Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο εδώλιο η Ρ. Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας — Αναβολή θα ζητήσει ο συνήγορός της

Σχε­δόν έναν χρό­νο από τον θάνα­το της Τζωρ­τζί­νας Δασκα­λά­κη , η μητέ­ρα της Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου θα βρε­θεί σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα απέ­να­ντι στους δικα­στές του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου κατη­γο­ρού­με­νη ως υπαί­τια για ένα “εγκλη­μα­τι­κό σχέ­διο εξό­ντω­σης” της κόρης της . Ένα δόλιο σχέ­διο το οποίο ‚κατά τις δικα­στι­κές αρχές, πριν “απο­δώ­σει το προσ­δο­κώ­με­νο απο­τέ­λε­σμα” για την κατη­γο­ρου­μέ­νη ‚άφη­σε το παι­δί με τετρα­πλη­γία στα επτά­μι­σι του χρόνια.

Η εξέ­λι­ξη της δίκης ‚που εισά­γε­ται με νού­με­ρο 1 στο πινά­κιο του δικα­στη­ρί­ου, είναι αμφί­βο­λη καθώς ο συνή­γο­ρος της 34χρονης κατη­γο­ρου­μέ­νης Αλέ­ξης Κού­γιας, φέρε­ται να σκο­πεύ­ει να ζητή­σει την ανα­βο­λή της εκδί­κα­σης επι­κα­λού­με­νος κυρί­ως ισχυ­ρά κωλύ­μα­τα με εν εξε­λί­ξει δίκες που παρί­στα­ται. Έτσι δεν ανα­μέ­νε­ται να προ­χω­ρή­σει η δια­δι­κα­σία ακό­μη κι αν το δικα­στή­ριο απορ­ρί­ψει το αίτη­μα του κ. Κού­για, περισ­σό­τε­ρο πιθα­νό θεω­ρεί­ται να δώσει δια­κο­πή σε άλλη δικάσιμο.

Η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου είναι υπό­λο­γη για την δολο­φο­νία της Τζωρ­τζί­νας στις 29 Ιανουα­ρί­ου 2022 στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων “Αγλαϊα Κυρια­κού” ‚αλλά και για την από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας της πρω­τό­το­κης κόρης της, στις 11 Απρι­λί­ου 2021. Τότε το παι­δί ‚που είχε εισα­χθεί στο Καρα­μαν­δά­νειο Νοσο­κο­μείο Πάτρας , χωρίς καμία παθο­λο­γι­κή ένδει­ξη είχε υπο­στεί καρ­δια­κή ανα­κο­πή, η οποία, σύμ­φω­να με το βού­λευ­μα παρα­πο­μπής της κατη­γο­ρού­με­νης, ήταν απο­τέ­λε­σμα χορή­γη­σης ισχυ­ρής τοξι­κής ουσί­ας, πιθα­νό­τα­τα κετα­μί­νης, συμ­βάν που αντι­με­τω­πί­στη­κε μετά από τερά­στια προ­σπά­θεια των για­τρών. Η Τζωρ­τζί­να επέ­ζη­σε εκεί­νη την φορά, όμως είχε υπο­στεί υπο­ξι­κή — ισχαι­μι­κή εγκε­φα­λο­πά­θεια με απο­τέ­λε­σμα, σύμ­φω­να με την δικο­γρα­φία, “να μετα­βλη­θεί από ένα υγιέ­στα­το κορι­τσά­κι σε ένα ολο­κλη­ρω­τι­κά ανά­πη­ρο άτο­μο και “βάρος” πλέ­ον για την καθη­με­ρι­νό­τη­τα και την εξέ­λι­ξη της ζωής της κατη­γο­ρου­μέ­νης, ιδί­ως μετά την ουσια­στι­κή απο­μά­κρυν­ση του πατέ­ρα του, από αυτήν”.

Η Τζωρ­τζί­να παράλ­λη­λα, βίω­σε δυσβά­στα­κτα, τραυ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα με τις απώ­λειες των δύο μικρό­τε­ρων αδελ­φών της που “πήγαν στον ουρα­νό”: πρώ­τη η 3,5 ετών Μαλέ­να τον Απρί­λιο του 2019 στο Νοσο­κο­μείο “Αγλα­ΐα Κυρια­κού” και μετά η μόλις έξι μηνών Ίρι­δα τον Μάρ­τιο του 2021 στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας. Το μωρό κοι­μό­ταν στο ίδιο δωμά­τιο με την Τζωρ­τζί­να και φαί­νε­ται να εξέ­πνευ­σε από ασφυ­κτι­κό θάνα­το. Η 34χρονη είναι κατη­γο­ρού­με­νη και για τους θανά­τους των δύο μικρό­τε­ρων κορι­τσιών και εκκρε­μεί η απο­λο­γία της.

“Μία άκαρδη εξόντωση-Ένα παιδί “προγραμμένο” που ταλαιπωρήθηκε πολύ”

Για τις δικα­στι­κές αρχές ο θάνα­τος της “Γεωρ­γί­ας Δασκα­λά­κη σε ηλι­κία 8 ετών και 3 μηνών”, πρώ­του παι­διού της οικο­γέ­νειας από την Πάτρα, χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως ένα από τα πλέ­ον “επα­χθή εγκλή­μα­τα” με “ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά” με δρά­στη μία μητέ­ρα “ψυχρή” και “άστορ­γη”. Η 34χρονη ‚κατά την εκτί­μη­ση των δικα­στών ‚απορ­ρο­φη­μέ­νη από την προ­σπά­θεια συνε­χούς “διεκ­δί­κη­σης” του ‚πλέ­ον εν δια­στά­σει ‚συζύ­γου ‚με τον οποίο είχαν μία ταρα­χώ­δη σχέ­ση με “ανα­χω­ρή­σεις και επι­στρο­φές”, όταν απορ­ρί­φθη­κε ερω­τι­κά από αυτόν, προ­χώ­ρη­σε στην επι­χεί­ρη­ση εκδί­κη­σής του, “δια της θανά­τω­σης” του παι­διού. Απο­φά­σι­σε να εξο­ντώ­σει και το αγα­πη­μέ­νο παι­δί του συζύ­γου της, όταν είδε πως εκεί­νος επέ­στρε­ψε στο σπί­τι χωρίς όμως να τερ­μα­τί­σει μία σχέ­ση που είχε στο μετα­ξύ συνά­ψει με μία άλλη γυναίκα.

Μία “άκαρδη εξόντωση” αναφέρεται στην δικογραφία

Ο πατέ­ρας της Τζωρ­τζί­νας είναι πια απέ­να­ντι από την Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου , καθώς έχει δηλώ­σει παρά­στα­ση προς υπο­στή­ρι­ξη της κατη­γο­ρί­ας (Πολι­τι­κή Αγωγή).

Σύμ­φω­να με το βού­λευ­μα παρα­πο­μπής της 34χρονης, η οποία κρί­θη­κε προ­φυ­λα­κι­στέα για τον θάνα­το της Τζωρ­τζί­νας τον Απρί­λιο του 2022, βασι­κός άξο­νας του δόλιου σχε­δί­ου που εξύ­φα­νε η κατη­γο­ρού­με­νη για την εξό­ντω­ση του πρώ­του της παι­διού, ήταν το να επέλ­θει ο θάνα­τος εντός Νοσο­κο­μεί­ου, ώστε να μην υπο­ψια­στεί κανείς την μητρι­κή παρέμ­βα­ση. Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία των δικα­στι­κών αρχών η πρω­τό­το­κη κόρη της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη, ένα υγιές χαρού­με­νο και κοι­νω­νι­κό παι­δί , κατέ­λη­ξε μετά από ενέρ­γειες της μητέ­ρας του. Κατά τον Εισαγ­γε­λέα Γιώρ­γο Νού­λη που ειση­γή­θη­κε στο Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών να παρα­πέμ­ψει την Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου σε δίκη, η 34χρονη πριν πετύ­χει τον στό­χο της , ταλαι­πώ­ρη­σε την Τζωρ­τζί­να με μία βασα­νι­στι­κή για το παι­δί “δια­δρο­μή προς τον θάνα­το” . Συνε­χείς εισα­γω­γές σε νοση­λευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα “χωρίς υπαρ­κτά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας επι­κα­λού­με­νη ψευ­δή ιατρι­κά δεδο­μέ­να” αλλά και “επι­θε­τι­κή επι­μο­νή της παρά­τα­σης της νοση­λεί­ας του παι­διού” ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων ο Εισαγγελέας.

Σκο­πός της Πισπι­ρί­γκου, κατά τον Εισαγ­γε­λέα, ήταν να εμφα­νι­στεί ως μία στορ­γι­κή μητέ­ρα απο­μα­κρύ­νο­ντας από πάνω της κάθε υποψία.

Σύμ­φω­να με το παρα­πεμ­πτι­κό βού­λευ­μα, μετά τους θανά­τους της Μαλέ­νας και της Ίρι­δας, το μόνο εν ζωή παι­δί της οικο­γέ­νειας, “ήταν προ­γραμ­μέ­νο” . Το κορι­τσά­κι “δεν μπο­ρού­σε να προ­στα­τεύ­σει επι­τυ­χώς τον εαυ­τό της από επί­θε­ση της ίδιας της μητέ­ρας της. Πολύ δε περισ­σό­τε­ρο κατά την τελι­κή σε βάρος της προ­σβο­λή μετά την ανα­πη­ρία της, στην οποία την κατα­δί­κα­σε η κατηγορουμένη..“επισημαίνεται στην δικο­γρα­φία, η οποία ανα­φέ­ρε­ται σε “άκαρ­δη εξό­ντω­ση” του παιδιού .

Πλην των επι­στη­μο­νι­κών δεδο­μέ­νων, τα οποία αμφι­σβη­τεί η 34χρονη, και των μαρ­τυ­ριών που περι­λαμ­βά­νο­νται στην δικο­γρα­φία, οι δικα­στές που παρέ­πεμ­ψαν σε δίκη την Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, δίνουν μεγά­λη έμφα­ση στην προ­σω­πι­κό­τη­τα της κατη­γο­ρου­μέ­νης, καθώς θεω­ρούν ότι από τα ιδιαί­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της, ανα­κύ­πτει και το κίνη­τρο των πρά­ξε­ων της, αλλά και η δια­χεί­ρι­ση των συνε­πειών τους. “Φαί­νε­ται να υπάρ­χει μία εξι­δα­νί­κευ­ση του θανά­του, που καταρ­γεί για πάντα την ιδέα ότι ο άλλος, είναι άλλος. Και έτσι δεν μπαί­νει στο πέν­θος και τον πόνο” ανα­φέ­ρει η ειδι­κή επι­στή­μο­νας που ως πραγ­μα­το­γνώ­μο­νας συνά­ντη­σε δύο φορές στις φυλα­κές ‚την 34χρονη.

Την κρί­νουν δε, άτο­μο ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νο με “θρα­σύ­τη­τα, έντο­νη αντι­κοι­νω­νι­κό­τη­τα, αδια­φο­ρία για την ανθρώ­πι­νη ζωή”.

Η ίδια η κατη­γο­ρου­μέ­νη αρνεί­ται όσα της απο­δί­δο­νται , ισχυ­ρι­ζό­με­νη πως οι για­τροί και όχι η ίδια, χορή­γη­σαν κετα­μί­νη στην πρω­τό­το­κη κόρη της “Αρνού­μαι στο σύνο­λο της την απο­δι­δό­με­νη σε μένα κατη­γο­ρία, ποτέ δεν επι­δί­ω­ξα, επι­θύ­μη­σα ή προ­κά­λε­σα το θάνα­το του παι­διού μου. Καμιά μητέ­ρα δεν μπο­ρεί να κάνει κακό στο ίδιο της το παι­δί. Η Τζωρ­τζί­να ήταν το πρώ­το μου παι­δί και απο­τε­λού­σε την μεγά­λη μου αδυ­να­μία” ανέ­φε­ρε στην απο­λο­γία της στην Ανακρίτρια.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο