Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ψηφίζουμε «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» — για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων!

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου ψηφίζουμε-στηρίζουμε Λαϊκή Συσπείρωση Υποψήφια δήμαρχος Αναστασία Τηλεγράφου

Συν­δη­μό­τες, συνδημότισσες 

Μπρο­στά στις εκλο­γές στις 8 Οκτώ­βρη και στον δήμο Δίου-Ολύ­μπου οι εργα­ζό­με­νοι, οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, οι αγρό­τες, οι συντα­ξιού­χοι, οι νέοι και οι νέες χρειά­ζε­ται να σκεφτούν:

 • Ποιος μπο­ρεί να εκφρά­σει μέσα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο τους αγώ­νες, τα αιτή­μα­τα, τις διεκ­δι­κή­σεις και τις αγω­νί­ες της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας του λαού;

 • Ποιος θα είναι την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών η μονα­δι­κή δύνα­μη απο­κά­λυ­ψης και καταγ­γε­λί­ας της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της δημο­τι­κής αρχής που υλο­ποιεί πιστά την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή της ΝΔ και της ΕΕ;

 • Ποιος είναι αυτό που κόντρα στη λογι­κή «κόστους-οφέ­λους» θα επι­μέ­νει για μέτρα προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής, της λαϊ­κής περιου­σί­ας και του περιβάλλοντος;

 • Τι τοπι­κές αρχές και εκλεγ­μέ­νους έχει ανά­γκη ο λαός; Αυτές που όταν απαι­τεί έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής ή αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας να του απα­ντούν ό,τι και οι κυβερ­νή­σεις; Πως «οι πόροι δεν φτά­νουν», να του συστή­νουν «ατο­μι­κή ευθύ­νη» ως «αναρ­μό­διοι», να μιλά­νε για «αστο­χί­ες» και «αρρυθ­μί­ες» μελε­τών και έργων;

 • Ή ακού­ρα­στους αγω­νι­στές που δεν θα συμ­βι­βά­ζο­νται με το ασφυ­κτι­κό πλαί­σιο, αλλά θα δίνουν μάχες ενά­ντια σε καθε­τί που μπαί­νει εμπό­διο στην ανα­κού­φι­ση του λαού, που δεν θα αφή­νουν τελι­κά σε «χλω­ρό κλα­ρί» κυβερ­νή­σεις και επι­τε­λεία, ή εκλεγ­μέ­νους «μπρο­στι­νούς» της κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των που έχουν κυβερ­νή­σει και που ανα­λαμ­βά­νουν ρόλο «πυρο­σβέ­στη», στις λαϊ­κές αντι­δρά­σεις και διεκδικήσεις;

 • Τελι­κά, τι θα αντι­πα­ρα­τά­ξει ο λαός απέ­να­ντι στο ενιαίο αντι­λαϊ­κό μπλοκ που συγκρο­τούν η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος, όπως και οι παρα­τά­ξεις τους σε Δήμο και Περι­φέ­ρεια, με τα προ­γράμ­μα­τά τους να μοιά­ζουν σαν δυο στα­γό­νες νερό;

Η μαζική, αποφασιστική ενίσχυση του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι η απάντηση

Ακό­μη περισ­σό­τε­ρους εκλεγ­μέ­νους της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης που θα γίνουν η φωνή διεκ­δί­κη­σης και αγώ­να μέσα κι έξω από το Δημο­τι­κό Συμβούλιο.

Ακό­μη περισ­σό­τε­ρους εκλεγ­μέ­νους με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση που δε θα δεσμέ­υο­νται από επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και μπο­ρούν να είναι η μονα­δι­κή πραγ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση και αντί­στα­ση στην δημο­τι­κή αρχή των κομ­μά­των (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ), και άλλων δήθεν ανε­ξάρ­τη­των, πλή­ρως εξαρ­τη­μέ­νων με την κυρί­αρ­χη πολι­τι­κή, και που όλοι μαζί είναι συνυ­πεύ­θυ­νοι για τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός της περιο­χής μας.

Αυτή είναι η μονα­δι­κή απά­ντη­ση για τον λαό!

Όλα κρίνονται από την απάντηση στο δίλημμα: προτεραιότητα οι λαϊκές ανάγκες ή τα κέρδη των επιχειρηματιών

Την τετρα­ε­τία που πέρα­σε, η συναί­νε­ση και η «σύν­θε­ση» σχε­δόν όλων των παρα­τά­ξε­ων (πλην Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης) ήταν απο­κα­λυ­πτι­κή. Συνε­δριά­σεις γίνο­νταν με την ελά­χι­στη δυνα­τή πλειο­ψη­φία μια που δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι «έλα­μπαν» δια της απου­σί­ας τους. Είναι οι ίδιοι που ζητούν την ψήφο σας και σ’ αυτές τις εκλογές!

Η σύγκλι­ση των κομ­μά­των τους στην κεντρι­κή πολι­τι­κή σκη­νή έγι­νε κυριο­λε­κτι­κά ΤΑΥΤΙΣΗ σε ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τη λει­τουρ­γία του Δήμου και σε ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τη ζωή του λαού μας. 

Όλοι τους :

Συμ­φω­νούν ότι η χρη­μα­το­δό­τη­ση του δήμου θα γίνε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο με ίδια έσο­δα, δηλα­δή με την επι­πλέ­ον φορο­λό­γη­ση του λαού. Πρα­κτι­κά αυτό σημαί­νει ότι όσο η κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση μειώ­νε­ται αυξά­νο­νται οι ίδιοι πόροι από τη συνε­χή φορο­λό­γη­ση των δημο­τών. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι πως το 2022 μόλις το 44% των εσό­δων προ­έρ­χε­ται από την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση και το 56% από το χαρά­τσω­μα με τέλη, φόρους πρό­στι­μα που επι­βάλ­λει ο δήμος Δίου-Ολύμπου.

Συμ­φω­νούν στη γενί­κευ­ση της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας, δηλα­δή βασι­κές υπη­ρε­σί­ες του δήμου να είναι επί πληρωμή.

Συμ­φω­νούν στη γενί­κευ­ση των προ­σω­ρι­νών, των ελα­στι­κών, των απα­ρά­δε­κτων σχέ­σε­ων εργα­σί­ας στους εργα­ζό­με­νους του Δήμου. Έτσι έχου­με φτά­σει περί­που οι μισοί εργα­ζό­με­νοι να είναι συμ­βα­σιού­χοι, ωφε­λού­με­νοι, κακο­πλη­ρω­μέ­νοι σε μόνι­μη ανα­σφά­λεια και πολι­τι­κή ομη­ρία. Δια­φω­νούν μόνο για το ποιος θα προ­σλά­βει περισ­σό­τε­ρους ημέτερους…

Συμ­φω­νούν με την τερά­στια υπο­στε­λέ­χω­ση, την έλλει­ψη μηχα­νο­λο­γι­κού και τεχνι­κού εξο­πλι­σμού και της ολο­κλη­ρω­τι­κής εξάρ­τη­σης υλο­ποί­η­σης όλων των ανα­γκαί­ων τεχνι­κών έργων και εργα­σιών από ιδιω­τι­κούς φορείς με απευ­θεί­ας ανα­θέ­σεις ή απευ­θεί­ας διαπραγματεύσεις.

Μπρο­στά σ’ αυτές τις εκλο­γές η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Δίου-Ολύ­μπου απευ­θύ­νε­ται σε όλους και σας καλεί να σκε­φτεί­τε, να προ­βλη­μα­τι­στεί­τε και να ψηφί­σε­τε με ενιαία κρι­τή­ρια, για­τί ενιαία είναι και η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που τ’ απο­τε­λέ­σμα­τά της ζού­με καθημερινά. 

Δεν υπάρ­χει αντι­λαϊ­κό μέτρο, δεν υπάρ­χει βάσα­νο που να βίω­σα­με τα τελευ­ταία χρό­νια, που να μην έχει τη σφρα­γί­δα, την υπο­γρα­φή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης των κυβερ­νή­σε­ων και να μην έχει υλο­ποι­η­θεί στην πρά­ξη από τη Δημο­τι­κή και Περι­φε­ρεια­κή Αρχή (απο­λύ­σεις, ευέ­λι­κτες εργα­σια­κές σχέ­σεις, εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της πρό­νοιας και της υγεί­ας, ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της λαϊ­κής περιου­σί­ας και υπη­ρε­σιών, χαρά­τσια, ενί­σχυ­ση με κάθε τρό­πο των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών κ.α.).

Είναι στο χέρι μας να τους γυρίσουμε την πλάτη

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σου ζητά­με και σ’ αυτές τις εκλο­γές να μας εμπι­στευ­τείς. Για­τί και αυτά τα 4 χρό­νια στα­θή­κα­με με όλες μας τις δυνά­μεις στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, μέσα και έξω από το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, ακό­μη και στην περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας που το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο μπή­κε στον «γύψο» και κρύ­φτη­κε σε συνε­δριά­σεις πίσω από το «μαύ­ρο» μια οθόνης. 

Δεν υπο­χω­ρή­σα­με μπρο­στά στις δυσκο­λί­ες. Πάντα με θέσεις και κρι­τι­κή που στη­ρι­ζό­ταν και στη­ρί­ζε­ται στην αντι­πα­ρά­θε­ση θέσε­ων και όχι προ­σω­πι­κών επι­θέ­σε­ων που τρέ­φουν το πολι­τι­κό κουτσομπολιό. 

Παλέ­ψα­με και παλεύ­ου­με με συνέ­πεια για την από­κρου­ση της βάρ­βα­ρης επί­θε­σης που ζού­με σε όλα τα επί­πε­δα της ζωής μας. 

Δώσα­με και δίνου­με μάχες για να μη ιδιω­τι­κο­ποι­η­θούν υπη­ρε­σί­ες του δήμου, για να μειω­θούν και να καταρ­γη­θούν τα δημο­τι­κά τέλη, να καταρ­γη­θούν τα διό­δια, να μην παρα­χω­ρη­θούν-ξεπου­λη­θούν δημο­τι­κές εκτά­σεις, να εξα­σφα­λι­στούν τα Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας σε όλους τους εργα­ζό­με­νους, για μόνι­μη και στα­θε­ρή δουλειά.

Κάνα­με παρεμ­βά­σεις για τη δημιουρ­γία υπο­δο­μών και έργων με κρι­τή­ριο τη βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών δια­βί­ω­σης των συμπο­λι­τών μας, όπως μέτρα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής, αντι­σει­σμι­κής, αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, για τον Βιο­λο­γι­κό Καθα­ρι­σμό νότιας Πιε­ρί­ας, τον ΧΥΤΑ Λιτο­χώ­ρου, ενά­ντια στην τιμο­λο­για­κή πολι­τι­κή της ΔΕΥΑΔΟΛ και του ΦΟΔΣΑ, για τα προ­βλή­μα­τα ύδρευ­σης και υδρο­δό­τη­σης σε όλους τους οικι­σμούς του δήμου, για την αντι­κα­τά­στα­ση σωλή­νων ύδρευ­σης από αμί­α­ντο, για τα απαρ­χαιω­μέ­να δίκτυα ύδρευ­σης-απο­χέ­τευ­σης, για το σχέ­διο πόλε­ως σε Λιτό­χω­ρο και Πλαταμώνα.

Συγκρου­στή­κα­με συνο­λι­κά με τις πολι­τι­κές εκεί­νες που θέλουν τον δήμο να είναι το μακρύ χέρι του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, τις οποί­ες εφαρμόζει.

Ζητή­σα­με τη προ­στα­σία των μικρο­ο­φει­λε­τών, των πιο αδύ­να­των κοι­νω­νι­κών ομά­δων με συνε­χείς προ­τά­σεις για κοι­νω­νι­κά τιμο­λό­για υπη­ρε­σιών, για την ύδρευ­ση, την άρδευ­ση κλπ.

Απαι­τή­σα­με λει­τουρ­γία των δημο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, όχι με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια αλλά με κρι­τή­ρια κοι­νω­νι­κής ανταπόδοσης.

Υπε­ρα­σπι­στή­κα­με τη δημό­σια και δημο­τι­κή περιου­σία ένα­ντι της προ­σπά­θειας ιδιω­τι­κο­ποί­η­σής τους (παρα­χώ­ρη­ση 1.005 στρ. Στην ΕΤΒΑ για τη δημιουρ­γία επι­χει­ρη­μα­τι­κό βιο­μη­χα­νι­κό πάρ­κο, παρα­χώ­ρη­ση το πάρ­κο στο παλιό αμμο­ρυ­χείο σε Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρεία κ.α) .

Προ­τεί­να­με έργα υπο­δο­μής και ανα­πλά­σεις στα χωριά που θα σέβο­νται το παρα­δο­σια­κό τους χρώμα. 

Στην πρό­τα­σή μας για μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά και στε­λέ­χω­ση των υπη­ρε­σιών του δήμου με το απα­ραί­τη­το προ­σω­πι­κό για να μπο­ρούν να γίνο­νται μελέ­τες κι έργα, για να λει­τουρ­γούν όλες οι υπη­ρε­σί­ες χωρίς πρό­βλη­μα, απα­ντούν όλοι τους (σε όποιον συν­δυα­σμό κι αν βρί­σκο­νται σήμε­ρα) με δίμη­να, με εργα­ζό­με­νους σε προ­γράμ­μα­τα κοι­νής ωφέ­λειας, με εργα­ζό­με­νους με ημε­ρο­μη­νία λήξης για να ανα­κυ­κλώ­νε­ται η ανερ­γία, η φτώ­χεια, η μιζέ­ρια και η τακτι­κή της πολι­τι­κής ομηρίας. 

Στην πρό­τα­σή μας για ένα τεχνι­κό πρό­γραμ­μα που να ιεραρ­χεί τα έργα υπο­δο­μής για την καλύ­τε­ρη δια­βί­ω­ση των δημο­τών, απα­ντού­σαν με έργα αμφι­βό­λου ανά­γκης και προ­τε­ραιό­τη­τας, με έργα βιτρίνας. 

Να μην υποκύψει κανείς σε πλαστά διλήμματα και ψεύτικες υποσχέσεις

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν κρύ­βε­ται πίσω από ψεύ­τι­κα ψηφο­δέλ­τια της λεγό­με­νης «τοπι­κής κοι­νω­νί­ας». Ξεκά­θα­ρα, τίμια και ειλι­κρι­νά στέ­κε­ται στον αντί­πο­δα της εκμε­ταλ­λευ­τι­κής πολι­τι­κής. Δεν μπο­ρεί να μπει κάτω από κανέ­να πλαί­σιο δήθεν «υπερ­κομ­μα­τι­κών» ή «ανε­ξάρ­τη­των» που δεν το ‘χουν σε τίπο­τα να πιά­νουν και να αφή­νουν τις κομ­μα­τι­κές τους ταυ­τό­τη­τες για να εγκλω­βί­ζουν τη λαϊ­κή συνεί­δη­ση στη λογι­κή της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και της δήθεν ωφέ­λειας που θα ‘χει ο λαός απ’ αυτήν.

Όσες επί­πλα­στες συμ­μα­χί­ες, τεχνη­τές συγκολ­λή­σεις και μετα­γρα­φές έκα­ναν και κάνουν, ο λαός μένει στον ίδιο παρο­νο­μα­στή: φτω­χό­τε­ρος, άνερ­γος, ανα­σφά­λι­στος χωρίς δικαιώ­μα­τα, με μειω­μέ­νες συντά­ξεις, πνιγ­μέ­νος στα χαρά­τσια, ξεκλη­ρι­σμέ­νος από τα χωρά­φια του, με λου­κέ­το στο μαγα­ζί του.

Γι αυτό πρέπει να παραμεριστεί η ηττοπάθεια, η απογοήτευση, η υποταγη

Οι δημό­τες να γυρί­σουν την πλά­τη στους «γυρο­λό­γους» από ψηφο­δέλ­τιο σε ψηφο­δέλ­τιο και τους «μεγα­λο­πα­ρά­γο­ντες» που φόρε­σαν την προ­βιά του δήθεν «ανε­ξάρ­τη­του», για να βάλουν τον λαό από την πίσω πόρ­τα στο μαντρί της αντι­λαϊ­κής πολιτικής. 

Απέ­να­ντι σ’ αυτή την κινού­με­νη άμμο του πολι­τι­κού συστή­μα­τος, η μόνη επι­λο­γή που δε μετα­μορ­φώ­νε­ται και δε μεταλ­λάσ­σε­ται, που δε λέει άλλα τώρα για να κάνει άλλα μετά, που δίνει δύνα­μη στο λαό και την προ­ο­πτι­κή της πραγ­μα­τι­κής ανα­τρο­πής, είναι η Λαϊ­κή Συσπείρωση.

Καλού­με το λαό να ενι­σχύ­σει τα ψηφο­δέλ­τια της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, στο Δήμο και στην Περι­φέ­ρεια, για να ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ από καλύ­τε­ρες θέσεις τόσο μέσα στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο όσο και στο περι­φε­ρεια­κό, απέ­να­ντι στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και την πολι­τι­κή της Ε.Ε.

Για να εκλε­γούν αγω­νι­στές που θα παλεύουν:

 • Για την πλή­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση της Τοπι­κής Διοί­κη­σης από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και την απαί­τη­ση να απο­δο­θούν τα 16 δις ευρώ που έχουν παρα­κρα­τη­θεί από το 2009 μέχρι σήμερα.

 • Για δρα­στι­κή μεί­ω­ση, με στό­χο την κατάρ­γη­ση των αντα­πο­δο­τι­κών τελών.

 • Για να μην υπάρ­ξει καμία δέσμευ­ση τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού, μπλο­κά­ρι­σμα φορο­λο­γι­κής ενη­με­ρό­τη­τας και πλει­στη­ρια­σμός για χρέη φτω­χών λαϊ­κών στρω­μά­των προς τον Δήμο.

 • Για το σχε­δια­σμό και την υλο­ποί­η­ση σε περι­φε­ρεια­κό και τοπι­κό επί­πε­δο υπο­δο­μών και μηχα­νι­σμών δημό­σιας προ­στα­σί­ας από φυσι­κές κατα­στρο­φές. Μέτρα αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης, αντι­πυ­ρι­κής και αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, δίκτυα ύδρευ­σης και άρδρευ­σης, προ­στα­σία πηγών- πομό­νων, με απο­κλει­στι­κό γνώ­μο­να τη βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας ζωής της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας και τη δημιουρ­γία θέσε­ων εργασίας.

 • Για τη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των με γνώ­μο­να τις λαϊ­κές ανά­γκες, το περι­βάλ­λον, τη δημό­σια υγεία και όχι με κρι­τή­ριο την επι­χει­ρη­μα­τι­κή κερδοφορία.

 • Για την ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη και ανά­πτυ­ξη της αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κής παρα­γω­γής. Ιδιαί­τε­ρα μέτρα για την ανά­πτυ­ξη της αμπε­λο­καλ­λιέρ­γειας, του καπνού, του ακτι­νι­δί­ου, των οπω­ρο­φό­ρων, τη δημιουρ­γία μετα­ποι­η­τι­κών μονά­δων παρα­γω­γής τρο­φί­μων και ζωοτροφών.

 • Για την του­ρι­στι­κή και βιο­τε­χνι­κή ανά­πτυ­ξη με την αξιο­ποί­η­ση των δυνα­το­τή­των της περιο­χής. Λει­τουρ­γία δικτύ­ου μικρών του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των & ενοι­κια­ζό­με­νων δωμα­τί­ων. Ενθάρ­ρυν­ση του ορει­νού αθλη­τι­κού εναλ­λα­κτι­κού του­ρι­σμού (δια­δρο­μές πεζο­πο­ρί­ας, ορει­βα­σί­ας, ποδη­λα­σί­ας, φαραγ­γιού). Προ­στα­σία & ανά­δει­ξη των παρα­δο­σια­κών οικι­σμών Παντε­λε­ή­μο­να, Πόρων και Λεπτο­κα­ρυάς. Ανά­πλα­ση του ιστο­ρι­κού κέντρου του Λιτοχώρου.

 • Για την προ­στα­σία των κοι­νό­χρη­στων εκτά­σε­ων από κατα­πα­τη­τές. Για να απο­τρέ­ψου­με ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις χώρων και «φιλέ­των» σε ντό­πιους και ξένους μεγαλο-επιχειρηματίες.

 • Για τη λήψη μέτρων για την προ­στα­σία του ορει­νού όγκου, των δασών, των ποτα­μών –του περι­βάλ­λο­ντος γενι­κό­τε­ρα- για την ανά­πτυ­ξη και τις ανά­γκες των κατοί­κων και όχι των πολυ­ε­θνι­κών και του επι­χει­ρη­μα­τι­κού κέρ­δους. Για την ασφα­λή διευ­θέ­τη­ση και οριο­θέ­τη­ση των ρεμάτων.

 • Για να περιέλ­θουν άμε­σα στο Δήμο και να αξιο­ποι­η­θούν προς όφε­λος των δημο­τών: το κάμπινγκ του ΕΟΤ στη Σκο­τί­να, οι εγκα­τα­στά­σεις του εργο­στα­σί­ου ξυλεί­ας στο Λιτό­χω­ρο, οι εκτά­σεις της παλιάς σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής στον Πλα­τα­μώ­να, κτλ. 

 • Για άμε­ση επί­λυ­ση με πολι­τι­κή λύση του προ­βλή­μα­τος που έχει δημιουρ­γη­θεί ανα­φο­ρι­κά με τις ιδιο­κτη­σί­ες των Λιτο­χω­ρι­τών μέσα στα 13.500 χιλιά­δες στρέμ­μα­τα που κέρ­δι­σε ο πρώ­ην Δήμος Λιτοχώρου.

 • Για άμε­ση περι­βαλ­λο­ντι­κή απο­κα­τά­στα­ση του Αμμο­ρυ­χεί­ου Λιτο­χώ­ρου και της Βροντούς.

 • Για να μην αλλά­ξει χρή­ση το αλιευ­τι­κό κατα­φύ­γιο της Γρί­τσας και να προ­στα­τευ­θούν οι ψαρά­δες της περιο­χής, να βελ­τιω­θούν οι εγκα­τα­στά­σεις του χωριού των ψαράδων.

 • Για να απο­μα­κρυν­θούν τα διά­σπαρ­τα πεδία βολής από τον Όλυ­μπο και να στα­μα­τή­σει να είναι η περιο­χή ένα απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­ΝΑ­ΤΟϊ­κό στρατόπεδο.

 • Για απο­μά­κρυν­ση των λυμά­των από τις κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές και σύν­δε­ση των απορ­ρο­φη­τι­κών βόθρων της επέ­κτα­σης των οικι­σμών με το βιο­λο­γι­κό καθα­ρι­σμό για να στα­μα­τή­σει η μόλυν­ση των υπό­γειων υδάτων. 

 • Για ασφα­λή και άνε­τη οδι­κή σύν­δε­ση των δημο­τι­κών δια­με­ρι­σμά­των του Δήμου, κατα­σκευή της παρο­λύ­μπιας οδού και σύν­δε­ση των νέων οικι­σμών με τους παλιούς. Για σύν­δε­ση των του­ρι­στι­κών και παρα­δο­σια­κών περιο­χών με τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς. Για την εξα­σφά­λι­ση των ανα­γκαί­ων έργων οδο­ποι­ί­ας σε όλο το οδι­κό και επαρ­χια­κό δίκτυο. Για ολο­κλη­ρω­μέ­νη κυκλο­φο­ρια­κή μελέ­τη στο Λιτό­χω­ρο και την κατα­σκευή επι­τέ­λους του περι­με­τρι­κού δρό­μου. Για τη διά­νοι­ξη περι­φε­ρεια­κών χώρων στάθ­μευ­σης στο Λιτό­χω­ρο και στις του­ρι­στι­κές κυρί­ως περιοχές.

 • Για αντι­κα­τά­στα­ση των δημο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων από καλά οργα­νω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες, στε­λε­χω­μέ­νες από εργα­ζό­με­νους με μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά με πλή­ρη δικαιώματα. 

 • Για προ­σλή­ψεις εξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού, επι­στη­μο­νι­κού, τεχνι­κού, διοι­κη­τι­κού. Πλή­ρη στε­λέ­χω­ση των Τεχνι­κών Υπη­ρε­σιών για να μπο­ρούν να μελε­τώ­νται και υλο­ποιού­νται έργα με ίδια μέσα και αυτεπιστασία.

 • Για την καθο­λι­κή παρο­χή υψη­λού επι­πέ­δου δωρε­άν υπη­ρε­σιών Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας και Πρό­νοιας, με την ανά­πτυ­ξη, στε­λέ­χω­ση και εξο­πλι­σμό ανα­γκαί­ων υπο­δο­μών (Κέντρου Υγεί­ας και αγρο­τι­κών ιατρεί­ων) και χρη­μα­το­δό­τη­ση απο­κλει­στι­κά από το κράτος.

 • Για τη λει­τουρ­γία παι­δι­κών σταθ­μών σε όλα τα χωριά και ΚΑΠΗ, στε­λέ­χω­ση τους με μόνι­μο και επαρ­κή επι­στη­μο­νι­κό και λοι­πό προ­σω­πι­κό, χωρίς τρο­φεία και οικο­νο­μι­κή συμ­με­το­χή των δημο­τών. Για την προ­στα­σία των ΑμεΑ, των ηλι­κιω­μέ­νων, μέσα από ένα διευ­ρυ­μέ­νο κρα­τι­κό δίκτυο δομών. 

 • Για να υπάρ­ξει άμε­σα πρό­γραμ­μα ενί­σχυ­σης της ερα­σι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας και ανά­πτυ­ξης των αθλη­τι­κών υπο­δο­μών του δήμου, με δημιουρ­γία νέων γηπέ­δων, για την κάλυ­ψη των ανα­γκών άθλη­σης των δημο­τών και των δεκά­δων αθλη­τι­κών σωμα­τεί­ων, για μαζι­κό λαϊ­κό αθλη­τι­σμό που θα είναι δικαί­ω­μα για όλους και όχι πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα για λίγους.

 • Χώρους προ­στα­σί­ας των αδέ­σπο­των, δημο­τι­κό κτη­νια­τρείο και κλινικές.

 • Για ανει­ρή­νευ­το πόλε­μο κατά των ναρ­κω­τι­κών, κινη­το­ποί­η­ση φυσι­κών και νομι­κών προ­σώ­πων στον αγώ­να κατά των ναρ­κω­τι­κών με στό­χο θεσμο­θέ­τη­ση προ­γραμ­μά­των πρω­το­γε­νούς πρό­λη­ψης από την πολι­τεία, ενη­μέ­ρω­ση της νεο­λαί­ας, συμ­βο­λή με κάθε τρό­πο στην πρό­λη­ψη. ΟΧΙ σε όλα τα ναρ­κω­τι­κά και τα υποκατάστατα. 

Δεν υποσχόμαστε τίποτε περισσότερο παρά μόνο ότι δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του

Αυτή είναι η δια­φο­ρά. Για αυτό κι εμείς λέμε κάντε το βήμα. Κάντε τη δια­φο­ρά. Περισ­σό­τε­ροι εκλεγ­μέ­νοι κοι­νο­τι­κοί, δημο­τι­κοί και περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης ανοί­γουν το δρό­μο έχο­ντας όρα­μα την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών αναγκών. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΤΟΥ σε Δήμο και Περιφέρεια

Μαζί με τον λαό στους αγώνες για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Δίου-Ολύμπου στο Facebook: https://www.facebook.com/LASYDIOUOLYMPOU

«Λαϊκή Συσπείρωση» Κεντρικής Μακεδονίας

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο