας, το ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΗΣ ΔΙΔΟΤΟΥ- Πολυ­χώ­ρος Πολι­τι­σμού , ανα­και­νι­σμέ­νο εσω­τε­ρι­κά αλλά και εξω­τε­ρι­κά, μας περι­μέ­νει, για να περά­σου­με παρέα μια όμορ­φη ποιο­τι­κή πολι­τι­στι­κή χρο­νιά! Γεμά­το  τρα­γού­δια, μου­σι­κές και εκδη­λώ­σεις που θα τιμούν τον θεα­τή και την ιστο­ρία του χώρου. Ένα πρό­γραμ­μα σφι­χτό, μονα­δι­κό και καλο­δου­λε­μέ­νο που συν­δυά­ζει με εμφα­τι­κό τρό­πο δια­φο­ρε­τι­κά πράγ­μα­τα, που στο βάθος τους όμως έχουν μια κοι­νή αρχή και ρίζα, τις Τέχνες και τον Πολι­τι­σμό όπου συνυ­πάρ­χουν αρμο­νι­κά οι μου­σι­κές παρα­στά­σεις με τις παρου­σιά­σεις δίσκων, τα “Μικρά Συμπό­σια” (αφιε­ρώ­μα­τα σε σημα­ντι­κούς ανθρώ­πους του τρα­γου­διού της μου­σι­κής και της ποί­η­σης) με τις παρου­σιά­σεις βιβλίων.

Μια ΝΕΑ σύγ­χρο­νη και ανα­βαθ­μι­σμέ­νη ΜΠΟΥΑΤ, με μου­σι­κές παρα­στά­σεις _προτάσεις ποιο­τι­κής ψυχα­γω­γί­ας και δια­σκέ­δα­σης από κατα­ξιω­μέ­νους καλ­λι­τέ­χνες, αλλά και νέους που ψάχνουν μια καλή πορεία στη μου­σι­κή και στο τραγούδι.

Οδός Διδό­του 3 –Κολω­νά­κι, στο κέντρο της Αθή­νας, πλη­σί­ον του Μετρό (στά­ση Πανε­πι­στή­μιο) και των άλλων μέσων μετα­φο­ράς, με μεγά­λη ποι­κι­λία ποτών και προ­σι­τές ακό­μη τιμές.

Ο 902.gr μας προ­τεί­νει Κώστα Βλα­χού­τσο, που θα εμφα­νι­στεί ζωντα­νά στο «Μπα­ρά­κι της Διδό­του — Νέα Μπουάτ» την Παρα­σκευή 5 Απρί­λη στις 21.45. Μαζί του θα παί­ξουν και θα τρα­γου­δή­σουν οι Ευστα­θία Γαρ­μπή, Γιάν­νης Κοξα­ρά­κης, Νώντας Κυρ­γιά­κης και Στέ­φα­νος Μπό­γδος. Στο πρό­γραμ­μα θα ακου­στούν τρα­γού­δια του συν­θέ­τη, αλλά και επι­τυ­χί­ες μεγά­λου φάσμα­τος της ελλη­νι­κής μουσικής.

Ο Κώστας Βλα­χού­τσος είναι ένας νέος τρα­γου­δο­ποιός που έκα­νε την εμφά­νι­ση του στη δισκο­γρα­φία τον Ιού­νιο του 2022 με το digital single «Μια Βόλ­τα Στη Γη». Στην πορεία προ­χώ­ρη­σε στην έκδο­ση της πρώ­της του ολο­κλη­ρω­μέ­νης δου­λειάς με το δίσκο «Ξαν­θή» και συνέ­χι­σε με το τρα­γού­δι «Γόν­δο­λα» τον Οκτώ­βρη του 2023. Τον Φλε­βά­ρη του 2024 εξέ­δω­σε το τελευ­ταίο του τρα­γού­δι με τον τίτλο «Κάπου υπάρ­χει λίγο φως».

Είσο­δος: 7 ευρώ
Τηλέ­φω­νο κρα­τή­σε­ων: 210 3642990 (14.00–22.00)

Δείτε εδώ
μια ιστορία χρόνων και χρόνων μέσα
από φωτογραφίες _περισσότερα

“Μπα­ρά­κι της Διδό­του”: Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου και Γιώρ­γος Παυ­λά­κος στις 26 Μάρτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο