Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο κατάμεστο και φιλόξενο Polis Art Cafe παρουσιάστηκαν τα «Γράμματα της ποίησης»

Την Παρα­σκευή 14 Φεβρουα­ρί­ου παρου­σιά­στη­κε στο φιλό­ξε­νο και κατά­με­στο Polis Art Cafe η ποι­η­τι­κή ανθο­λο­γία «Γράμ­μα­τα της ποί­η­σης» των Εκδό­σε­ων Ατέ­χνως. Περισ­σό­τε­ροι από 200 φίλοι της ποί­η­σης γέμι­σαν το χώρο που πλημ­μύ­ρι­σε από ποί­η­ση. Όλη η παρέα “μεθύ­σα­με” με ποίηση…

Σε μια ημέ­ρα που κάποιοι γιόρ­τα­ζαν τον λεβα­ντί­νο άγιο, το Polis φιλο­ξέ­νη­σε μια όμορ­φη ποι­η­τι­κή βρα­διά με πρω­τα­γω­νι­στές νέους δημιουρ­γούς που έκα­ναν το πρώ­το τους βήμα μαζί, δίπλα σε ώρι­μους και κατα­ξιω­μέ­νους ποι­η­τές, κάτι που σπά­νια συμβαίνει.

Ευτυ­χής συγκυ­ρία η ταυ­τό­χρο­νη έκθε­ση έργων του εικα­στι­κού και ποι­η­τή Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, ένας εκ των 19 ποι­η­τών που συμ­με­τέ­χουν στην ανθο­λο­γία και ανα­δει­κνύ­ουν  με ξεκά­θα­ρο τρό­πο ότι η… σιω­πή δεν είναι δέου­σα στά­ση για το δημιουρ­γό κι ότι «απέ­να­ντι στα κλει­στά σύνο­ρα της καρ­διάς και των κρα­τών κανείς δεν μπο­ρεί να είναι και να μένει απαθής».

Όπως έγρα­ψε η δια­κε­κρι­μέ­νη κιθα­ρί­στρια Εύα Φάμπα: «Ήταν πολύ όμορ­φη βρα­διά γεμά­τη ποί­η­ση, ζεστα­σιά, αγω­νία, αλλά κ αισιο­δο­ξία για τη ζωή και τους ανθρώπους»

Οι: Ανδριά­να Μπιρ­μπί­λη, Αντώ­νης Μπου­ντού­ρης, Ατζέρ Ιχτιάρ, Γεωρ­γία Καλα­μπο­κά, Δέσποι­να Κου­τού­φα­ρη, Ειρή­νη Απο­στο­λί­κα, Ηλέ­κτρα Στρα­τω­νί­ου, Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, Πανα­γής Αντω­νό­που­λος, Σπύ­ρος Ζαχα­ρά­τος, Φαί­δρα Ζαμπα­θά, Χρή­στος Δημου­λάς, Χρή­στος Ζήκος, μεστοί στο λόγο τους, συνέ­βα­λαν τα μάλ­λα στην επι­τυ­χία της εκδήλωσης.

Οι Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας, Άριξ Σαρί­δης, Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη, Δημή­τρης Βαλα­ής, Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης και η Χαρού­λα Βερί­γου που για αντι­κει­με­νι­κούς λόγους δεν κατά­φε­ραν να παρα­βρε­θούν στην εκδή­λω­ση, ήταν «ωσεί παρών».

(Στα­δια­κά θα δημο­σιεύ­σου­με τα χαι­ρε­τι­στή­ρια και των 19 ποιητών)

Την εκδή­λω­ση «έντυ­σαν» με τις απαγ­γε­λί­ες οι ηθο­ποιοί Αλε­ξία Γαβρί­λη και Δώρα Γιαννακοπούλου.

Δε θα ανα­φερ­θού­με σε παρου­σί­ες, για­τί ο καθέ­νας από τους πλέ­ον των 200 ερα­στών της ποί­η­σης ήταν ξεχω­ρι­στός και μοναδικός.

Ο Γιώρ­γος Ηρα­κλέ­ους  έκα­νε μια αρχι­κή προ­σέγ­γι­ση στο θεμα­τι­κό, αισθη­τι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό υλι­κό των ποι­η­μά­των σε μια συλ­λο­γή όπου συνα­ντό­νται 19 δια­φο­ρε­τι­κοί ψυχι­κοί κόσμοι. προ­σπά­θη­σε να βρει την κόκ­κι­νη κλω­στή που συν­δέ­ει δια­φο­ρε­τι­κές γενιές ποι­η­τών στην έκδοση.

Ανα­φέρ­θη­κε στο θέμα­τα, την αισθη­τι­κή και το ιδε­ο­λο­γι­κό πλαί­σιο των ποι­η­μά­των της συλλογής:

Κοι­νά θέματα: 
— Ταξί­δι και νοσταλ­γία για τα παι­δι­κά χρό­νια, μνή­μες που λει­τουρ­γούν σαν κατα­φύ­γιο λυτρω­τι­κό και αίσθη­ση της απώλειας
— Οι μορ­φές του πατέ­ρα και της μάνας με άλλο κάθε φορά ρόλο παι­δι­κά παι­χνί­δια που χάθηκαν
— Ανα­δει­κνύ­ε­ται η ιστο­ρι­κό­τη­τα της ποίησης
— Σύγ­χρο­να κοι­νω­νι­κά και πολι­τι­κά προ­βλή­μα­τα π.χ. το προ­σφυ­γι­κό, η κρί­ση και οι συνέ­πειές της ο κατα­να­λω­τι­σμός, το παλαι­στι­νια­κό κ.ά.
— Ο έρω­τας, το ψύχος του χωρι­σμού, το ανεκπλήρωτο
– Η ονει­ρι­κή εφιαλ­τι­κή απεικόνιση

Αισθη­τι­κή: 
— Συνύ­παρ­ξη παρα­δο­σια­κής γρα­φής και ελεύ­θε­ρου στίχου.
— Ένας υγι­ής ρομα­ντι­σμός — δεν ξεχει­λί­ζει το συναίσθημα
— Συμ­βο­λι­σμός ακα­τέρ­γα­στος απλός κατανοητός
— Κοι­νω­νι­κός ρεα­λι­σμός της καθημερινότητας
— Απλή περι­γρα­φή της πραγματικότητας
Η επι­βί­ω­ση γίνε­ται με εικό­νες ρεα­λι­στι­κές από την καθη­με­ρι­νό­τη­τα και ταυ­τό­χρο­να συμ­βο­λι­στι­κές. Και τέλος, σου­ρε­α­λι­στι­κές εμβό­λι­μες εικόνες

Ιδε­ο­λο­γι­κά: 
— Κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα που ζητούν επει­γό­ντως λύση όχι μόνο περι­γρα­φή αλλά και απο­κά­λυ­ψη των αιτιών τους και των ενό­χων της σύγ­χρο­νης κόλα­σης της καπι­τα­λι­στι­κής κοινωνίας.
— Προ­τεί­νο­νται τρό­ποι δρά­σης ατο­μι­κής και συλ­λο­γι­κής ερμη­νεύ­ο­νται δια­λε­κτι­κά και κοι­νω­νι­κά οι ανθρώ­πι­νες σχέσεις
— Όλα αυτά μέσα από το φακό μιας μαρ­ξι­στι­κής θεώ­ρη­σης, λίγο άπει­ρης και παρορ­μη­τι­κής ωστό­σο: παρα­στα­τι­κής και αφυπνιστικής.

Κατα­λή­γο­ντας και απευ­θυ­νό­με­νους τόσο στους νέους δημιουρ­γούς όσο και στους παλαιό­τε­ρους ποι­η­τές θύμι­σε την απά­ντη­ση του Θεό­κρι­του στο νέο ποιητή:

«(…)

Κι αν είσαι στο σκα­λί το πρώ­το, πρέπει

νάσαι υπε­ρή­φα­νος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθα­σες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκα­μες, μεγά­λη δόξα.
Κι αυτό ακό­μη το σκα­λί το πρώτο
πολύ από τον κοι­νό τον κόσμο απέχει.
Εις το σκα­λί για να πατή­σεις τούτο
πρέ­πει με το δικαί­ω­μά σου νάσαι
πολί­της εις των ιδε­ών την πόλι.
Και δύσκο­λο στην πόλι εκεί­νην είναι
και σπά­νιο να σε πολιτογραφήσουν.
Στην αγο­ρά της βρί­σκεις Νομοθέτας
που δεν γελά κανέ­νας τυχοδιώκτης.
Εδώ που έφθα­σες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκα­μες, μεγά­λη δόξα».
(Το πρώ­το σκα­λί, Κ.Π. Καβάφη)

(Τις επό­με­νες ημέ­ρες θα δημο­σιεύ­σου­με ολό­κλη­ρη την ομι­λία του Γ. Ηρακλέους)

Ειδι­κή ανα­φο­ρά έκα­νε ο Γ. Ηρα­κλέ­ους στην ιστο­ρι­κό­τη­τα του χώρου, που σήμε­ρα είναι γνω­στός ως Στοά Βιβλί­ου. Από εκεί, τα δικα­στή­ρια του μετεμ­φυ­λια­κού κρά­τους έστει­λαν χιλιά­δες αγω­νι­στές στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα, στις φυλα­κές και στις εξορίες)

***

12Τίτλος: Γράμ­μα­τα της ποίησης
Υπό­τι­τλος: 19 ποι­η­τές εντέ­χνως στο Ατέχνως
Δια­στά­σεις: 17Χ24
Αρ. σελ.: 128
Έτος έκδο­σης: 2020
Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Τιμή βιβλιο­πω­λεί­ου: 12 ευρώ
Παραγ­γε­λί­ες: [email protected]
📱 6979795057


 

Μπο­ρεί­τε να παρα­λά­βε­τε το βιβλίο όπου εσείς μας υπο­δεί­ξε­τε χωρίς επι­πλέ­ον κόστος.
📩  Στείλ­τε μήνυ­μα με τη διεύ­θυν­ση παρα­λα­βής στο: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο