Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο θέατρο Εκστάν, σήμερα Σάββατο στις 20:00 η «Ιστορία της Μαρί»

Μια συνά­ντη­ση με τη ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΟΥΛΗ, ΔΡ ΕΚΠΑ ψυχο­λό­γο, πρό­σε­δρο, μέλος της ΕΕΨΨ πρ. σχο­λι­κή σύμ­βου­λο, το ΔΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΟΥΡΑ, ποι­η­τή- κρι­τι­κό, και το για­τρό ΗΛΙΑ ΣΙΩΡΑ, πρ. διευ­θυ­ντή καρ­διο­λο­γι­κής κλι­νι­κής στον Ευαγγελισμό.

Θα συζη­τή­σουν μετά την παρά­στα­ση με το κοι­νό για την «Ιστο­ρία της Μαρί».

Ένα έργο αστείο που ταυ­τό­χρο­να μας συγκι­νεί βαθύ­τα­τα. Γρά­φτη­κε το 1947 από τον κορυ­φαίο φωτο­γρά­φο του Παρι­σιού του Μεσο­πο­λέ­μου, Ζωρζ Μπρα­σάι. Στην Ελλά­δα παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά.

Η καθα­ρί­στρια Μαρί, μια γυναί­κα αγράμ­μα­τη, μιας κάποιας ηλι­κί­ας, μας κάνει να γελά­με μονο­λο­γώ­ντας δυνα­τά τις σκέ­ψεις της και τις πρά­ξεις της, σα να μιλά­ει στον εαυ­τόν της έγρα­φε ο Χέν­ρυ Μίλ­λερ που θαύ­μα­ζε το έργο, στις 21 Απρι­λί­ου του 1948. Όμως μέσα στις «χαζές φλυα­ρί­ες της», τι αλή­θεια, τι αποκάλυψη!

Την καθα­ρί­στρια Μαρί ερμη­νεύ­ει η Ελέ­νη Παπα­χρη­στο­πού­λου σε σκη­νο­θε­σία, σκη­νι­κά και κοστού­μια του γάλ­λου ηθο­ποιού και σκη­νο­θέ­τη Ζαν – Πωλ Ντενιζόν,
ιστο­ρι­κού βοη­θού του Πήτερ Μπρουκ. Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη, Γιάν­νης Στα­μα­τί­ου. Φωτι­σμοί, Πασχά­λης Τσέρ­νας. Φωτο­γρα­φία, Τού­λα Ροδοπούλου.

Έναρ­ξη: 20:00
Διάρ­κεια: 1 ώρα
Κρα­τή­σεις θέσε­ων: 2130210339 & 6974674513
Εισι­τή­ρια: 10€ κανο­νι­κό, 8€ (γκρουπ, φοι­τη­τές, άνεργοι)
Προ­πώ­λη­ση: https://www.ticketmaster.gr/ticketmaster_se_2005917.html

Θέα­τρο – Πολυ­χώ­ρος Εκστάν: Πατη­σί­ων & Καυ­ταν­τζό­γλου 5
www.ekstaninfo.wixsite.com/ekstan https://www.facebook.com/ekstan

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ζαν – Πωλ ΝΤΕΝΙΖΟΝ. Γάλ­λος ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της με πανευ­ρω-παϊ­κή καριέ­ρα. Θεω­ρεί­ται ως ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους παι­δα­γω­γούς του σύγ­χρο­νου θεά­τρου. Άρχι­σε την καριέ­ρα του με τον Πήτερ Μπρουκ που τον διευ­θύ­νει στον Βυσ­σι­νό­κη­πο, την Τρα­γω­δία της Κάρ­μεν, τη Μαχα­μπα­ρά­τα και την Τρι­κυ­μία. Από την ιδιό­τη­τα του ηθο­ποιού περ­νά­ει πολύ γρή­γο­ρα σ’ αυτήν του βοη­θού σκη­νο­θε­σί­ας, δίπλα πάντα στο Δάσκα­λο, για να προ­χω­ρή­σει στη συνέ­χεια στην ανε­ξάρ­τη­τη καριέ­ρα του σκη­νο­θέ­τη, δρα­μα­τουρ­γού και παι­δα­γω­γού. Από το 2015 συνερ­γά­ζε­ται μόνι­μα στην Ελλά­δα με το θέα­τρο «Εκστάν».

Το 2019 για τη σκη­νο­θε­σία του στις Καρέ­κλες του Ιονέ­σκο τού απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο σκη­νο­θε­σί­ας από την Ένω­ση Ελλή­νων Κρι­τι­κών Θεάτρου.

Ελέ­νη ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. Θεα­τρι­κές σπου­δές στο Πανε­πι­στή­μιο τής Νέας Σορ­βόν­νης Paris III (1990–95 και 1985–88). Δέχτη­κε τη διδα­σκα­λία τού Ζαν – Πωλ Ντε­νι­ζόν, Γιό­σι Όϊντα, Σοτι­γκί Κου­για­τέ, Τάπα Σου­ντά­να από το Θέα­τρο τού Πήτερ Μπρουκ. Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή «Περί­α­κτος» Β. Ρίτσου(1982–85).

Οι σπου­δές της στη φιλο­σο­φι­κή σχο­λή του Α.Π.Θ. την έφε­ραν στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαίδευση.

Ιδρυ­τι­κό μέλος του Θεά­τρου «Εκστάν» έχει πρω­τα­γω­νι­στή­σει σ’ όλες σχε­δόν τις παρα­γω­γές του. Για την ερμη­νεία της στο ρόλο τής Σεμί­ρα­μις στις «Καρέ­κλες» του Ιονέ­σκο, τής απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο ερμη­νεί­ας 2018 από την Ένω­ση Ελλή­νων Κρι­τι­κών Θεάτρου.

Βρα­βείο συγ­γρα­φής θεα­τρι­κού έργου από το ‘’ANALOGIO INTERNATIONAL FESTIVAL 2022’’ για το έργο της «Σε κρα­τάω στην παλά­μη μου σαν το λου­λού­δι» βασι­σμέ­νο σε στί­χους του ποι­η­τι­κού έργου του Κων­στα­ντί­νου Μπούρα.

 

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο